Връзки с обществеността

/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 672 blog entries.

Защита на дисертация на маг. Даниел Йорданов Радев в Института по роботика – БАН

Защитата на дисертацията на маг. Даниел Йорданов Радев, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, Научна специалност: Роботи и Манипулатори, на тема “Мобилни потребителски интерфейси за управление на сервизни роботи” ще се проведе на 02.10.2019 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури. Научно жури: Вътрешни членове акад. Чавдар Руменин (становище) доц. д-р Август Иванов (становище) резервен член – проф. д-р Анна Лекова Външни членове проф. д-р Анатолий Александров (рецензия)-ТУ - Габрово проф. д-р Никола Колев, д.н. (рецензия), пенсионер проф. д-р Иван Евстатиев (становище)– Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе [...]

Научна конференция „Черно море като литературно и културно пространство (2): Народи и общности“

Институтът за литература при БАН, Катедрата по романистика на Софийския университет Св. Климент Охридски, Университетът Илия Чавчавадзе в Тбилиси, Университетът Екс-Марсилия и Националният институт за езиците и културите на Изтока (Париж) организират на 30 март – 1 април 2020 г. в Софийския университет интердисциплинарната научна конференция „Черно море като литературно и културно пространство (2): Народи и общности“. Организаторите предлагат понятието „черноморско пространство“ да се освободи от рамките на приложните политология, политическа икономия и геополитика и да се положи като обект на хуманитаристиката. Опорно е понятието „литературно пространство”, разбирано в три смисъла: материална среда на съжителство на различни литератури; поле на конкуренция между литературите за символен капитал (в смисъла на социологията на културата на Пиер Бурдио, както е приложена в сравнителното литературознание от Паскале Казанова); матрица [...]

Конкурс за награда „Богдан Куртев”

  Институтът по органична химия с Център по фитохимия - БАН  (ИОХЦФ-БАН) удължава  срока за подаване на документи в конкурса за награда „Акад. Богдан Куртев” за научно постижение на български учен в областта на органичната химия за периода 2017-2019 г. до 17:00 ч. на 31.10.2019 г. Условията на конкурса могат да бъдат намерени тук и на интернет страницата на ИОХЦФ-БАН  www.orgchm.bas.bg.

2019-09-18T14:01:42+02:00сряда, 18 септември 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Защита на дисертационен труд на Весела Петрова, ИЕМПАМ – БАН

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София на Весела Петрова Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 08 октомври 2019 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН, акад. Г. Бончев 25, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “ Проучвания върху маркерната роля на аминопептидазата А при рак на млечна жлеза чрез нови субстрати и инхибитори“ на Весела Симеонова Петрова, докторант на задочна подготовка от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " [...]

2019-09-17T14:22:54+02:00вторник, 17 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски се срещна с представители на Европейската комисия

Заместник-генералният директор на директорат „Изследвания и иновации“ към Европейската комисия Син Ратцо посети Българската академия на науките на 17 септември 2019 г. Тя се срещна с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и главния научен секретар проф. Евдокия Пашева. […]

2019-09-17T13:54:17+02:00вторник, 17 септември 2019 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Завърши втората експедиция на Националния природонаучен музей – БАН в Азербайджан

Полупустинята на Азербайджан край Мингечаур В периода 28 август - 6 септември 2019 г. учени от НПМ-БАН проведоха проучване за състоянието на редките и изчезващи едри хищници в Задкавказието. След успеха на първата експедиция в Талишките планини (Азербайджан) през 2018 г., в резултат на която бяха получени нови данни за състоянието на основната микропопулация в страната на застрашения кавказки леопард, учените от НПМ-БАН организираха тази година втора експедиция в Северозападен Азербайджан. Под ръководството на проф. Николай Спасов участниците в експедицията Асен Игнатов и Иля Акоста от НПМ в партньорство с д-р Елшад Аскеров от Института по зоология към Азербайджанската академия на науките тръгнаха по следите на друг вид хищник – ивичестата хиена. През последните двадесет години няма сигурни сведения за съществуването на хиената [...]