/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 571 blog entries.

БАН отбеляза тържествено Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

С тържествено събрание и изложба Българската академия на науките отбеляза Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Тържеството, организирано от Ръководството на Академията, Общото събрание и Събранието на академиците и член-кореспондентите, се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Честването на 24  май и делото на Кирил и Методий в нашата страна има вече дългогодишна история, каза акад. Дамян Дамянов, който откри честването. Той допълни, че Българското книжовно дружество и Българската православна църква са първите две национални институции, поставили началото на тържественото отбелязване на 24 май. В деветнадесетата година от новото хилядолетие се навършват 1 150 години от Успението на Св. Константин Кирил Философ, каза в приветствието си председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски. Той припомни, че Академията [...]

2019-05-23T13:16:27+02:00четвъртък, 23 май 2019 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: |

Култът към Кирил и Методий през българското Средновековие: Идеологически трансформации

Академично слово на доц. д.н. Ана Стойкова от Института за литература на БАН, изнесено по време на Тържественото събрание в Академията по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост Култът към светците е специфична черта на християнската религия. В представите на вярващите мъчениците за Христовата вяра и божиите угодници живеят в Небесното царство и са посредници между Бога и хората. Със способността да осъществяват контакт с него и да измолват милост и подкрепа те осигуряват престиж и авторитет не само на Църквата, но и на града и страната, където са почитани. Висшата закрила и небесното им покровителство се превръщат в мощно идеологическо оръжие на средновековната държава – както във вътрешната, така и във външната ѝ политика. Поради своя уникален характер култът [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

Институтът за гората при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.06.2019 г. от 10:00 часа в зала “Акад. Борис Стефанов” на ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:  […]

Конкурси за главен асистент и за професор в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София обявява два конкурса – за главен асистент и за професор, двата в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ – БАН, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 41/21.05.2019 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourses-prof-sen-assist-prof-bbi/

Почетен знак „Марин Дринов“ на БАН получи проф. д-р Масимо де Леонардис

Почетен знак „Марин Дринов“ на Българската академия на науките получи проф. д-р Масимо де Леонардис на церемония, която се проведе в Академията на 21 май 2019 г. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи отличието на проф. де Леонардис за изключителния му принос в областта на историческата наука, за разпространението на българската дипломатическа и военна история по света. Проф. д-р Масимо де Леонардис е сред най-изтъкнатите европейски учени в областта на хуманитарните науки, безспорен авторитет по проблемите на дипломацията, войната и мира. Той е професор по история на международните отношения и институции и по история на трактатите и международна политика в Миланския католически университет. Президент е на международната комисия по военна история към ЮНЕСКО и съветник по научните въпроси към Военноморските сили на Република Италия. [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност в ИМСТЦХА-БАН

ИНСТИТУТЪТ  ПО  МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА „АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ” - БАН – София,  обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“  по научна специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните материали”  в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали и материалознание  - 1 /един/ брой  за нуждите на Научна секция  1 „Металознание“ към Института  със срок 2 /два/ месеца от публикуването в ДВ бр. 41/21.05.2019 г. Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 – Отдел „Организация и управление на човешките ресурси”, тел. 02/4626228