/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 308 blog entries.

Осма международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” – DiPP2018

Бургас, 27-29 септември, 2018г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и Областна администрация Бургас и с подкрепата на Национален фонд „Научни изследвания“ (Договор No. ДПМНФ 01/22 27.08.2018), организира Осмата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2018. Конференцията е част от събитията, включени в 2018 Европейска година на културното наследство, организирани от Европейската комисия. Конференцията цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документиране, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. С [...]

Стипендии на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за докторанти, млади специалисти и утвърдени учени

Немската служба за академичен обмен (DAAD) съвместно с Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят на български докторанти, млади специалисти и утвърдени учени възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност. Повече информация можете да намерите ТУК.

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Хелиана Дундарова

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 02.10.2018 г. (вторник), от 10:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Юрий Гагарин" №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Молекулярна филогения на морфогрупата Myotis mystacinus (Chiroptera: Vespertilionidae) на Балканския полуостров" (научна специалност "Зоология", шифър 01.06.03) на ас. Хелиана Иржи Дундарова Редовен докторант в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Екология на съобществата и консервационна биология", ИБЕИ-БАН Научен ръководител: проф. д-р Вълко Бисерков (ИБЕИ-БАН) Научни консултанти: д-р Фридер Майер (Природонаучен музей–Берлин) и д-р Кристиан Дитц (Тюбингенски университет) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при [...]

Проф. Пламен Нинов е в.и.д. директор на НИМХ

Управителният съвет на БАН е предложил на Председателя на БАН да назначи за временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ проф. Пламен Нинов. Проф. Нинов е предложен от Общото събрание на учените в НИМХ-БАН и ще встъпи в длъжност утре, 19.09.2018 г.

Покана за подаване на предложения за съвместна работа в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна

Във връзка с подготовка на плана за сътрудничество с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) набира предложения за краткосрочни и дългосрочни (над 3 месеца) командировки на учени и специалисти в лабораториите на ОИЯИ. Предложенията следва да се изпращат до 10 октомври 2018 г. в деловодството на АЯР и на електронен адрес: n.tashev@bnra.bg. За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Недялко Ташев (02 940 69 13). Информация може да намерите тук

2018-09-18T14:24:06+00:00вторник, 18 септември 2018|Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Декларация на Управителния съвет на БАН

Декларираме, че твърденията на доц. Лиляна Вълчева, председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, направени по време на пресконференция на 14.09.2018 г., са неверни и уронват престижа на БАН. Въпросите относно собствеността на БАН се уреждат съгласно Закона за БАН. Управителните органи на БАН винаги са декларирали, че ще съдействат да осигурят всички необходими условия за нормално, спокойно и безпроблемно функциониране на НИМХ до приключване на процедурата по преструктурирането му, съгласно своите правомощия.

2018-09-18T13:41:02+00:00вторник, 18 септември 2018|Категории: Общоакадемични новини|