/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 493 blog entries.

Публична защита на Богдан Русев Русев в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото на БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 март 2019 г. (сряда) от 12.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Домашното насилие – понятие и семейно-правни аспекти“ на Богдан Русев Русев – задочен докторант в ИДП, докторска програма Гражданско и семейно право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки   Научен ръководител: доц. д-р Велина Станчева Тодорова Председател на научното жури: проф. д-р Ирена Цонева Илиева, ИДП - БАН (рецензент) Членове на научното жури: Доц. д-р Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова, ПУ „П. Хилендарски“ (рецензент) Доц. д-р [...]

Находките от некропола в Требенище до Охрид за първи път събрани в обща изложба в Скопие

Изложбата „100 години Требенище“ беше открита на 14 март 2019 г. в Националния институт Археологически музей на Северна Македония в Скопие. Тя се организира съвместно от Националния археологически институт с музей на БАН, Националния институт Археологически музей на Северна Македония и Народния музей в Белград. […]

Ученически практики в Института по органична химия с Център по фитохимия

Какви са начините за оползотворяване на отпадъци от индустрията и селското стопанство и как могат да бъдат трансформирани в полезни материали като  адсорбенти за пречистване на води от органични замърсители и катализатори за получаване на водород като алтернативно гориво. Обучението е част от проект, в който ученици от български училища ще вземат пряко участие в провеждането на научни изследвания в лабораториите на Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН (ИОХЦФ - БАН). Учените ще запознаят децата с   проблеми, свързани с екологията, алтернативните горива, биомасата и оползотворяването й, получаване на съвременни материали и физикохимични методи за тяхното изследване. Обучението е в рамките на тригодишен международен проект по програма „Хоризонт 2020“ RIS-EIT “Raw Materials Students Internships in East South East Europe (RAISESEE-17167). От българска [...]

Национална научна програма ще работи за осигуряването на по-безопасна среда на живот в България

Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, финансирана от Министерството на образованието и науката, беше представена на 12 март в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска академия на науките. Програмата е със срок края на 2022 г. и бенефициентите по нея (БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, Селскостопанска академия, Минно-геоложки университет, Химикотехнологичен и металургичен университет, Лесотехнически университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Технически университет, Национален център по обществено здраве и анализи)  ще провеждат фундаментални и приложни научни изследвания, насочени към осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България. Чл.-кор. Костадин Ганев - заместник-председател на БАН и ръководител на програмата представи целите и очакваните резултати. Дейностите по програмата са разделени [...]

Технологиите за отстраняване на въглеродния диоксид от атмосферата ще придобиват все по-голямо значение в политиките на ЕС

Технологиите за премахване на въглеродния диоксид от атмосферата ще трябва да се интегрират в политиките за климата през 2019 г., казват европейските научни академии. През 2018 г. Научния консултативен съвет на европейските академии (EASAC) публикува серия от доклади, които призовават политиците да предприемат незабавни действия за намаляване на емисиите на въглеродния диоксид, включително чрез улавяне и съхранение на въглерод (CCS). Съветът отбелязва, че технологиите за отстраняване на въглероден диоксид („технологии с отрицателни емисии“) ще придобият все по-голямо значение в стратегията на ЕС в областта на изменението на климата за тази година и в близко бъдеще. Улавянето и съхранението на въглерод (CCS) ще бъде от решаващо значение за тази задача. […]

Открито заседание на научно жури в ИФТТ – БАН

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 27 март 2019 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ - БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури и публична защита на дисертационен труд на тема: „Развитие на флексоелектрооптична виско-еластична спектроскопия за изследване на нематични течнокристални слоеве и капки“ на Лидия Тодорова Попова, докторант на самостоятелна подготовка от ИФТТ - БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма: „Физика на кондензираната материя“.   Научно жури: Председател на журито: доц. д-р Йордан Георгиев Маринов,  ИФТТ – БАН (становище)   Членове на журито: проф. дфн Вера Господинова Маринова, ИОМТ - БАН (рецензия) доц. д-р [...]