Връзки с обществеността

/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 842 blog entries.

„Жените от науката и бизнеса” за седми пореден път в Бургас

Седма среща "Жените от науката и бизнеса" организираха в Бургас Регионалният академичен център на БАН и Търговско индустриална камара – Бургас. С лекции участваха акад. Никола Съботинов и акад. Дамян Дамянов, членове на САЧК на БАН. Проф. Севдалина Турманова, координатор на РАЦ – Бургас, откри срещата и говори за съвременната жена като активен участник в динамичния живот и цената за успеха й. „Бургаската жена винаги участвала в промените на града и e допринасяла с опит и знания в превръщането на Бургас в модерен град,  като добра среда за учене, живеене, работа. А моята лична мечта е той да бъде и водещ образователен и научен център“. Академик Никола Съботинов, председател на БАН 2008-2012 и почетен гражданин на Бургас, изнесе лекция на тема „Наука и иновации“ и [...]

2020-03-09T14:03:06+02:00понеделник, 9 март 2020 |Категории: РАЦ|

Защита на дисертационен труд на тема „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа” на инж. Константин Щерев

Институтът по океанология при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” съобщават, че на 24 март 2020 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на Института по океанология, гр. Варна, Ул. „Първи май”, № 40 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМ АПАРАТ ЗА ПОДВОДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШЕЛФА” на ИНЖ. КОНСТАНТИН ИЛИЕВ ЩЕРЕВ, Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление 4.4. „Науки за Земята”, Докторска програма: „Океанология”.  Председател на Научното жури: Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов Членове на Научното жури: Проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев Проф. дтн  инж. Николай Филев Джагаров Почет. проф. доц. д-р Христо Панчев Смоленов Доц. д-р Пейчо Христов Попов Материалите по защитата са на разположение в [...]

Събитието на БАН и ИАНМСП „Наука за бизнес“ се отлага за неопределена дата

Съвместното събитие на Българската академия на науките (БАН) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) „Наука за бизнес“ се отлага във връзка с превантивните мерки срещу разпространението на вируса COVID-19 (Коронавирус). Мероприятието беше обявено за 19 март 2020 г. , Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк. При определяне на нова дата за провеждане БАН и ИАНМСП своевременно ще уведомят регистрираните участници и широката общественост. Всички над 400 регистрирали се участници за форума запазват своите регистрации, като ще получат информация относно новата дата на провеждане чрез имейл.

2020-03-09T12:26:32+02:00понеделник, 9 март 2020 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|

Заместник-министър Карина Ангелиева посети Института по океанология

Участието на Института по океанология на БАН (ИО-БАН) в проект МАСРИ -  инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания обсъдиха на среща във Варна представители на института и зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева. В разговорите се включиха Янита Жеркова - началник отдел „Национални научни инциативи” към МОН и проф. Костадин Костадинов – съветник на министъра на образованието и науката. Институтът е удостоен със Сертификат на МОН  за участие в проекти по РП „Хоризонт 2020“ с голямо регионално значение. Проф. Снежана Мончева, проф. Атанас Палазов, доц. Валентина Тодорова и проф. Любомир Димитров представиха приоритетите на  научноизследователската инфраструктура и подчертаха  значимостта на реализирането на основните модули по проекта не само за научноизследователската дейност на национално ниво, но и за разширяване на мащабите на [...]

Публична защита в Института по микробиология “Стефан Ангелов” – БАН

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" - БАН ще проведе на 27.03.2020 г. от 13 ч. в заседателна зала на Института, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 26,  публична защита на дисертационния труд “Молекулярно-биологични изследвания на нови бактериални гликозид-хидролази с промишлено приложение” за присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Пенка Младенова Петрова.

2020-03-06T14:07:28+02:00петък, 6 март 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Защита на дисертационен труд на Нона Петкова от Институт за изследване на изкуствата на БАН

Институтът за изследване на изкустват на БАН ще проведе на 18.03.2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд "Обкови на напрестолни евангелия от българските земи (ХVІ – първата половина на ХVІІІ век)" за присъждане на образователната и научна степен доктор на отчислената с право на защита докторантка на самостоятелна подготовка Нона Кръстева Петкова с научен кансултант проф. д-р Бисерка Пенкова. Рецензенти: проф. д-р Елена Генова чл.- кор. проф. Елка Бакалова Членове на научното жури: чл.- кор. проф. Иванка Гергова, председател чл.- кор. проф. Мила Сантова доц. д-р Павел Павлов Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.