Home/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1078 blog entries.

Защита на дисертационен труд на ДАФИНА ПЕТКОВА, задочен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Дафина Йорданова Петкова, задочен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов, на тема „Изследвания и програмна реализация в теорията на обобщените мрежи“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“), ще се състои на 20 януари 2021 г., от 10:30 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Таня Колева Пенчева. Рецензенти: проф. д-р Таня Колева Пенчева и проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, [...]

Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Микела Трамонти

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 21 януари 2021 г. от 15:30 часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, КОМБИНИРАНИ С ИЗКУСТВО” на МИКЕЛА ТРАМОНТИ   по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ Научни консултанти: доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова  Председател на Научното жури: проф. д-р Кирил Банков – рецензент Членове на Научното жури: доц. д-р Николина Николова – рецензент проф. дпн Йордан Табов доц. д-р Десислава Панева-Маринова доц. [...]

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Емилия Бояджиева-Пеева

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 януари 2021 г. (петък) от 14:00 ч. в заседателната зала  на 7 етаж на ул. „Акад. Г. Бончев", бл. 6 ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  на тема:  „Нематериално културно наследство – жива практика и системи за вписване на елементи: Примерът на маската“ на Емилия Станиславова Бояджиева-Пеева по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства (Нематериално културно наследство)”, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, в област на висше образование 8. Изкуства. Научен ръководител: чл.-кор. проф. д.изк. Мила Сантова Автореферат Председател на Научното жури: доц. д-р Петко Христов Рецензенти: Проф. д-р Николай Ненов Доц. д-р Ирена [...]

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Горанчо Яким Ангелов

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 януари 2021 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  на тема:  „Зурнаджийската традиция в Република Македония“ на Горанчо Яким Ангелов, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Етномузикология и етнохореология“, по докторска програма „Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология)“, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства. Научен консултант: проф. д.изк. Лозанка Пейчева Автореферат Председател на Научното жури: доц. д-р Веселка Тончева Рецензии: Проф. д.н. Венцислав Димов Доц. д-р Веселка Тончева Становища: Проф. д-р Горица Найденова Проф. д-р Иванка [...]

БАН с най-голям брой публикации в базата данни Scopus

Това е списък на петте български научни институции с най-голям брой публикации в базата данни Scopus за периода 2017-2019 г. Заедно, тези институции представляват 72,4% от всички български публикации в базата данни Scopus.   Българска академия на науките - БАН   Софийски университет "Св.Климент Охридски"   Technical University of Sofia   Медицински университет - София   УМБАЛ "Александровска"   #Scopus е най-голямата база данни с резюмета и цитирания на рецензирана литература: научни списания, книги и сборници на конференции. Scopus предоставя изчерпателен преглед на резултатите от световните научни изследвания в областта на науката, технологиите, медицината, социалните науки и изкуствата и хуманитарните науки, като разполага с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализация на научните изследвания.

2021-01-04T10:38:36+02:00вторник, 29 декември 2020 |Категории: Общоакадемични новини|

25 учени от БАН сред най-добрите в света

25 учени от БАН са сред първите два процента топ учени в света, съгласно класация на Стандфордския университет. Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията на американския университет в съревнование с милиони свои колеги от цял свят. Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 под-области. Тя е съставена въз основа на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др. Ето и списъкът на учените от БАН по реда на появяването им в класацията, както и мястото, което заемат в съответната област:   Име Област Красимир Атанасов № 150 в Изкуствен интелект и обработка на изображения Константин Хаджииванов № 53 във [...]

2021-01-04T10:58:46+02:00сряда, 23 декември 2020 |Категории: Общоакадемични новини|
Go to Top