Връзки с обществеността

/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 911 blog entries.

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография (Антропология на околната среда)“ – един, за нуждите на секция „Етнология на социализма и постсоциализма“, със срок 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“, бр. 49 от 29 май 2020 г. Документи: Заявление за допускане до участие в конкурса Автобиография по европейски образец Диплома за образователна и научна степен „доктор“ или Удостоверение, съгл. чл. 8а  от Глава пета „Признаване на придобита в чужбина научни степени“ от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в [...]

Защита на дисертационен труд на Жанета Златева, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18 юни (четвъртък) 2020 г. от 11 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Динамика на дублетността в глаголната система на съвременния български книжовен език“ на Жанета Тодорова Златева, докторантка към Секцията за съвременен български език, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Научен ръководител: доц. д-р Руска Станчева. Председател на Научното жури: проф. д-р Сия Колковска – становище Членове на Научното жури: Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров – рецензия; Проф. д-р Красимира Алексова – рецензия; [...]

Защита на дисертационен труд на Тодор Лазаров,Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 19 юни (петък) 2020 г. от 14 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Българо-английски граматични паралели с оглед на машинния превод”. на Тодор Димитров Лазаров, докторант към Секцията по компютърна лингвистика научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Общо и сравнително езикознание Научен ръководител: Проф. д-р Светла Коева Научно жури: Председател на журито: Проф. д.ф.н. Максим Стаменов - становище Членове на журито: Проф. д-р Радка Влахова – рецензия; Проф. д-р Красимира Алексова – рецензия; Проф. д-р [...]

Председателят на БАН участва в среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC)

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва във виртуална среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC), която се проведе на 29 май. На срещата бяха обсъдени дейностите на организацията през последните шест месеца, както и някои от новите документи на EASAC – доклада „Пластмасовите опаковки в кръговата икономика“ http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/03/EASAC-Plastics-complete-Web-PDF.pdf, коментара, посветен на екологичното възстановяване на ЕС след COVID-19 http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/EASAC_Covid19Recovery_Web_26_May.pdf и др. Една от основните теми на срещата беше свързана с предприетите от академиите-членки дейности в отговор на коронавируса. Акад. Ревалски представи активната дейност на Българската академия на науките в девет точки, като подчерта, че Академията отразява на своя сайт и новините от международните организации, свързани с коронавируса. Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) се сформира от националните научни академии на държавите-членки на [...]

2020-06-01T11:49:58+03:00петък, 29 май 2020 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

ЕС трябва да се уповава на науката за своето екологично възстановяване

Европейският съюз започва да подготвя плановете си за екологично възстановяване след отшумяването на пандемията от COVID-19. Европейските академии призовават политиците да припознаят науката и нейната важна роля в този процес, като съсредоточат усилията си в три ключови области: енергия, екосистема и здраве. […]

Европейските учени апелират към общодостъпни образователни ресурси в областта на климатичните промени

Инициативите, свързани с образованието в областта на климатичните промени, трябва да се разширят и да се съсредоточат повече върху смекчаването на последствията от климатичните промени.  Те си поставят за цел да помогнат на учениците да разберат, че това е не само от решаващо значение за бъдещите поколения, но също така и за населението в неравностойно положение, на което климатичните промени оказват най-голямо въздействие. […]