Връзки с обществеността

/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Връзки с обществеността has created 951 blog entries.

Защита на дисертация на Красимира Стоянова-Чокова, ИИКТ-БАН

На 10.07.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за  защита на дисертацията „Модели и методи за оптимизация и управление на  портфейл с използване на времеви редове” за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” по докторска програма  „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни  науки” на Красимира Донева Стоянова-Чокова. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ  http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html  

Етичният принцип на справедливост в отговор на пандемията ще обсъдят световните академии на науката

Международната междуакадемична мрежа – InterAcademy Partnership (IAP) организира уебинар на тема "Етичният принцип на справедливост в отговор на пандемията и отвъд нея". Събитието ще се проведе на 2 юли от 15 часа българско време в рамките на Движението за справедливост за устойчиво здравеопазване (Sustainable Health Equity Movement). Можете да се регистрирате за уебинара ТУК. След регистрацията ще получите имейл с потвърждение, съдържащ информация как да се присъедините към събитието.

Необходимо е увеличаване на финансирането, за да се гарантира устойчивост на европейските изследвания

Европейските лидерите се срещнаха на 19 юни, за да обсъдят дългосрочния бюджет на ЕС и фонда за възстановяване от COVID-19. По повод тази среща Science Europe призовава Европейския съвет да отдели повече средства за изследвания и иновации, като по този начин постигне амбициозната си цел за здрава планета и глобални конкурентни изследвания. Също така от организацията подчертават необходимостта от устойчиво европейско лидерство, за да се справим с всички предизвикателства, възникнали вследствие на пандемията от COVID-19. […]

Конкурс за академичната длъжност „професор“ в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“  в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 56 от 23.06.2020 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ - БАН.

Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ при БАН обявява конкурси за „главен асистент“

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност „Главен асистент“ – 2 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 55 от дата 19.06.2020 г. и на сайта на ИФХ-БАН: http://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 87 27 550, 02 979 25 81    

Дигитализация и иновации в областта на културното наследство

Основните дейности на Българската академия на науките, свързани с дигитализацията на културното наследство, представи заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов на международна видеоконференция по проблемите на дигитализацията и иновациите в областта на културното наследство. БАН се очертава като най-големият в страната субект в тази област, каза чл.-кор. Васил Николов, след като запозна участниците в събитието, излъчвано онлайн, с  конкретни проекти за работата на учени от хуманитарните институти на Академията, 3 академични музея, Научния архив и Централната библиотека на БАН, както и от Института по математика и информатика. Заместник-председателят на БАН говори за извършените основни дейности в Академията по дигитализация на всеки от етапите на изучаване, съхраняване и популяризиране на дигиталното наследство. Дигитализацията при теренна работа, характерна за археологията и фолклористиката, музейната работа и дигитализиране на [...]