sergey.basadm

/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 94 blog entries.

Обява № ОП-2 от 30.03.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“.

Преписка идентиф. номер: ОП-2 / 2020. Дата на създаване: 30.03.2020 г. […]

2020-04-01T15:54:40+03:00понеделник, 30 март 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква в) от ЗОП с предмет „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Българска академия на науките в гр. София”.

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-1 / 2020 г. Дата на създаване: 16.03.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2020-03-16T18:10:39+02:00понеделник, 16 март 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Асистент, човешки ресурси“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“

Българска академия на науките обявява едно свободно място за длъжността „Асистент, човешки ресурси“ с код по НКПД 4416-2002 в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне на документи по КТ/трудови договори, заповеди за прекратяване на трудов договор, заповеди за отпуски, допълнителни споразумения и др./, справки за НАП и НОИ. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: средно или средно специално; 2. Компютърна грамотност: компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word); 3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; 4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; 5. Професионален опит: не по-малко от 3 години в областта на ЧР; 6. Езикови познания: владеене на английски [...]

2020-03-06T11:51:19+02:00петък, 6 март 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Старши експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността "Старши експерт" в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция, основен и текущ ремонт на сградния фонд, електрически уредби и съоръжения над 1000 V и инженерната инфраструктура на академията; - участва в дейности по изготвяне и изпълнение на инвестиционните програми и планове, свързани със сградния фонд, електрическите уредби и съоръжения над 1000 V и инженерната инфраструктура на академията и в управлението на инвестиционния процес; - участва в изготвяне на задания и технически спесификации за изпълнението на отделните дейности; - организира дейности по извършване на ремонти и отстраняване на аварии на обектите на [...]

2020-03-05T09:53:20+02:00четвъртък, 5 март 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Главен експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността "Главен експерт" в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - организира и отговаря за дейността по планиране и провеждане на обществени поръчки в БАН-Администрация; - организира и участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; - участва в работата на комисии за подготовка на документациите за възлагане на обществени поръчки и в - комисии за избор на изпълнители; - отговаря за спазването на изискванията на ЗОП при сключването на договори и възлагане изпълнението на отделни дейности в БАН-Администрация; - осъществява контрол върху изпълнението, сроковете и плащанията по сключените договори; - осъществява контрол и отговаря за правилното окомплектоване и съхраняване на [...]

2020-03-03T06:21:29+02:00вторник, 3 март 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“ Българска академия на науките обявява една свободни позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, процесуално представителство по съдебни дела и обществени поръчки, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Изисквания за заемане на длъжността: Образование: висше юридическо (завършено), степен „магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност; Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи); Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; Предходен опит като [...]

2020-03-02T11:55:31+02:00понеделник, 2 март 2020 |Категории: Обяви и конкурси|