sergey.basadm

/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 86 blog entries.

Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Обява номер ОП – 1 / 10.02.2020 г. по по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“ Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2020 г. Дата на създаване: 10.02.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2020-02-10T16:29:59+02:00понеделник, 10 февруари 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - организира и отговаря за дейността по планиране и провеждане на обществени поръчки в БАН-Администрация; - организира и участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; - участва в работата на комисии за подготовка на документациите за възлагане на обществени поръчки и в - комисии за избор на изпълнители; - отговаря за спазването на изискванията на ЗОП при сключването на договори и възлагане изпълнението на отделни дейности в БАН-Администрация; - осъществява контрол върху изпълнението, сроковете и плащанията по сключените договори; - осъществява контрол и отговаря за правилното окомплектоване и съхраняване на документацията за [...]

2020-02-07T09:46:07+02:00петък, 7 февруари 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Процедура за избор на директор на Институт по невробиология

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по невробиология […]

2020-02-03T13:18:28+02:00понеделник, 3 февруари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за литература

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за литература […]

2020-02-03T13:15:10+02:00понеделник, 3 февруари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - организира и отговаря за дейностите по изготвяне и изпълнение на инвестиционните програми и планове, свързани със сградния фонд и инженерната инфраструктура на академията и в управлението на инвестиционния процес; - участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция, основен и текущ ремонт на сградния фонд и инженерната инфраструктура на академията; в изготването на задания и технически спесификации за изпълнението на отделните дейности; - организира дейностите по извършване на ремонти и отстраняване на аварии на обектите на БАН-Администрация; - изготвя становища и предложения по въпроси, свързани с ползването, стопанисването и поддръжката на имотите [...]

2020-01-27T19:43:44+02:00понеделник, 27 януари 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Институтът за гората при БАН обявява процедура по избор на наемател

О Б Я В А от 20.01.2020 г. Институтът за гората при БАН обявява процедура по избор на наематели на помещение с обща площ от 18 кв. метра в сградата на Опитна база по иглолистните гори – Велинград, със седалище и адрес гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 44. Месечната наемна цена е в размер на левовата равностойност на 3 евро за кв. метър без ДДС, или общо левовата равностойност на 54 евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането. В стойността не е включен ДДС. Срокът за подаване на оферти е до 16:00 часа на 29.01.2020 г. Офертите се представят в Деловодството на Института за гората при БАН, гр. София, бул. Климент Охридски 132. Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 30.01.2020 [...]

2020-01-21T10:32:13+02:00вторник, 21 януари 2020 |Категории: Имоти под наем|