sergey.basadm

/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 57 blog entries.

Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП

Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Годишен абонамент за нови версии на счетоводна програма „Скиптър(i)” на „Униконс” ООД за двустранно счетоводство и системна помощ след заявка от Възложителя” Преписка идентиф. номер ОП-4 / 2019 г. Дата на създаване: 09.08.2019 г. […]

2019-08-09T14:46:55+02:00петък, 9 август 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Процедура за избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи […]

2019-07-31T13:15:21+02:00четвъртък, 1 август 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Българската академия на науките обявява две свободни позиции за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

Българската академия на науките обявява две свободни позиции за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, процесуално представителство по съдебни дела и обществени поръчки, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: висше юридическо (завършено), степен „магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност; 2. Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи); 3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; 4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; 5. Предходен опит като юрисконсулт НЕ се изисква; 6. Езикови познания: владеене на английски [...]

2019-07-31T13:04:46+02:00сряда, 31 юли 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на Единен център за иновации

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Обявява процедура за избор на директор на общоакадемично помощно звено ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ Изисквания към кандидатите за директор на Единен център за иновации - БАН: висше образование, опит в административно-управленска дейност. Документите за участие в процедурата са: Заявление до Председателя на БАН, автобиография, програма за развитие на Единен център за иновации, копие от диплома за висш образование, други документи по преценка на кандидата. Документите се подават в БАН-Администрация, ул. 15 ноември № 1, стая № 234 от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. Представените от Вас данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. БАН се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да [...]

2019-06-28T13:50:25+02:00петък, 28 юни 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Процедура за избор на директор на Национален природонаучен музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Национален природонаучен музей […]

2019-06-27T13:16:54+02:00четвъртък, 27 юни 2019 |Категории: Процедури за избор на директори|

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: – организира и отговаря за дейността на група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“; – организира и участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки’; – участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция и основен ремонт на сградния фонд и инженерната инфраструктура на БАН, в изготвянето на инвестиционните програми и планове на академията и в управлението на инвестиционния процес; – изготвя становища и предложения по въпроси, свързани с ползването, стопанисването и поддръжката на имотите на БАН; ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: – висше образование в [...]

2019-05-10T16:40:33+02:00петък, 10 май 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |