sergey.basadm

/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 106 blog entries.

Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, точка 2 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-2 / 2020 г. Дата на създаване: 27.05.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2020-07-07T19:10:34+03:00сряда, 27 май 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Българската академия на науките отдава под наем помещения в град София

Българската академия на науките отдава под наем град София бул. Цариградско шосе №125, блок 26Б: - помещения на втори етаж - стая №203 с площ 24,62 кв.м и стая №208а с площ 26,35 кв.м, при начална наемна цена 4,50 евро/кв.м; При наемане на помещения в блок 26Б, към наетата площ се добавя и припадаща се площ от общата площ на сградата, при наемна цена 1,00 евро/кв.м. Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 Заявления за наемане на помещения, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

2020-05-22T15:54:36+03:00петък, 22 май 2020 |Категории: Имоти под наем|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Главен експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността "Главен експерт" в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - организира и отговаря за дейността по планиране и провеждане на обществени поръчки в БАН-Администрация; - организира и участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; - участва в работата на комисии за подготовка на документациите за възлагане на обществени поръчки и в - комисии за избор на изпълнители; - отговаря за спазването на изискванията на ЗОП при сключването на договори и възлагане изпълнението на отделни дейности в БАН-Администрация; - осъществява контрол върху изпълнението, сроковете и плащанията по сключените договори; - осъществява контрол и отговаря за правилното окомплектоване и съхраняване на [...]

2020-05-13T07:48:50+03:00сряда, 13 май 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Старши експерт” в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността "Старши експерт" в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция, основен и текущ ремонт на сградния фонд, електрически уредби и съоръжения над 1000 V и инженерната инфраструктура на академията; - участва в дейности по изготвяне и изпълнение на инвестиционните програми и планове, свързани със сградния фонд, електрическите уредби и съоръжения над 1000 V и инженерната инфраструктура на академията и в управлението на инвестиционния процес; - участва в изготвяне на задания и технически спесификации за изпълнението на отделните дейности; - организира дейности по извършване на ремонти и отстраняване на аварии на обектите на [...]

2020-05-13T07:40:27+03:00сряда, 13 май 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на финансов одит във връзка с изпълнение на национални научни програми за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2020. Дата на създаване: 28.04.2020 г. […]

2020-07-08T17:03:44+03:00вторник, 28 април 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Заповед – промяна на дати за прем на редовни и задочни докторанти

Във връзка с приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се променят обявените дати за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. Изтеглете:  ЗАПОВЕД.

2020-04-09T11:28:10+03:00четвъртък, 9 април 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |