sergey.basadm

/Сергей Янев

About Сергей Янев

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Сергей Янев has created 93 blog entries.

Българската академия на науките отдава под наем помещения в град София

Българската академия на науките отдава под наем град София Открита площ 260 кв.м – част от УПИ II, кв.4, м. БАН - НК 1, гр. София, за складиране на материали, части и др., при начална наемна цена от 0,60 евро/кв.м. 2. бул. Цариградско шосе №125, блок 26Б: - помещения на първи етаж /стаи №№ 108, 109, 110, 111,112,112а,112б,112в, коридор и помещение №107, с обща площ 316,33 кв.м, при начална наемна цена 4,50 евро/кв.м; - помещения на втори етаж - стая №203 с площ 24,62 кв.м и стая №208а с площ 26,35 кв.м, при начална наемна цена 4,50 евро/кв.м; При наемане на помещения в блок 26Б, към наетата площ се добавя и припадаща се площ от общата площ на сградата, при наемна цена 1,00 евро/кв.м. 3. [...]

2020-02-28T04:44:28+02:00петък, 28 февруари 2020 |Категории: Имоти под наем|

Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2020 г. Дата на създаване: 10.02.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2020-03-13T15:59:31+02:00понеделник, 10 февруари 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - организира и отговаря за дейността по планиране и провеждане на обществени поръчки в БАН-Администрация; - организира и участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; - участва в работата на комисии за подготовка на документациите за възлагане на обществени поръчки и в - комисии за избор на изпълнители; - отговаря за спазването на изискванията на ЗОП при сключването на договори и възлагане изпълнението на отделни дейности в БАН-Администрация; - осъществява контрол върху изпълнението, сроковете и плащанията по сключените договори; - осъществява контрол и отговаря за правилното окомплектоване и съхраняване на документацията за [...]

2020-02-07T09:46:07+02:00петък, 7 февруари 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Процедура за избор на директор на Институт по невробиология

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по невробиология […]

2020-02-03T13:18:28+02:00понеделник, 3 февруари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Процедура за избор на директор на Институт за литература

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за литература […]

2020-02-03T13:15:10+02:00понеделник, 3 февруари 2020 |Категории: Процедури за избор на директори|

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - организира и отговаря за дейностите по изготвяне и изпълнение на инвестиционните програми и планове, свързани със сградния фонд и инженерната инфраструктура на академията и в управлението на инвестиционния процес; - участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция, основен и текущ ремонт на сградния фонд и инженерната инфраструктура на академията; в изготването на задания и технически спесификации за изпълнението на отделните дейности; - организира дейностите по извършване на ремонти и отстраняване на аварии на обектите на БАН-Администрация; - изготвя становища и предложения по въпроси, свързани с ползването, стопанисването и поддръжката на имотите [...]

2020-01-27T19:43:44+02:00понеделник, 27 януари 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |