/tbranzov

About tbranzov

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far tbranzov has created 23 blog entries.

Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

На 12 януари 2018 се проведе кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“, организирана в рамките на проект на Института за изследване на изкуствата – БАН „Българският ХХ век в изкуствата и културата“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с ръководител проф. д-р Йоана Спасова-Дикова. Дискусиите обхванаха проблематика, свързана най-вече с възможните пресечни точки и взаимодействия между различните изкуства. Полемиките по време на кръглата маса задълбочиха идеите по въпроси, свързани с възгледите относно категориите на културната история, спецификата на процесите в контекста на модерността, периодизацията, местата на паметта като инструмент в историческото изкуствознание, тезата за упадъка на „големите разкази“, нарастващата роля на крос-културните явления в съвременната културна ситуация, рисковете в тълкуванията на противоречивото идеологическо наследство на недалечното социалистическо минало, проблемите [...]

Българската академия на науките отдава под наем помещения в София и Пловдив

Българската академия на науките отдава под наем следните помещения: гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“ № 2 – сграда бивша Отоплителна централа помещение с площ от 40 кв.м., ІІ-ри етаж помещение с площ от 40 кв.м., ІІІ-ти етаж Начални месечни наемни цени от 2,00 до 2,50 евро/кв.м. Цените са без ДДС За допълнителна информация и оглед: Калина Лозанова 02/979 5281; 02/979 5334 град Пловдив, ул. "Филип Македонски" 29  помещения за офиси с квадратура от 14 кв. м до 92 кв. м.;  помещения за производствена дейност с квадратура от 37 кв. м. до 108 кв. м.; Начални месечни наемни цени от 2,50 до 4,00 евро/кв.м. без ДДС За допълнителна информация и оглед: Катюша Тотева 032/642 866 и 0886 613 538

2018-01-10T15:23:14+00:00 вторник, 9 януари 2018|Categories: Имоти под наем|

Процедура за избор на директор на Института за държавата и правото

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за държавата и правото. За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено. Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите [...]

Заседание на научно жури за присъждане на академична длъжност „доцент” в ИЕФЕМ – БАН по научна специалност Етнография – младежките субкултури

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и научното жури съобщават, че на 12.01.2018 г. (петък) от 11.00 ч. в стая 210, секция „Етнология на социализма и постсоциализма“ на ИЕФЕМ – БАН, ул. „Московска” 6А, ще се проведе заключителното заседание на научното жури за присъждане на академична длъжност „доцент” по научна специалност Етнография, област на изследване на младежките субкултури, с единствен кандидат гл. ас. д-р Вихра Йосифова Барова. Научното жури е в състав: доц. д-р Иванка Петрова (ИЕФЕМ – БАН), председател на журито и членове: проф. д.ф.н. Радост Иванова проф. д-р Валентина Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски) проф. д.с.н. Валентина Златанова (ИИОЗ – БАН) проф. д-р Илона Томова (ИИНЧ - БАН) проф. д.ф.н. Анатол Анчев доц. д-р Николай Вуков Материалите по конкурса [...]

Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Яна Алексиева от Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 18 януари 2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Лоренцови повърхнини в четиримерното псевдо-евклидово пространство с неутрална метрика” на ЯНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА – Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Геометрия и топология“. Научен консултант: доц. д-р Величка Милушева Председател на Научното жури: чл.-кор. Олег Мушкаров Членове на Научното жури: Проф. дмн Манчо Манев Проф. д-р Огнян Касабов – рецензент Доц. д-р Иван Минчев – рецензент [...]

Ден 4-7

Ето какво свършихме на 15-и и 18-и декември. Изготвени страниците на: ИЯИЯЕ, ИБЕИ Създадена секция "За нас" - "Отчети на БАН" Преработена секция "Документално хранилище" Подготвителни работи по въвеждането на новия сайт в публичното уеб пространство.

2017-12-18T18:46:53+00:00 понеделник, 18 декември 2017|Categories: Представяне на БАН в уеб|