Home/Направления/Биомедицина и качество на живот

Защита на дисертационен труд на ДАФИНА ПЕТКОВА, задочен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Дафина Йорданова Петкова, задочен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов, на тема „Изследвания и програмна реализация в теорията на обобщените мрежи“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“), ще се състои на 20 януари 2021 г., от 10:30 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Таня Колева Пенчева. Рецензенти: проф. д-р Таня Колева Пенчева и проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, [...]

Становище на БАН относно предстоящата ваксинационна кампания срещу COVID-19

В състава на Българска академия на науките (БАН) влизат десетки от най-изтъкнатите български лекари-клиницисти, биолози, имунолози, вирусолози, генетици, математици и други разнородни специалисти, които са ангажирани с проблемите на обхваналата света пандемия, предизвикана от новия коронавирус. Със своята изследователска работа и активно участие в различните медийни презентации, където споделят най-съвременните и обективни данни относно пандемията, те допринасят много за правилната  информираност на обществото и за научно-обоснованите насоки на борбата с коронавируса. Като имаме предвид всичко това, смятаме, че е наложително да изкажем нашето мнение относно  предстоящата ваксинационна кампания срещу коронавирусната инфекция, в резултат на анализа на съществуващите досега данни от световната литература и текуща практика. Без да се спираме върху много сложните медицински и икономически въпроси свързани с нарастването на пандемията и усилията за нейното [...]

2020-12-21T15:00:44+00:00понеделник, 21 декември 2020 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

Становище на Отделението за медицински науки на САЧК на БАН относно пандемията от COVID-19 у нас

Членовете на Отделението за медицински науки при БАН, което включва едни от най-изтъкнатите специалисти у нас в областта на медицината и здравеопазването, са крайно разтревожени за застрашителното развитие на пандемията от коронавирусната инфекция у нас и по света. Вече над  43 милиона души са заразени в света и над 1 милион и 200 хиляди са починали, у нас – над 43 000 са заразени, от тях близо  2 000 здравни работници,  над  2 200   се намират на болнично лечение, близо 1 150 са  починалите. Тези стойности ежедневно растат и прогнозите са наистина много тревожни, още повече като се има предвид и предстоящата грипна епидемия в края на годината. Огромно е отрицателното въздействие на  пандемията не само върху здравето на хората, но и върху социалния и [...]

2020-11-04T14:30:02+00:00сряда, 28 октомври 2020 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: , |

Президентът Румен Радев се запозна с научните изследвания на БАН в биомедицината

Президентът Румен Радев посети Института по молекулярна биология и Института по микробиология на Българската академия на науките. Учени от четири института на БАН от научноизследователско направление „Биомедицина и качество на живот“ представиха изследователската си дейност и актуални научни разработки. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и главният научен секретар проф. Евдокия Пашева участваха в срещата. В Института по молекулярна биология се провеждат изследвания в сферата на клетъчната биология, молекулярната генетика и биоорганичната химия с цел приложението им в медицината и фармакологията. Част от тях са свързани с автоимунните заболявания, биология на стареенето,  стабилността на генома и екологията, посочи директорът проф. Ива Угринова. Тя запозна държавния глава с най-модерната микроскопска лаборатория, включена в европейската мрежа Euro Bioimaging и лабораторията за протеомен анализ. В Института по микробиология [...]

2020-10-07T12:01:24+00:00вторник, 29 септември 2020 |Категории: Биомедицина и качество на живот|

Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в ИБФБМИ–БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (in silico изследване на биоактивни съединения)“, за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 18/28.02.2020 г., с единствен участник доц. д-р Иванка Милошева Цаковска и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 10.09.2020 г., на сайта на Института се публикуват [...]

2020-09-10T16:07:21+00:00четвъртък, 10 септември 2020 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Екатерина Калинова Йоцова, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Любомирова Апостолова и научен консултант доц. д-р Анелия Георгиева Добрикова, на тема „Чувствителност, инхибиране и защита на фотосинтетичния апарат в условия на кадмиев стрес“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“), ще се състои на 27 август 2020 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Емилия Любомирова Апостолова Рецензенти: -           проф. д-р Катя Маринова Георгиева -           доц. д-р Детелин Стефанов Стаменов Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – [...]

Go to Top