Биомедицина и качество на живот

//Биомедицина и качество на живот

Защита на дисертационен труд в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 25 март 2020 г. (сряда) от 11.30 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПАРАЗИТОЗИ ПРИ ДИВИ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ” на Василена Иванова Дакова, редовен докторант от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 6.3. " Ветеринарна медицина ", научна специалност: “Паразитология и инвазионни болести на животните и човека” (шифър: 04.03.07). Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15-94/19.12.2019 г.): Вътрешни членове: Проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска, доктор Доц. д-р Мариана Панайотова - Пенчева, [...]

Защита на дисертационен труд на НИЯ ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА, задочен докторант в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в ИБФБМИ на БАН

Защитата на дисертационния труд на Ния Златкова Петрова, задочен докторант в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ с научен ръководител проф. д-р Сашка Крумова и научен консултант проф. Стефка Танева, дбн, на тема „Структурна стабилност и междумолекулни взаимодействия на основните светосъбиращи комплекси в тилакоидни мембрани на висши растения и цианобактерии“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 13 март 2020 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Сашка Крумова Рецензенти: проф. д-р Василий Голцев и доц. д-р Анелия Добрикова. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство [...]

С марка с персонализирана винетка БАН отбелязва българския принос в репродуктивната имунология

Българският принос в репродуктивната имунология и биотехнологиите беше отбелязан от Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ на БАН с издаването на марка с персонализирана винетка. Това стана в рамките на изложбата „Ролята на ИБИР за развитието на репродуктивната биология и имунология”, която се състоя от 22 до 27 ноември във фоайето на Българската академия на науките. […]

Учени изучават промени в човешките клетки чрез суперрезолюцията на Andor Dragonfly

Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите беше открит в Института по молекулярна биология на БАН (ИМБ-БАН). Центърът е част от консорциума Euro-BioImaging (http://www.eurobioimaging.eu/), в който участват 14 европейски държави. На откриването беше представена конфокалната микроскопска система Andor Dragonfly, която е сред най-съвременните комбинирани системи за микроскопски наблюдения за изучаване на живи клетки чрез суперрезолюция. На събитието присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева, председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, научният секретар на БАН на направление „Биомедицина и качество на живот“ проф. Нина Атанасова, учени и журналисти. Доц. Стойно Стойнов от Института по молекулярна биология на БАН представи дейността, която ще се извършва в новооткрития Център за съвременна [...]

Млади учени в областта на биомедицината отбелязаха 150-та годишнина на БАН

Научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ за млади учени, докторанти и постдокторанти се проведе на 4-5 ноември в Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ). Второто издание на форума беше посветено на 150-та годишнина от създаването на Българска академия на науките. Представени бяха общо 22 научни доклада на млади учени, докторанти и постдокторанти и два научни доклада на гост-лектори. […]

2019-11-18T17:04:21+02:00четвъртък, 7 ноември 2019 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: , |

Конкурс за главен асистент в в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (рехабилитация и кинезитерапия)“, за нуждите на секция „Управление на двигателната дейност“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 84/25.10.2019 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-sen-assist-prof-mc/