Начало/Направления/Биоразнообразие, биоресурси и екология

Отличиe на БАН за Петър Берон

С Отличителен знак на Председателя на Българската академия на науките беше награден Петър Берон на церемония, която се проведе на 9 октомври 2020 г. в Академията. Акад. Юлиан Ревалски връчи отличието за заслугите му в областта на акарологията и зоогеографията и по повод неговата 80-годишнина. На награждаването присъстваха представители на ръководството на БАН и на Националния природонаучен музей на БАН (НПМ). Петър Берон навърши 80 години, от които 57 отдаде на науката, музея и неговите колекции. Той е професор емеритус на Националния природонаучен музей – БАН, доктор на биологическите науки. Доайен на акаролозите в България, интересите и приносите му в областта на зоологията са изключително разностранни. Публикациите му обхващат освен специалните му изследвания в областта на акарологията и паякообразните, така и хироптерология, биоспелеология, фауна на [...]

Учени заснеха редки кадри на северния подвид на тръстиковата котка

Фотокапани уловиха редки кадри, на които се вижда Felis chaus chaus , северния подвид на тръстиковата котка (или блатния рис) в Корчайския и в Турянчайския резервати, (Северен Азербайджан). Фотокамерите са поставени в рамките на съвместно изследване на Института по зоология към Азербайджанската академия на науките, WWF-Азербайджан и Националния природонаучен музей-БАН. В изследването, което започна през 2018 г., участват трима български учени и един азърбайджански учен. Проучва се състоянието на редки и застрашени хищници на Задкавказието и включва още леопарда и ивичестата хиена. Тръстиковата котка е азиатски вид, който достига тегло до 16 кг. Обитава основно  обраслите с гъста растителност влажни зони. Северен Азербайджан е една от най-северните части на ареала на вида. В Кавказкия регион и Задкавказието разпространението и числеността му рязко намаляват още от 60-те години, [...]

Учени представят ползите и вредите от разпространението на красиво и опасно растение

Ползите и вредите, които растението жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera Royle) оказва върху естествените местообитания в дефилето на река Искър между Плана и Лозенска планина, представят учени от Института за гората на БАН. Поредицата от публични лекции е на тема „Жлезистата слабонога – красива и опасна”, участват и представители на Държавните горски стопанства в София и Самоков. Целта е да бъдат представени ползите и вредите, които това растение носи, както и да се обсъдят възможности за ограничение на разпространението му. Жлезистата слабонога (Impatiens glandulifera Royle) e един от най-атрактивните чужди за нашата страна растителни видове от местната ни флора. Със своята внушителна височина от 2.5 m и едри фуниевидни цветове, тя привлича погледа и се откроява сред другите цветя. Освен ценно декоративно растение и чудодейна билка, [...]

Защита на дисертационен труд на Лъчезар Якимов, ИБЕИ – БАН

Откритото заседание на Научното жури, отложено поради епидемиологичната обстановка в страната, за защита на дисертационен труд на тема: "Оценка на оксидативния стрес и индикаторния потенциал на биологичния отговор на черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. като общ показател за функционалното състояние на крайбрежните черноморски екосистеми" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Екология и опазване на екосистемите") на Лъчезар Петров Якимов докторант в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" Научeн ръководител: проф. д-р Нешо Чипев (ИБЕИ-БАН) Научeн консултант: доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН)  ще се проведе чрез конферентна връзка на 21.05.2020 г. от 11:00 ч.  Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Линк за провеждане на [...]

Защита на дисертационен труд на  Людмила Лозанова, ИБЕИ-БАН

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН обявява, че на 28.05.2020 г. (четвъртък), 10:00 ч. ще се проведе открито заседание чрез конферентна връзка на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Роля на подземната биомаса на дървесни растения за акумулация на въглерод в планински горски екосистеми" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01) на докторант в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" Научен ръководител: проф. д-р Миглена Жиански (Институт за гората при БАН) Научни консултанти: доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН), доц. д-р Стела Лазарова (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Линкът за провеждане на заседаниетo с конферентна [...]

Защити на дисертационни трудове за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

Институтът за гората при БАН обявява, че на 15.05.2020 г. (петък) от 11:00 ч. в зала "акад. Борис Стефанов", ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема "Оценка на факторите на риска от ерозия във водосбора на река Джерман" (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите) от Ели Димитрова Павлова-Трайкова - докторант на самостоятелна подготовка в секция "Горска екология", Институт за гората – БАН. Научен ръководител: проф. дн Иван Маринов Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН и публикувани на интернет страницата на Института.   Институтът за гората при БАН обявява, че на 18.05.2020 г. (понеделник) от 10:00 ч. в зала „акад. Борис Стефанов“ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Възможности за дистанционно определяне на параметри [...]

Go to Top