Биоразнообразие, биоресурси и екология

//Биоразнообразие, биоресурси и екология

Защита на дисертационен труд на Лъчезар Якимов, ИБЕИ – БАН

Откритото заседание на Научното жури, отложено поради епидемиологичната обстановка в страната, за защита на дисертационен труд на тема: "Оценка на оксидативния стрес и индикаторния потенциал на биологичния отговор на черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. като общ показател за функционалното състояние на крайбрежните черноморски екосистеми" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Екология и опазване на екосистемите") на Лъчезар Петров Якимов докторант в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" Научeн ръководител: проф. д-р Нешо Чипев (ИБЕИ-БАН) Научeн консултант: доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН)  ще се проведе чрез конферентна връзка на 21.05.2020 г. от 11:00 ч.  Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Линк за провеждане на [...]

Защита на дисертационен труд на  Людмила Лозанова, ИБЕИ-БАН

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН обявява, че на 28.05.2020 г. (четвъртък), 10:00 ч. ще се проведе открито заседание чрез конферентна връзка на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Роля на подземната биомаса на дървесни растения за акумулация на въглерод в планински горски екосистеми" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01) на докторант в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" Научен ръководител: проф. д-р Миглена Жиански (Институт за гората при БАН) Научни консултанти: доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН), доц. д-р Стела Лазарова (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Линкът за провеждане на заседаниетo с конферентна [...]

Защити на дисертационни трудове за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

Институтът за гората при БАН обявява, че на 15.05.2020 г. (петък) от 11:00 ч. в зала "акад. Борис Стефанов", ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема "Оценка на факторите на риска от ерозия във водосбора на река Джерман" (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите) от Ели Димитрова Павлова-Трайкова - докторант на самостоятелна подготовка в секция "Горска екология", Институт за гората – БАН. Научен ръководител: проф. дн Иван Маринов Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН и публикувани на интернет страницата на Института.   Институтът за гората при БАН обявява, че на 18.05.2020 г. (понеделник) от 10:00 ч. в зала „акад. Борис Стефанов“ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Възможности за дистанционно определяне на параметри [...]

Мултидисциплинарен проект представя миграцията на птиците през Европа

Институтът за биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките е член на Европейска мрежа за радарно наблюдение на движението на животните (ENRAM: http://www.enram.eu/). Това е изследователска мрежа, чиито дейности бяха финансирани по програма COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите) от октомври 2013 г. до октомври 2017 г. Проф. Павел Зехтинджиев и Боя Мичев от ИБЕИ-БАН, заедно с изследователи от цяла Европа и широк спектър от експерти - включително екология, биогеография, орнитология, ентомология, метеорология, математика и инженерство, обединиха сили в тази област на аероекологията за постигане на дистанционно наблюдение на миграцията на животните за първи път в рамките на много държави. По този начин вече съществуващите усилия за наблюдение и прогнозиране на моделите на движение на животните могат да бъдат координирани и разширени [...]

„МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2020“

На 23 и 24 април 2020 г., ще се проведе On-line „МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2020“, посветен на 10 години ИБЕИ-БАН. Семинарът е организиран от Секция "Биология" към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. Семинарът дава възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени да представят научните си резултати, да обменят информация, знания и да създадат нови контакти.   ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:   Биологично разнообразие и консервационна биология; Биотични и абиотични въздействия върху живата природа и механизми на адаптация; Екосистемни изследвания, услуги и екологично земеделие; ланДшафтна екология; екология и образование; Други кореспондиращи направления.   Допълнителна информация и покана са качени на интернет сайт на Семинара и страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни [...]

Уникален череп на махайродус, описан от френски и български учени, с принос в изучаването на емблематичната котка

Детайлното описание  е публикувано на 16 април 2020 от проф. Дени Жераадс (Denis Geraads) от Националния музей по естествена история в Париж и проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН в известното палеонтологическо списание Geodiversitas. http://sciencepress.mnhn.fr/en/periodiques/geodiversitas/42/9 Черепът, по който е направено описанието, е един от най-добре запазените в света. Открит е през 80-те години на 20 век от учителя Димитър Ковачев при разкопки в палеонтологическото находище край с. Хаджидимово, заедно с негови ученици от гимназията в Асеновград. Днес уникалният череп се съхранява в Палеонтологичния музей „Димитър Ковачев“ в Асеновград, филиал на Националния природонаучен музей при БАН. http://www.nmnhs.com/palaeontological-museum-in-asenovgrad-bg.html  Махайродусът (Machairodus) е между най-известните изкопаеми животни, впечатляващ с огромните си горни кучешки зъби, заради които често бива наричан саблезъб тигър. Учените още спорят, включително и [...]