Информационни и комуникационни науки и технологии

//Информационни и комуникационни науки и технологии

Защита на дисертационен труд на тема „Е-фасилитатор” на Монка Коцева от ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12 март 2020 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Е-ФАСИЛИТАТОР” на МОНКА ДОБРЕВА КОЦЕВА, Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, Докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии” Научни консултанти: Проф. д-р Тони Чехларова Проф. д-р Радослав Йошинов Председател на Научното жури: Доц. д-р Евгения Сендова Членове на Научното жури: Проф. дн Иван Гарванов - рецензент Доц. д-р Таня Тонова - рецензент Проф. [...]

Еврокомисар Мария Габриел посети Център по компетентност КВАЗАР

Работна среща с участието на еврокомисар Мария Габриел проведоха учените от Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“-КВАЗАР. Акад. Чавдар Руменин и доц. Лъчезар Георгиев представиха научно-изследователската дейност по проекта. Мария Габриел се запозна с   новоизградения лабораторен комплекс, оборудван с най-висок клас специализирано оборудване, който се намира в Института по роботика на БАН. Сред акцентите на срещата бяха също участието на България в европейската инициатива Euro QCI и свързаните с това предизвикателства. „Квантовите технологии заемат все по-централно място в цифровия свят, в който живеем. Гордея се, че България също има голям принос в развитието им и чрез Центъра за компетентност КВАЗАР“-заяви комисар Мария Габриел.  „Благодаря на целия екип на центъра за гостоприемството и интересната дискусия, за невероятния труд и [...]

Институтът по математика и информатика на БАН обявява три конкурса

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за: професор: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Информационно моделиране)“ – един; главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (Компютърно моделиране и симулация на биопроцеси)“ – един; главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност„Алгебра и теория на числата (Представяния на групите и теория на инвариантите)“ – един, за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”. Документи - в отдел "Човешки ресурси" на [...]

Талантливи ученици представят проекти в юбилейния научен панаир „150 години Българска академия на науките“

Млади таланти представят 15 проекта в областта на природните науки в рамките на юбилейния научен панаир „150 години Българска академия на науките“. Двудневното събитие е организирано от Института по математика и информатика с подкрепата на Министерството на образованието и науката и се провежда в конферентната зала на Античен културно-комуникативен комплекс Сердика (Ларгото на София). […]

Президентът Румен Радев: ИИКТ – БАН е създал система на високо световно ниво

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН е създал система на високо световно ниво, която има всички елементи: научна инфраструктура, доказано прогресивни идеи и методи на научни изследвания. Това каза президентът на Република България Румен Радев по време на посещението си на 10 декември в института. Той посочи, че най-важния капитал са хората – високо подготвени, мотивирани и устремени към успех. Затова България с това, което сте направили, се позиционира на световната иновационна карта, обърна се Президентът към учените. […]

Две докторски защити в ИИКТ – БАН

На 19.12.2019 г., от 11:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на модели за прогнозиране на капиталовите пазари с невронни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Веселин Лазаров Шахпазов Научно жури: проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Т. Каблешков“ (становище) проф. д.т.н. Чавдар Иванов Дамянов – УХТ – Пловдив (рецензия) доц. д-р Вася Красимирова Атанасова – ИБФБМИ – БАН (становище) проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ – БАН (рецензия) 5. доц. д-р Вера Ангелова Ангелова – ИИКТ – БАН (становище) На 19.12.2019 г., от 10:00 ч., [...]