Културно-историческо наследство и национална идентичност

//Културно-историческо наследство и национална идентичност

Конкурс за академичната длъжност „професор“ в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“  в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 56 от 23.06.2020 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ - БАН.

Дигитализация и иновации в областта на културното наследство

Основните дейности на Българската академия на науките, свързани с дигитализацията на културното наследство, представи заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов на международна видеоконференция по проблемите на дигитализацията и иновациите в областта на културното наследство. БАН се очертава като най-големият в страната субект в тази област, каза чл.-кор. Васил Николов, след като запозна участниците в събитието, излъчвано онлайн, с  конкретни проекти за работата на учени от хуманитарните институти на Академията, 3 академични музея, Научния архив и Централната библиотека на БАН, както и от Института по математика и информатика. Заместник-председателят на БАН говори за извършените основни дейности в Академията по дигитализация на всеки от етапите на изучаване, съхраняване и популяризиране на дигиталното наследство. Дигитализацията при теренна работа, характерна за археологията и фолклористиката, музейната работа и дигитализиране на [...]

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1.Филогия, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 100/ 20.12.2019 г. Конкурсът ще се проведе онлайн на 29 юни от 14.00 ч. Кандидат: главен асистент д-р Евелина Джевиецка Материали: • Автосправка за научните приноси • Цитирания • Кирило-Методиевски Студии кн.29 • Публикации • Автобиография Рецензии: • Проф. д-р Гражина Шват-Гълъбова - Института по славистика, ПАН • Доц. д-р Ана Лулева - ИЕФЕМ Становища: • Проф. д-р Бойка Мирчева – КМНЦ • Проф. д-р Ян Страдомски - Ягиелонския университет, Краков   PL • Проф. дфн Ана Стойкова – ИЛ - БАН   EN • Доц. д-р Марко Скарпа – КМНЦ - БАН • Доц. д-р Диана Атанасова – СУ „св. Кл. Охридски“   EN Председател на Научното жури - проф. д-р Бойка Мирчева

Извоюваната независимост – полски и български перспективи в том XXXV на Известия на Института за исторически изследвания

All-focus Излезе от печат том ХХХV на Известията на Института за исторически изследвания. Сборникът съдържа материали от проведената през ноември 2018 г. в БАН полско-бъл­гарска научна конференция на тема: „Извоюваната независимост – полски и български перспективи“. Организатори на форума бяха: Институтът за исторически изследвания към БАН, По­солството на Република Полша в България и Полският институт в София. Събитието се проведе в рамките на честванията на 100-годишнината от възстановяването на независимостта на Полша и 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете държави. В нея взеха участие полски и български учени от водещи университети и изследователски центрове. Техните доклади бяха посветени на неизследвани досега аспекти от развитието на двустранните диплома­тически, политически и културни отношения, както и на отделни проблеми от история­та на двете държави [...]

Изложба „Облекло и езиково богатство“ в Националния етнографски музей

Изложбата „Облекло и езиково богатство“ в Националния етнографски музей е отворена за посетители до 15 август 2020 г. Откриването се проведе на 16 юни, в зала 11. Изложбата е част от научния проект „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото)“. Проектът цели проучването и издаването в електронна форма на слабо познати архивни документи от 1888 и 1889 г., съхранявани в Научния архив на БАН. Те представляват над 1100 страници с ръкописни описания на облекло и около 150 фотографии, направени специално, за да покажат част от облеклата. Организаторите на изложбата благодарят на Научния архив на БАН за съгласието да бъдат експонирани факсимилета и фотографии, част от изследвани в проекта ръкописи. Проектът се финансира от Фонд „Научни изследвания“ (договор ДН [...]

Конкурс за главен асистент в Института за литература

Конкурс за главен асистент в Института за литература Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г. Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; Автобиография (европейски образец); Диплома за образователната и научна степен „доктор“; Медицинско свидетелство; Свидетелство за съдимост; Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)  ; Списък на публикации в научни издания. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му [...]