Културно-историческо наследство и национална идентичност

//Културно-историческо наследство и национална идентичност

Образователен видеоканал на КМНЦ в YouTube

Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ на БАН) се включва в инициативите за подпомагане на българското образование със серия от видеолекции, посветени на изучавани в средното училище теми от областта на медиевистиката и славистиката. В новосъздадения видеоканал на КМНЦ в YouTube могат да бъдат открити първите девет видеолекции: 1. Средновековие - понятие, характерни черти, периодизация; 2. За Библията и нейната история; 3. Покръстването на българите; 4. Славянски извори за Кирил и Методий; 5. Средновековна българска литература -възникване и характерни черти; 6. Кирило-Методиевото дело в средновековна България. Първи книжовни средища; 7. Пространно житие на св. Константин Кирил-Философ; 8. Азбучна молитва като паратекст; 9. Черноризец Храбър, „За Буквите“. Линк към канала на КМНЦ: КМНЦ БАН Видеолекторатът е изготвен в рамките на Национална научна програма КИННПОР (РП 3.2, проект 1.3).

Езикови задачи и диктовки за онлайн обучението на учениците

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките разпространява езикови задачи, езикови игри, видеоуроци, тестове, диктовки, езикови ресурси и други учебни материали в помощ на учениците. Езикови игри и езикови ресурси можете да намерите на: Езикови игри и справки Видеоуроци и диктовки можете да намерите на: YouTube - Написаното остава. Пиши правилно! Написаното остава. Пиши правилно! Материали за обучение по български език Езикови задачи, тестове и други материали можете да намерите на: Написаното остава. Пиши правилно! Материали за обучение по български език Всички материали се разпространяват с лиценз Creative Commons Attribution 4.0. International Licence (CC BY 4.0). Материалите са създадени в рамките на проекта „Написаното остава. Пиши правилно!“ по програмите „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ [...]

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Валентин Красимиров Воскресенски

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 15 април 2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Травма и памет: разкази и възпоменания за близкото минало (1944-1989)“ на Валентин Красимиров Воскресенски, редовен докторант в секция „Антропология на словесните традиции“, по докторска програма Фолклористика, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Николай Вуков Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Албена Георгиева-Ангелова Членове на научното жури: проф. д.ф.н. Радост Иванова проф. д-р Николай Ненов доц. д-р Даниела Колева доц. д-р Николай Вуков Материалите по защитата са на [...]

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Мина Христова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 9 април 2020 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Антропологични измерения на границите и конструиране на идентичности (по примера на граничния регион между Република България, Република Македония и Република Сърбия)“ на Мина Чавдарова Христова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“, по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Петко Христов Председател на Научното жури: доц. д-р Анелия Касабова Членове на научното жури: Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Илчев Проф. д.н.к. Маргарита Карамихова Проф. д-р Анна [...]

Защита на дисертационен труд на Нона Петкова от Институт за изследване на изкуствата на БАН

Институтът за изследване на изкустват на БАН ще проведе на 18.03.2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд "Обкови на напрестолни евангелия от българските земи (ХVІ – първата половина на ХVІІІ век)" за присъждане на образователната и научна степен доктор на отчислената с право на защита докторантка на самостоятелна подготовка Нона Кръстева Петкова с научен кансултант проф. д-р Бисерка Пенкова. Рецензенти: проф. д-р Елена Генова чл.- кор. проф. Елка Бакалова Членове на научното жури: чл.- кор. проф. Иванка Гергова, председател чл.- кор. проф. Мила Сантова доц. д-р Павел Павлов Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.      

Изложба „По дрехите посрещат …“ гостува във Виена за 3 март

Експонатите на Националния етнографски музей гостуват в Дом „Витгенщайн“ по случай Националния празник на България В навечерието и по повод Националния празник на България, на 3 март 2020 г. в Дом „Витгенщайн“ във Виена беше открита изложбата „По дрехите посрещат…“. Тя бе част от програмата за отбелязване на 142 години от Освобождението на България. Специален гост на събитието беше посланикът на страната ни във Виена, Н. Пр. д-р Иван Сираков. Националният етнографски музей – София представи костюми и накити от своята колекция и акварели на художника Евгения Лепавцова. Разказът за облеклото на българите ще гостува във Виена до 28 март 2020 г. Куратори на експозицията са Васил Балтаджиев и Елка Минчева.