Начало/Направления/Културно-историческо наследство и национална идентичност

Защита на дисертационен труд в Института за български език на БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 декември (понеделник) 2020 г. от 15 часа онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Приложение на съвременните технологии в езиковото обучение“ на Георги Костадинов Джумайов, докторант към Секцията по компютърна лингвистика, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език, специалност: Общо и сравнително езикознание. Научен ръководител: проф. д-р Светла Коева. Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Максим Иванов Стаменов – становище Членове на Научното жури Проф. д-р Петя Осенова – рецензия Проф. д-р Татяна Ангелова – рецензия Доц. д-р Веселка Ненкова – становище Доц. д-р Цветомира Венкова – становище Материалите по [...]

Сборник „Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни“

По случай празника на Монтана (2 декември) излезе от печат сборникът „Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни“. Негов съставител е чл.-кор. проф. дин Александър Костов. Книгата е поредното издание на филиала на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) на БАН в гр. Монтана, посветено на историята и настоящето на този край. В нея са включени десет статии, чиито автори са изследователи от ИБЦТ–БАН, Регионалния исторически музей и Държавния архив в Монтана. В сборника са представени важни за развитието на региона въпроси, свързани с изграждането и използването на сухоземните пътища (шосета и железници) и на първите телекомуникации по примера на телеграфите, разгледана е ролята на река Дунав като важна международна артерия, изследвано е влиянието на различните възможности за комуникация [...]

Изложба „150 години издателска дейност на Българската академия на науките”

Изложба, посветена на 150 години издателска дейност на БАН, е подредена пред Народния театър „Иван Вазов“. До 16 ноември можете да се запознаете с пътуването през вековете на тази дейност на най-старата и комплексна научна организация в България. Началото е далечната 1870 г., когато в Браила (Румъния) излиза книжка Първа на „Периодическо списание“ на Българското книжовно дружество (БКД). На 28 пана са показани емблематични издания, илюстриращи книжовната дейност на: БКД в Браила (1870 – 1878) и София (1878 – 1911); БАН – след преименуването на БКД в БАН (1911 – 1940); Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) – след преименуването на БАН (1940 – 1947); БАН – след преименуване на БАНИ в БАН (1947 – 1989) и след 10.11.1989 г. до днес. Изложбата е [...]

Международна научна конференция „Между световете: магия, чудеса и мистика“

Международната научна конференция на тема „Между световете: магия, чудеса и мистика“ (International Conference “Between the Worlds: Magic, Miracles, and Mysticism”) (BEW 2020) ще се проведе на 29-31 октомври 2020 г. в гр. София с работен език английски. Тя е част от поредицата „Между световете“ (първият научен форум бе проведен през 2017 г.) и е финансирана от фонд „Научни изследвания“ към МОН по програмата за подкрепа на международни форуми в България (КП-06-МНФ/20). Организационният комитет на конференцията е международен и включва както утвърдени учени, така и млади изследователи и докторанти. Идеята за конференцията е свързана с магическите и мистични възприятия, преживявания, възгледи, вярвания и практики, които стават все по-видими в съвременния глобализиран свят. Чудесата на природата, свещените места, иконите и културните паметници продължават да събират множество вярващи [...]

Лекция на ИБЦТ–БАН за мултикултурните градове в Австро-Унгария (1880–1914 г.)

Публична лекция на д-р Катрин Орел на тема Multiculturalism in the Cities of the Habsburg Empire 1880–1914 се проведе на 20 октомври 2020 г. в Унгарския културен институт в София. Организатор на научната изява беше Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН, съвместно с Унгарския културен институт в София по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН. Г-жа Сандра Мишкеди, директор на Унгарския културен институт в София, и проф. д-р Румяна Прешленова, директор на ИБЦТ–БАН, откриха събитието и приветстваха присъстващите. Д-р Катрин Орел работи в Националния център за научни изследвания (CNRS) в Париж. Лекцията й беше посветена на мултикултурните градове в Австро-Унгария в периода 1880–1914 г. Във фокуса на изследванията на френския учен [...]

Защита на дисертационен труд на Адриана Христова за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 ноември 2020 г., четвъртък, от 14 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема „Лингвистична характеристика на българската философска терминология“ на Адриана Борисова Христова, докторантка към Секцията по терминология и терминография, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Всеки може да присъства на защитата чрез следния линк: meet.google.com/xnu-jcnb-crq. Научен консултант: чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова. Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, становище. Доц. д-р Валентина Георгиева, рецензия;   Доц. д-р Марияна Витанова, рецензия;   Проф. д-р Ирена Василева, становище;   Доц. д-р Татяна Илиева, [...]

Go to Top