Културно-историческо наследство и национална идентичност

//Културно-историческо наследство и национална идентичност

Извоюваната независимост – полски и български перспективи в том XXXV на Известия на Института за исторически изследвания

All-focus Излезе от печат том ХХХV на Известията на Института за исторически изследвания. Сборникът съдържа материали от проведената през ноември 2018 г. в БАН полско-бъл­гарска научна конференция на тема: „Извоюваната независимост – полски и български перспективи“. Организатори на форума бяха: Институтът за исторически изследвания към БАН, По­солството на Република Полша в България и Полският институт в София. Събитието се проведе в рамките на честванията на 100-годишнината от възстановяването на независимостта на Полша и 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете държави. В нея взеха участие полски и български учени от водещи университети и изследователски центрове. Техните доклади бяха посветени на неизследвани досега аспекти от развитието на двустранните диплома­тически, политически и културни отношения, както и на отделни проблеми от история­та на двете държави [...]

Изложба „Облекло и езиково богатство“ в Националния етнографски музей

Изложбата „Облекло и езиково богатство“ в Националния етнографски музей е отворена за посетители до 15 август 2020 г. Откриването се проведе на 16 юни, в зала 11. Изложбата е част от научния проект „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото)“. Проектът цели проучването и издаването в електронна форма на слабо познати архивни документи от 1888 и 1889 г., съхранявани в Научния архив на БАН. Те представляват над 1100 страници с ръкописни описания на облекло и около 150 фотографии, направени специално, за да покажат част от облеклата. Организаторите на изложбата благодарят на Научния архив на БАН за съгласието да бъдат експонирани факсимилета и фотографии, част от изследвани в проекта ръкописи. Проектът се финансира от Фонд „Научни изследвания“ (договор ДН [...]

Конкурс за главен асистент в Института за литература

Конкурс за главен асистент в Института за литература Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г. Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; Автобиография (европейски образец); Диплома за образователната и научна степен „доктор“; Медицинско свидетелство; Свидетелство за съдимост; Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)  ; Списък на публикации в научни издания. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му [...]

Конкурс за професор в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г. Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; Автобиография (европейски образец); Диплома за висше образование с приложенията към нея (оригинал); Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките”; Документ за академичната длъжност “доцент”; Удостоверение за професионален стаж по специалността; Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. 57 от ППЗРАСРБ; Списък на публикации със диференциране на [...]

Защита на дисертационен труд на Христинка Башева-Николова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 юли 2020 г. (петък) от 13:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд „Приемната грижа в България в началото на ХХI в. – европейски модел и национална специфика“ на Христинка Тошкова Башева-Николова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“, по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Еля Цанева Автореферат Рецензии: Проф. д-р Мария Иванова Доц. д-р Петя Банкова Становища: Проф. д-р Ирина Колева Доц. д-р Таня Бонева Доц. д-р Еля Цанева Председател на Научното жури: доц. д-р Петя [...]

Защита на дисертационен труд на Искрен Валентинов Великов

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 юни 2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Музейни репрезентации на Националното възраждане. Образи на наследството“ на Искрен Валентинов Великов, редовен докторант в Научната група към Етнографския музей по докторска програма Музеология, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: проф. д-р Николай Ненов Автореферат Рецензенти: проф. д.изк. Симеон Недков доц. д-р Николай Вуков Становища: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева проф. д-р Николай Ненов доц. д-р Атанас Шопов Председател на Научното жури: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева Материалите по защитата са [...]