Нанонауки, нови материали и технологии

//Нанонауки, нови материали и технологии

Единадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ 2020 г.

Колективът на Института по Полимери към БАН кани млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. Научната сесия е посветена на 30 години от учредяването на Институт по полимери и ще се проведе на 10 септември 2020 г. от 10:00 часа в ИП-БАН, гр София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103-В. По изключение, тази година младите учени ще могат да вземат участие единствено с постерно съобщение. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 7 август 2020г, а крайният срок за изпращане на постер е 28 август 2020 г. Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на института в секция „Новини и събития"

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Лазерни системи”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.59/03.07.2020 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.  

Семинар – уебинар на докторантите и младите учени „Интердисциплинарна химия“

Институтът по оптически материали и технологии – БАН с финансовата подкрепа на Ръководството на БАН проведе тринадесети Пролетен семинар на докторантите и младите учени.  Той се състоя от 22 до 24 юни под формата на уебинар с участието на докторанти, млади учени и постдокторанти от единадесет института на Българската академия на науките и два университета. Към семинара, проведен онлайн, се присъединиха и колеги извън България. Представените доклади обхванаха актуални области на съвременната наука и предизвикаха интерес и дискусии с темите, които поставиха. Традиционно, в програмата се включиха с научно-образователни лекции от областта на химията, физиката и материалознанието, водещи наши учени. Това са  проф. Маргарита Апостолова – ИМБ, проф. Таня Цончева – ИОХФЦ, проф. Зара Черкезова – Желева – ИК, проф. Даринка Христова - ИП, проф. [...]

Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ при БАН обявява конкурси за „главен асистент“

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност „Главен асистент“ – 2 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 55 от дата 19.06.2020 г. и на сайта на ИФХ-БАН: http://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 87 27 550, 02 979 25 81    

Алуминиева тръбна тел без аналог в света разработва Институтът по електроника

Роботизиран комплекс за електродъгова адитивна технология е въведен в експлоатация в Института по електроника на БАН. Технологията се прилага по проект „Високоякостен тръбен тел с нано въглеродни структури в алуминиев прах за дъгови адитивни процеси“ от Програма M-ERA. В рамките на проекта се предвижда разработване на нямаща аналог нова алуминиева тръбна тел с композитно ядро състоящо се от алуминиев прах с интегрирани въглеродни нано структури (AluNanoCore). Телта е предназначена за свободно гъвкаво генериране на олекотени изделия с високи якостни свойства по метода на нанасяне на адитивни слоеве (ALM) . Ще бъде изследвано влиянието на концентрацията, размера и формата на въглеродните наноструктури (CNS -  смес от нановлакна и нанотръби) в телта върху свойствата на електродъгово нанесените слоеве. CNS ще се синтезират директно на повърхността на алуминиевия [...]

Изследовател от ИЕЕС-БАН е сред десетте най-изявени млади личности в България за 2020 година

Д-р Елица Петкучева, главен асистент в секция ''Водородни системи с полимерен електролит'' към Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС-БАН), е финалист в категория „Наука и/или технологично развитие“ на програмата „Най-изявените млади личности на България 2020“, част от международното движение Junior Chamber Internatinal (JCI).  Номинирани са общо 64 млади личности в десетте категории по  програмата. Д-р Петкучева е впечатлила членовете на журито, организаторите и публиката със своята научна дейност, насочена към разработване на нови методи за производство на водород, който освен екологично чист материал, е и гъвкав преносител на енергия. Изследванията ѝ са свързани с получаване на евтини бифункционални катализатори за производство и употреба на водород по метода на магнетронното разпрашаване на базата на злато, платина и иридий в регенеративни горивни елементи. Друга насока, в [...]