Начало/Направления/Нанонауки, нови материали и технологии

Три научни звена на БАН с участие във високотехнологичен парк в Габрово

Институтът по електроника, Институтът по роботика и Централната лаборатория по приложна физика на БАН участват в технологичен парк по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, който беше официално открит на 20 ноември в Габрово. Общата стойност на проекта е 23 569 719 лева, отпуснати от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Техническият университет в Габрово е водеща организация и работи съвместно с шест партньора. На церемонията присъстваха кметът на община Габрово Таня Христова, областният управител Невена Минева, изпълнителният директор на ИА "ОП" Наука и образование за интелигентен растеж" Кирил Гератлиев, представители на партньорските организации и бизнеса. Министърът на образованието Красимир Вълчев поздрави виртуално участниците в откриването. В технологичния [...]

Юбилейна научна сесия, посветена на 100–годишнината от рождението на академик Георги Близнаков

Академик Георги Близнаков (1920-2004 г.) е бележит български химик на 20 век, учен със световно признание в областта на молекулно-кинетичната теория, кристалния растеж, адсорбцията и катализа, високотемпературния неорганичен синтез. Като блестящ организатор и лидер през годините е заемал редица отговорни длъжности: дългогодишен ръководител на Катедрата по обща и неорганична химия (1960-1989 г.) при Химическия факултет на Софийския университет, основател и дългогодишен директор на Института по обща и неорганична химия при БАН (1961-1990), зам.-декан на Химическия факултет, ректор на Софийския университет (1981–1985), главен научен секретар и зам.-председател на БАН. Генератор на идеи, надарен със широкомащабно и стратегическо мислене, блестящ преподавател, той е с голям принос за развитието на ръководените от него научни звена и организации, както и за утвърждаване на международния авторитет на българската химическа наука. [...]

Защита на дисертационен труд в ИОМТ-БАН

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 октомври 2020 г. oт 10:30 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН ще се проведе заключително заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Весела Миткова Катрова на тема: „Наноструктуриране на тънки сребърни филми за приложение в нанофотониката” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в научна област 4. Природни науки, математика и информатика”, в професионално направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”. Научeн ръководител: доц. д-р Росен Тодоров (ИОМТ-БАН). Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИОМТ-БАН. На разположение на интересуващите се има хартиено копие в Деловодството на ИОМТ.  

Защита на дисертационен труд в ИОМТ-БАН

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 15 октомври 2020 г. oт 10:00 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН ще се проведе заключително заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Евдокия Белина на тема: „Биосензори, базирани на повърхнинен плазмонен резонанс в дифракционни решетки с директна имобилизация на разпознаващото вещество” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика”, в професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”. Научeн ръководител: доц. д-р Георги Дянков (ИОМТ-БАН) Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИОМТ-БАН. На разположение на интересуващите се [...]

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на Лабораторията за рентгенови дифракционни методи и компютърна томография – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 20 от 10.03.2020 г. Кандидат: доц. д-р Драгомир Младенов Тачев, Председател на Научното жури: Проф. дхн Весела Цакова Материалите за конкурса са качени днес 23.09.2020 год. на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php

Изследователски център по мехатроника и чисти технологии в Пловдив ще предоставя иновации на бизнеса

Изследователският център по мехатроника и чисти технологии в Централната лаборатория по приложна физика на БАН в Пловдив е пример за това как научните изследвания водят към иновации. Това каза по време на официалното откриване на комплекса председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски. И допълни, че се радва, че това се случва в град с развита технологична промишленост като Пловдив. Събитието се състоя на 17 септември и на него присъстваха кметът на града Здравко Димитров, представители на общината, на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, учени и гости. Кметът благодари на Българската академия на науките за това, че развива българската наука, сътрудничейки си с бизнеса. Задания от над 30 фирми годишно получават учените от Централната лаборатория, а само за периода от началото на годината досега [...]

Go to Top