Начало/Направления/Нанонауки, нови материали и технологии

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на Лабораторията за рентгенови дифракционни методи и компютърна томография – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 20 от 10.03.2020 г. Кандидат: доц. д-р Драгомир Младенов Тачев, Председател на Научното жури: Проф. дхн Весела Цакова Материалите за конкурса са качени днес 23.09.2020 год. на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php

Изследователски център по мехатроника и чисти технологии в Пловдив ще предоставя иновации на бизнеса

Изследователският център по мехатроника и чисти технологии в Централната лаборатория по приложна физика на БАН в Пловдив е пример за това как научните изследвания водят към иновации. Това каза по време на официалното откриване на комплекса председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски. И допълни, че се радва, че това се случва в град с развита технологична промишленост като Пловдив. Събитието се състоя на 17 септември и на него присъстваха кметът на града Здравко Димитров, представители на общината, на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, учени и гости. Кметът благодари на Българската академия на науките за това, че развива българската наука, сътрудничейки си с бизнеса. Задания от над 30 фирми годишно получават учените от Централната лаборатория, а само за периода от началото на годината досега [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 30.09.2020 г. (сряда) от 14,00 часа в зала 301 на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на физични процеси при заваряване на материали с концентрирани енергетични потоци” на Дарина Николова Каишева, задочен докторант от ИЕ-БАН, по направление 4.1 „Физически науки“, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника” Научно жури: Председател на журито: проф. дфн Петър Петров (становище) Членове на журито: проф. дфн Иванка Йорданова- ФзФ, СУ „Св.Кл. Охридски” (рецензия)  проф. дфн Кирил Крежов – ИЕ - БАН (рецензия) проф. дтн Иван Пършоров – ИМСТЦХА, БАН (становище)  проф. д-р Красимир Темелков – ИФТТ [...]

Единадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“

Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, посветена на 30-годишнината на Института по полимери – БАН, се проведе на 10.09.2020 г. За първи път форумът се проведе на открито, пред сградата на ИП-БАН, поради наложените извънредни мерки за безопасност във връзка с епидемичната обстановка. Сесията се организира всяка година през месец юни. Въпреки тримесечното отлагане, се включиха 29 млади учени, които представиха общо 27 постерни съобщения. Голяма част от участниците бяха студенти по програмата Студентски практики-Фаза 2, както и млади учени от институти на БАН (ИОХЦФХ, ИФХ, ИОНХ, ИЕЕС и др. ) и от различни Университети (ФХФ-СУ, ХТМУ, ФФ-МУ и др.). Научно жури от трима хабилитирани учени отличи авторите на 3 постерни съобщения. Награди за цялостно представяне на постерите си получиха: Ерик Димитров (студент [...]

Нови материали за ортопедични импланти се разработват в БАН

Лазерно индуцирана микро-пяна от хитозан като интерфейс тъкан-имплант за приложение в тъканното инженерство. Лазерна обработка на биосъвместими полимери и керамика за използване при хирургични интервенции ще извършват учени от Института по електроника на БАН. Целта е да се създадат антибактериални повърхности, които ще спомогнат за по-бързото възстановяване на пациенти след операция. Обработените с лазер материали за импланти ще ускорят развитието на клетки и заздравяването на следоперативните рани. Клетка, прикрепена към слой от колаген, който е лазерно обработен. Научните изследвания са в рамките на проект по програма „Мария Склодовска – Кюри, Иновативни мрежи за обучение“. Учени от 18 организации от цяла Европа се включват в мрежа за създаване на материали с антибактериални свойства, които да са подходящи за използване върху повърхности на [...]

Учени от 15 държави се включиха в международна школа по физика на кондензираната материя

21–тата международна школа по физика на кондензираната материя (21st ISCMP) се проведе от 31 август  до 4 септември 2020 г. в Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“. Организатор на научния форум на тема „Постижения и перспективи при функционалните материали“ е Институтът по физика на твърдото тяло при БАН. В 21st ISCMP се включиха учени от 15 държави, като сред тях преобладаваха младите изследователи от България. Участниците в школата дискутираха в пет тематични панела. Представени бяха доклади с постигнатите до момента научни резултати и бъдещи предизвикателства във всяка една от тематичните области. Материалите от конференцията, след рефериране, ще бъдат публикувани в Journal of Physics Conference Series на издателство IOP. Предвижда се избрани доклади на лекторите да се публикуват в специализираните издания Physica status solidi (Wiley) или [...]

Go to Top