Home/Направления/Нанонауки, нови материали и технологии

Филм разказва историята на двата най-големи химически института на БАН

Филм  "60 години нашата химия" разказва за създаването на двата най-големи химически института към Българската академия на науките - Институтът по обща и неорганична химия и Институтът по органична химия с Център по фитохимия. Кадрите проследяват тяхното развитие от основаването им до превръщането им днес в едни от най-авторитетните научни организации в страната в областта на химията. Във филма са представени някои актуални постижения на колективи от двата института в областта на химията за опазване на околната среда, за съхранение на енергия и оползотворяване на природни ресурси. Филмът "60 години нашата химия" е достъпен на: https://www.facebook.com/BalgarskaAkademiaNaNaukiteBan/ и https://fb.watch/3abGGutEIG/

2021-01-25T12:14:29+00:00понеделник, 25 януари 2021 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: , |

Учени от Института по обща и неорганична химия с научна публикация в едно от най-престижните списания в областта на химията

Колектив от български учени от Института по обща и неорганична химия на Българската академия на науките публикуваха обзорна статия в престижното списание Chemical Reviews. Списанието се издава от Американското химическо дружество (American Chemical Society) и е едно от най-реномираните списания, което оглавява ранглистата в областта на химията. За 2019 г. импакт факторът на списанието е 52,758. Автори на обзорната статия Power of Infrared and Raman Spectroscopies to Characterize Metal-Organic Frameworks and Investigate Their Interaction with Guest Molecules са чл.-кор. проф. дн Константин Хаджииванов, доц. д-р Димитър Панайотов, проф. д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Елена Иванова, доц. д-р Кристина Чакърова, доц. д-р Станислава Андонова и доц. д-р Никола Дренчев. Обзорът е фокусиран върху изучаване на взаимодействието на метал-органични структури (MOFs) с различни газови молекули (молекули-сонди и [...]

Институтът по обща и неорганична химия с участие в проект за разработка на материали за чисти технологии

Институтът по обща и неорганична химия на БАН (ИОНХ - БАН) е бенефициент по проект „European Twinning on Materials Chemistry Enabling Clean Technologies“, акроним TwinTeam по договор №Д01-272/02.10.2020. Проектът е за период от две години (2020-2022 г.) и стартира на 02.10.2020 г. Финансирането е по Национална програма „Европейски научни мрежи“ на Министерството на образованието и науката, приета с Решение № 5578/06.08.2020г. на Министерския съвет. Програмата дава възможност на ИОНХ да изпълни проекта, получил висока оценка на независими експерти на Европейската комисия в конкурс „Туининг“ на Рамкова програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. Основната цел на проекта е повишаване на научно-изследователския и технологичен потенциал на учените в ИОНХ в областта на химия на материалите за чисти технологии чрез изграждане на научна [...]

Три научни звена на БАН с участие във високотехнологичен парк в Габрово

Институтът по електроника, Институтът по роботика и Централната лаборатория по приложна физика на БАН участват в технологичен парк по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, който беше официално открит на 20 ноември в Габрово. Общата стойност на проекта е 23 569 719 лева, отпуснати от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Техническият университет в Габрово е водеща организация и работи съвместно с шест партньора. На церемонията присъстваха кметът на община Габрово Таня Христова, областният управител Невена Минева, изпълнителният директор на ИА "ОП" Наука и образование за интелигентен растеж" Кирил Гератлиев, представители на партньорските организации и бизнеса. Министърът на образованието Красимир Вълчев поздрави виртуално участниците в откриването. В технологичния [...]

2020-11-23T10:48:51+00:00понеделник, 23 ноември 2020 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|

Юбилейна научна сесия, посветена на 100–годишнината от рождението на академик Георги Близнаков

Академик Георги Близнаков (1920-2004 г.) е бележит български химик на 20 век, учен със световно признание в областта на молекулно-кинетичната теория, кристалния растеж, адсорбцията и катализа, високотемпературния неорганичен синтез. Като блестящ организатор и лидер през годините е заемал редица отговорни длъжности: дългогодишен ръководител на Катедрата по обща и неорганична химия (1960-1989 г.) при Химическия факултет на Софийския университет, основател и дългогодишен директор на Института по обща и неорганична химия при БАН (1961-1990), зам.-декан на Химическия факултет, ректор на Софийския университет (1981–1985), главен научен секретар и зам.-председател на БАН. Генератор на идеи, надарен със широкомащабно и стратегическо мислене, блестящ преподавател, той е с голям принос за развитието на ръководените от него научни звена и организации, както и за утвърждаване на международния авторитет на българската химическа наука. [...]

Защита на дисертационен труд в ИОМТ-БАН

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 октомври 2020 г. oт 10:30 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН ще се проведе заключително заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Весела Миткова Катрова на тема: „Наноструктуриране на тънки сребърни филми за приложение в нанофотониката” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в научна област 4. Природни науки, математика и информатика”, в професионално направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”. Научeн ръководител: доц. д-р Росен Тодоров (ИОМТ-БАН). Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИОМТ-БАН. На разположение на интересуващите се има хартиено копие в Деловодството на ИОМТ.  

Go to Top