Нанонауки, нови материали и технологии

//Нанонауки, нови материали и технологии

Открито заседание на жури за защита на дисертационен труд в ИЕЕС

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.11.2019 г. от 15:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:   „Физикохимично охарактеризиране на литиево-натриев сулфат за приложение в електрохимични системи“   на Здравка Димитрова СЛавкова, редовен докторант в ИЕЕС при БАН направление 4.2: Химически науки, научна специалност „Физикохимия“, код 01.05.05 Научен ръководител: проф. д-р Тамара Петкова Председател на Научното жури: доц. д-р Антония Стоянова (ИЕЕС-БАН) – рецензент Членове на Научното жури: проф. дфн. Дориана Малиновска (ЦЛ СЕНЕИ-БАН) -рецензент доц. д-р Ружа Харизанова (ХТМУ-София) доц. д-р Владимир Блъсков [...]

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ отвори вратите си

На 25 октомври 2019 г. в Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ се проведе Ден на отворените врати под наслов „Физикохимия – образование, наука и практика”. Събитието започна с откриване на изложба на химичните елементи и тяхното приложение. Тя беше посветена на делото на Менделеев и показваше интересни образци от отделни химични елементи, например благородни метали, алуминий, силиций и др., както и технологични продукти, получени тях. Парче от метеорит, „посетило“ Института, беше също част от изложбата. […]

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН обявява три конкурса за академична длъжност главен асистент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент – 3 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ – 2 броя и за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на Лаборатория по електронна микроскопия и микроанализ – 1 брой, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 75 от дата 24.09.2019 год. и на сайта на института. Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581      

Институтът по оптически материали и технологии – БАН обявява Post Doc позиция към Европейски проект по програмата Хоризонт 2020

ИОМТ – БАН обявява Post Doc позиция към Европейски проект по програмата Хоризонт 2020 FET Proactive TOCHA 824140 ”Dissipationless topological channels for information transfer and quantum metrology” https://tocha-project.eu/ Срок за подаване на документите: 22.09.2019 Начало: 01.10.2019 Работни часове на седмица: 40 часа Срок: 1 година, с възможност за продължение до 3 години Кратко описание на проекта: Целта на проекта е да се разработи следващо поколение топологични устройства и архитектури, през които информацията да се разпространява без загуби. Това концептуално просто, но технологично и фундаментално предизвикателно изискване е от решаващо значение за развитието на технологии в области, вариращи от обработка на информация до квантова комуникация и метрология. Във всяка от тези области разпространението на информация е ключово препятствие, което например води до неприемливи топлинни натоварвания или [...]

Конкурс за главен асистент в Института по електроника

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Лазерни системи”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.64/13.08.2019 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Мултифункционални материали” - един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.55/12.07.2019 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.