Обяви и конкурси

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурси по две национални научни програми

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в конкурси по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) и  Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН). Национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“ Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.  Обща цел на програмата Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда [...]

2019-08-05T09:31:22+02:00понеделник, 5 август 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Българската академия на науките обявява две свободни позиции за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

Българската академия на науките обявява две свободни позиции за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, процесуално представителство по съдебни дела и обществени поръчки, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: висше юридическо (завършено), степен „магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност; 2. Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи); 3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; 4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; 5. Предходен опит като юрисконсулт НЕ се изисква; 6. Езикови познания: владеене на английски [...]

2019-07-31T13:04:46+02:00сряда, 31 юли 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на Единен център за иновации

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Обявява процедура за избор на директор на общоакадемично помощно звено ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ Изисквания към кандидатите за директор на Единен център за иновации - БАН: висше образование, опит в административно-управленска дейност. Документите за участие в процедурата са: Заявление до Председателя на БАН, автобиография, програма за развитие на Единен център за иновации, копие от диплома за висш образование, други документи по преценка на кандидата. Документите се подават в БАН-Администрация, ул. 15 ноември № 1, стая № 234 от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. Представените от Вас данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. БАН се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да [...]

2019-06-28T13:50:25+02:00петък, 28 юни 2019 |Категории: Обяви и конкурси|

Конкурс за награда „Богдан Куртев”

Институтът по органична химия с Център по фитохимия-БАН (ИОХЦФ-БАН) обявява конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев” за научно постижение на български учен в областта на органичната химия за периода 2017-2019 г. Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 15.09.2019 г. Условията на конкурса могат да бъдат намерени на интернет страницата на ИОХЦФ-БАН www.orgchm.bas.bg  

2019-05-30T12:57:05+02:00четвъртък, 30 май 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

На 6 юни 2019 г. за десети пореден път ще се проведе научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Института по полимери, БАН. Колективът на ИП-БАН има удоволствието да покани всички млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в юбилейното събитие! Сесията е посветена на 150 години БАН. Повече информация можете да намерите на сайта на ИП-БАН (http://polymer.bas.bg) в секция "Новини и събития".

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: – организира и отговаря за дейността на група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“; – организира и участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки’; – участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция и основен ремонт на сградния фонд и инженерната инфраструктура на БАН, в изготвянето на инвестиционните програми и планове на академията и в управлението на инвестиционния процес; – изготвя становища и предложения по въпроси, свързани с ползването, стопанисването и поддръжката на имотите на БАН; ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: – висше образование в [...]

2019-05-10T16:40:33+02:00петък, 10 май 2019 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |