Обяви и конкурси

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Асистент, човешки ресурси“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“

Българска академия на науките обявява едно свободно място за длъжността „Асистент, човешки ресурси“ с код по НКПД 4416-2002 в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне на документи по КТ/трудови договори, заповеди за прекратяване на трудов договор, заповеди за отпуски, допълнителни споразумения и др./, справки за НАП и НОИ. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: средно или средно специално; 2. Компютърна грамотност: компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word); 3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; 4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; 5. Професионален опит: не по-малко от 3 години в областта на ЧР; 6. Езикови познания: владеене на английски [...]

2020-03-06T11:51:19+02:00петък, 6 март 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Старши експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността "Старши експерт" в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция, основен и текущ ремонт на сградния фонд, електрически уредби и съоръжения над 1000 V и инженерната инфраструктура на академията; - участва в дейности по изготвяне и изпълнение на инвестиционните програми и планове, свързани със сградния фонд, електрическите уредби и съоръжения над 1000 V и инженерната инфраструктура на академията и в управлението на инвестиционния процес; - участва в изготвяне на задания и технически спесификации за изпълнението на отделните дейности; - организира дейности по извършване на ремонти и отстраняване на аварии на обектите на [...]

2020-03-05T09:53:20+02:00четвъртък, 5 март 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Главен експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността "Главен експерт" в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - организира и отговаря за дейността по планиране и провеждане на обществени поръчки в БАН-Администрация; - организира и участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; - участва в работата на комисии за подготовка на документациите за възлагане на обществени поръчки и в - комисии за избор на изпълнители; - отговаря за спазването на изискванията на ЗОП при сключването на договори и възлагане изпълнението на отделни дейности в БАН-Администрация; - осъществява контрол върху изпълнението, сроковете и плащанията по сключените договори; - осъществява контрол и отговаря за правилното окомплектоване и съхраняване на [...]

2020-03-03T06:21:29+02:00вторник, 3 март 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“ Българска академия на науките обявява една свободни позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, процесуално представителство по съдебни дела и обществени поръчки, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Изисквания за заемане на длъжността: Образование: висше юридическо (завършено), степен „магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност; Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи); Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; Предходен опит като [...]

2020-03-02T11:55:31+02:00понеделник, 2 март 2020 |Категории: Обяви и конкурси|

Ученическият институт на БАН обявява прием на проекти за участие в Ученическа научна сесия’2020

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически разработки и произведения за своята 7-ма Ученическа научна сесия (УНС). Тя ще се проведе през месец ноември 2020 година, а крайният срок за приемане на ученическите разработки е 30 септември 2020 г. За участие в УНС на УчИ-БАН се приемат както разработки с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, така и ученически произведения в някоя област на изкуството. От тази година за оценяване и класиране ще се приемат и авторски музикални композиции на ученици. Учениците могат да изпращат за участие в УНС свои авторски разработки на адрес: ул. „15 ноември“ №1, София 1040 или да използват онлайн системата за подаване на документите, спазвайки крайния срок – 30 септември 2020 г. Моля, запознайте се подробно [...]

2020-02-24T11:55:11+02:00понеделник, 24 февруари 2020 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Конкурс «Моята теза в 180 секунди»

За трета поредна година, Университетската агенция на Франкофонията и Френският институт в България организират българско издание на конкурса « Моята теза в 180 секунди ». Целта на конкурса е да даде възможност на настоящи или защитили през изминалата академична година докторанти, да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето изследване. Всеки участник трябва в рамките на три минути да направи ясно, сбито и същевременно убедително и атрактивно изложение на френски език, на проблемите, по които работи. Конкурсът «Моята теза в 180 сенунди» предоставя на участниците уникалната  възможност да усъвършенстват комуникационните си способности, като същевременно запознаят по-широка публика с изследванията си. Той е и средство за представяне и популяризиране на докторантската форма на обучение. Конкурсът е и начин за представяне на българската научна продукция и засилване [...]

2020-02-10T10:11:35+02:00понеделник, 10 февруари 2020 |Категории: Обяви и конкурси|