Home/Обяви по ЗРАСРБ

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Фолклористика (Съвременни фолклорни форми и игрови култури)“ – един, за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“;  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография (Историческа етнология на българите в Западна Тракия)“  – един, за нуждите на секция „Историческа етнология”. Срок за подаване  на документи 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“, бр. 28 от 06 април 2021 г. Краен срок за подаване на документите - 7 юни 2021 г. [...]

Конкурс за главен асистент в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление  2.1. Филология по научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия“  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 22/16.03.2021 г. Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; Автобиография (европейски образец); Диплома за образователната и научна степен „доктор“; Медицинско свидетелство; Свидетелство за съдимост; Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв); Списък на публикации в научни издания. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИЛ). [...]

Защита на дисертационен труд в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН на Милена Главчева

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 14 април 2021 г. (сряда) от 13.00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Цитотоксична активност на новосинтезирани метални комплекси с шифови бази и коджикова киселина и на статини върху туморни клетки” на Милена Митева Главчева, докторант от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " Биологични науки ", Докторска програма: “Морфология“ Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No. РД-15 - 7/ 15.01.2021 г.): Вътрешни членове: Проф. Ренета Тошкова, доктор Проф. Машенка Димитрова, доктор резервен [...]

Защита на дисертационен труд – еколог Елица Валентинова Хинева, Институт по океанология – БАН

На 12 април 2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. в платформата ZOOM научното жури, назначено със Заповед № 268/10.12.2020 г. на Директора на ИО – БАН, гр. Варна, в състав: доц. д-р Кремена Стефанова (ИО - БАН, гр. Варна) – председател, становище, проф. д-р Надя Огнянова- Руменова (Геологически институт - БАН, гр. София) – рецензия, проф. дбн Марияна Филипова (пенсионер, гр. Варна) – рецензия, доц. д-р Ралица Зидарова (ИО-БАН, гр. Варна) – становище, доц. д-р Гана Гечева (ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Плодив) – становище, ще проведе заседание във връзка с публична защита на дисертационен труд на тема „Екологични фактори, лимитиращи разпространението на морските треви от p.Zostera в сублиторалната зона на Бургаски залив (Черно море): значение на ветровото вълнение и епифитното обилие” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 31 март 2021 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Проучвания in vitro върху цитосъвместимостта и остеоиндуктивността на нови материали за костни заместители” на Бойка Димитрова Андонова-Лилова, редовен докторант от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " Биологични науки ", Докторска програма: “Морфология“ Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No. РД-15 - 4/ 14.01.2021 г.): Вътрешни членове: Проф. Ренета Тошкова, доктор Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор Външни членове: Проф. д-р [...]

Защита на дисертационен труд на ас. Димитър Димитров

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Димитър Насков Димитров НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората - БАН Тема на дисертацията: „Повреди върху буков подраст при извеждане на възобновителни сечи в Стара планина“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология) Научен консултант: доц. д-р Георги Хинков Иванов Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-450/22.12.2020 г.): Председател: доц. д-р Ивайло Марков (ИГ-БАН) Членове: доц. д-р Георги Хинков Иванов (ИГ-БАН) проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ) - рецензент доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН) - рецензент доц. д-р Симеон Богданов (ЛТУ) Дата и място на защитата: 15.04.2021 г. (четвъртък) от 13:00 ч., в Заседателна зала „акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората - БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. Материали по дисертацията се намират при [...]

Go to Top