Обяви по ЗРАСРБ

/Обяви по ЗРАСРБ

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Валентин Красимиров Воскресенски

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 15 април 2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Травма и памет: разкази и възпоменания за близкото минало (1944-1989)“ на Валентин Красимиров Воскресенски, редовен докторант в секция „Антропология на словесните традиции“, по докторска програма Фолклористика, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Николай Вуков Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Албена Георгиева-Ангелова Членове на научното жури: проф. д.ф.н. Радост Иванова проф. д-р Николай Ненов доц. д-р Даниела Колева доц. д-р Николай Вуков Материалите по защитата са на [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 26.03.2020 г. (четвъртък), от 14:00 ч. в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База  1, ул. "Майор Юрий Гагарин" №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Оценка на оксидативния стрес и индикаторния потенциал на биологичния отговор на черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. като общ показател за функционалното състояние на крайбрежните черноморски екосистеми" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Екология и опазване на екосистемите") на Лъчезар Петров Якимов докторант в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" Научeн ръководител: проф. д-р Нешо Чипев (ИБЕИ-БАН) Научeн консултант: доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са [...]

Защита на дисертационен труд в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 25 март 2020 г. (сряда) от 11.30 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ПАРАЗИТОЗИ ПРИ ДИВИ ЖИВОТНИ В БЪЛГАРИЯ” на Василена Иванова Дакова, редовен докторант от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 6.3. " Ветеринарна медицина ", научна специалност: “Паразитология и инвазионни болести на животните и човека” (шифър: 04.03.07). Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-15-94/19.12.2019 г.): Вътрешни членове: Проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска, доктор Доц. д-р Мариана Панайотова - Пенчева, [...]

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Мина Христова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 9 април 2020 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Антропологични измерения на границите и конструиране на идентичности (по примера на граничния регион между Република България, Република Македония и Република Сърбия)“ на Мина Чавдарова Христова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“, по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Петко Христов Председател на Научното жури: доц. д-р Анелия Касабова Членове на научното жури: Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Илчев Проф. д.н.к. Маргарита Карамихова Проф. д-р Анна [...]

Защита на дисертационен труд на тема „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа” на инж. Константин Щерев

Институтът по океанология при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” съобщават, че на 24 март 2020 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на Института по океанология, гр. Варна, Ул. „Първи май”, № 40 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМ АПАРАТ ЗА ПОДВОДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШЕЛФА” на ИНЖ. КОНСТАНТИН ИЛИЕВ ЩЕРЕВ, Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика”, Професионално направление 4.4. „Науки за Земята”, Докторска програма: „Океанология”.  Председател на Научното жури: Проф. д-р инж. Атанас Василев Палазов Членове на Научното жури: Проф. д-р инж. Румен Здравков Кишев Проф. дтн  инж. Николай Филев Джагаров Почет. проф. доц. д-р Христо Панчев Смоленов Доц. д-р Пейчо Христов Попов Материалите по защитата са на разположение в [...]

Публична защита в Института по микробиология “Стефан Ангелов” – БАН

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" - БАН ще проведе на 27.03.2020 г. от 13 ч. в заседателна зала на Института, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 26,  публична защита на дисертационния труд “Молекулярно-биологични изследвания на нови бактериални гликозид-хидролази с промишлено приложение” за присъждане на научна степен доктор на науките на доц. д-р Пенка Младенова Петрова.

2020-03-06T14:07:28+02:00петък, 6 март 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|