Обяви по ЗРАСРБ

/Обяви по ЗРАСРБ

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София обявява   конкурс за академична длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника” за нуждите на лаборатория „Физични технологии ” - един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.82/18.10.2019 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02 /875 00 77.

2019-10-22T14:45:16+02:00вторник, 22 октомври 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Oткрито заседание на Научно жури за защита на дисертационен труд в НАЦИОНАЛНИЯ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 10.10.2019 г. от 14.00  ч. в заседателната зала на Националния природонаучен музей, бул. „Цар Освободител”  № 1, София ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на тема:   Зоогеография на Arachnida на ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.3. Биологически науки Научна специалност: Зоология Председател на Научното жури: проф. дбн Златозар Боев Членове на Научното жури: акад. проф. дбн Васил Големански – рецензент проф. д-р Любомир Пенев проф. д-р Павел Стоев – рецензент проф. д-р Здравко Хубенов доц. д-р Христо Делчев – рецензент доц. д-р Стоян Лазаров Материалите по защитата са публикувани на интернет [...]

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 41/21.05.2019 г., с единствен участник доц. д-р Сашка Бойчова Крумова и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 30.09.2019 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Сашка Бойчова Крумова. [...]

2019-09-30T12:45:01+02:00понеделник, 30 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Миглена Цветкова Пешова

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 17.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема “Електрохимично получаване и корозионно поведение на тройни сплави Zn-Fe-P и Zn-Ni-P”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия (вкл. химични източници на ток)” Председател на Научното жури: доц. д-р Емилия Стоянова Научно жури: проф. дхн Райчо Райчев– рецензент, проф. д-р Антон Момчилов – рецензент, доц. д-р Стефана Виткова доц. д-р Рашко Рашков доц. д-р Емилия Стоянова Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на сайта на [...]

2019-09-27T09:03:37+02:00петък, 27 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на докторант Мартин Любенов Георгиев

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 24.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия (вкл. химични източници на ток)” Председател на Научното жури: проф. д-р Николай Божков Научно жури: доц. д-р Людмил Лютов – рецензент, проф. дхн Райчо Райчев – рецензент, доц. д-р Любомир Петков проф. д-р Николай Божков дхн Иван Кръстев Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на [...]

2019-09-27T09:01:17+02:00петък, 27 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН обявява три конкурса за академична длъжност главен асистент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент – 3 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ – 2 броя и за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на Лаборатория по електронна микроскопия и микроанализ – 1 брой, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 75 от дата 24.09.2019 год. и на сайта на института. Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581