Начало/Обяви по ЗРАСРБ

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 ноември 2020 г., четвъртък, от 14 часа в Големия салон на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема „Лингвистична характеристика на българската философска терминология“ на Адриана Борисова Христова, докторантка към Секцията по терминология и терминография, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Научен консултант: чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова. Председател на Научното жури: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, становище. Членове на Научното жури:   Доц. д-р Валентина Георгиева, рецензия;   Доц. д-р Марияна Витанова, рецензия;   Проф. д-р Ирена Василева, [...]

Защита на дисертационен труд в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 ноември 2020 г., понеделник, от 11 часа в Големия салон на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема „Названия, свързани с облеклата и тяхното изработване (лексикосемантична характеристика)“ на Снежана Кочева Александрова, докторантка към Секцията за българска диалектология и лингвистична география, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Научен ръководител: доц. д-р Марияна Христова Витанова. Председател на Научното жури: проф. д-р Лучия Антонова-Василева, рецензия Членове на Научното жури: Проф. д.н. Йорданка Захариева, рецензия; Доц. д-р Ани Кемалова, становище; Доц. д-р [...]

Защита на дисертационен труд в ИОМТ-БАН

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 октомври 2020 г. oт 10:30 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН ще се проведе заключително заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Весела Миткова Катрова на тема: „Наноструктуриране на тънки сребърни филми за приложение в нанофотониката” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в научна област 4. Природни науки, математика и информатика”, в професионално направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”. Научeн ръководител: доц. д-р Росен Тодоров (ИОМТ-БАН). Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИОМТ-БАН. На разположение на интересуващите се има хартиено копие в Деловодството на ИОМТ.  

Открито заседание на научното жури за защита на дисертацията на Милена Груева, ИИКТ

На 27.10.2020 г., от 16:30 ч., ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертацията „Групово управление на  роботизирани средства за транспорт на товари“ за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“,  професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика  на Милена Филипова Груева. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom. Всички желаещи да участват в него е необходимо да изпратят заявка на адрес nikistoimenow@gmail.com и ще получат покана - най-късно един ден преди началото на заседанието. Включването в  заседанието трябва да стане най-късно 10 минути преди началото му.  Материалите по защитата са качени на сайта на института:  http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

2020-10-07T16:02:47+03:00сряда, 7 октомври 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в ИОМТ-БАН

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 15 октомври 2020 г. oт 10:00 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН ще се проведе заключително заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Евдокия Белина на тема: „Биосензори, базирани на повърхнинен плазмонен резонанс в дифракционни решетки с директна имобилизация на разпознаващото вещество” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика”, в професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”. Научeн ръководител: доц. д-р Георги Дянков (ИОМТ-БАН) Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИОМТ-БАН. На разположение на интересуващите се [...]

Открито заседание на научно жури в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 21 октомври 2020 г. от 13.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „КОМПЮТЪРНИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЯ ЗА УЕБ ДОСТЪПНОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” на НЕГОСЛАВ СЪБЕВ СЪБЕВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки Докторска програма „Информатика”   Научен ръководител: Доц. д-р Галина Богданова Председател на Научното жури: Доц. д-р Красимира Иванова Членове на Научното жури: Проф. дпн Васил Милушев – рецензент [...]

Go to Top