Обяви по ЗРАСРБ

/Обяви по ЗРАСРБ

Защита на дисертационен труд на Петър Данев, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.06.2020г. (сряда) от 14:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, гр.София ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:    «Прецизна спектроскопия на леки атомни и молекулни системи» на    Петър Младенов Данев докторант на самостоятелна подготовка към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика)  Състав на Научното жури: Председател: Доц. д-р Боян Обрешков (ИЯИЯЕ-БАН)( рецензия ) Членове: Проф. дфн Асен Пашов (ФзФ-СУ „Св. Климент Охридски”)( рецензия ) Доц. д-р Владимир Ангелов (ИЯИЯЕ-БАН)( становище ) Проф. дфн Антон Антонов (Асоцииран член на ИЯИЯЕ-БАН)( становище ) Проф. дфн Светослав Рашев (ИФТТ-БАН)( [...]

Съобщение за промяна в обява за публична защита на дисертационен труд на Надежда Славчева, публикувана на сайта на БАН на 01.04.2020 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават за следната промяна в обявените на 12.03.2020 г. на интернет страницата на Института дата и място за провеждане на публичната защита на дисертационен труд на тема „Административноправен режим на трансграничната здравна помощ“ на Надежда Петрова Славчева – докторант в самостоятелна форма на обучение в ИДП, докторска програма Административно право и административен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Нова дата: 15 юни 2020 г. (понеделник) от 13:00 ч. Място: зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, в сградата на БАН, находяща се на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ №1 Промяната е извършена в съответствие с § 24 от от [...]

Защита на дисертацияна на Стоян Михов, ИИКТ-БАН

На 18.06.2020 г., от 14:00 ч., в зала 2 (сутерен) на бл. 25А на  ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертацията „Крайни автомати,  преобразуватели и бимашини: алгоритмични конструкции и имплементации“ за  присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално  направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Стоян Милков Михов Материалите са публикувани на сайта та ИИКТ-БАН  http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография (Антропология на околната среда)“ – един, за нуждите на секция „Етнология на социализма и постсоциализма“, със срок 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“, бр. 49 от 29 май 2020 г. Документи: Заявление за допускане до участие в конкурса Автобиография по европейски образец Диплома за образователна и научна степен „доктор“ или Удостоверение, съгл. чл. 8а  от Глава пета „Признаване на придобита в чужбина научни степени“ от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в [...]

Защита на дисертационен труд на Жанета Златева, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18 юни (четвъртък) 2020 г. от 11 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Динамика на дублетността в глаголната система на съвременния български книжовен език“ на Жанета Тодорова Златева, докторантка към Секцията за съвременен български език, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Научен ръководител: доц. д-р Руска Станчева. Председател на Научното жури: проф. д-р Сия Колковска – становище Членове на Научното жури: Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров – рецензия; Проф. д-р Красимира Алексова – рецензия; [...]

Защита на дисертационен труд на Тодор Лазаров,Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 19 юни (петък) 2020 г. от 14 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Българо-английски граматични паралели с оглед на машинния превод”. на Тодор Димитров Лазаров, докторант към Секцията по компютърна лингвистика научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Общо и сравнително езикознание Научен ръководител: Проф. д-р Светла Коева Научно жури: Председател на журито: Проф. д.ф.н. Максим Стаменов - становище Членове на журито: Проф. д-р Радка Влахова – рецензия; Проф. д-р Красимира Алексова – рецензия; Проф. д-р [...]