Обяви по ЗРАСРБ

/Обяви по ЗРАСРБ

Защита на дисертационен труд на Весела Петрова, ИЕМПАМ – БАН

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София на Весела Петрова Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 08 октомври 2019 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН, акад. Г. Бончев 25, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “ Проучвания върху маркерната роля на аминопептидазата А при рак на млечна жлеза чрез нови субстрати и инхибитори“ на Весела Симеонова Петрова, докторант на задочна подготовка от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " [...]

2019-09-17T14:22:54+02:00вторник, 17 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Василена Иванова Карабожикова   Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 03.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Отлагане на сребро в слоеве от поли(3,4-етилендиокситиофен) и електрокаталитични свойства на полимерните покрития за окисление на кафеена киселина”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Физикохимия“ Председател на Научното жури: Дхн Димитър Стойчев Научно жури: Дхн Димитър Стойчев – рецензент, Проф. дхн Райчо Райчев – рецензент, Проф. дхн Весела Цакова Проф. дхн Стефан Армянов [...]

2019-09-12T12:53:13+02:00четвъртък, 12 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на научна степен “доктор” на Дилян Чавдаров Корсемов от ИИКТ – БАН

На 25.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и алгоритми за подпомагане на групово вземане на решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа)”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Дилян Чавдаров Корсемов. Материалите са публикувани на сайта на института.

Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд на Калин Каменов Маринов от ИЯИЯЕ – БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 16.09.2019г. (понеделник) от 13:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, гр.София  ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема: «Разширени теории на гравитацията и тяхното приложение за неутронни звезди» на Калин Каменов Маринов редовен докторант към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика) Състав на Научното жури: Председател: Проф. дфн Пламен Божилов (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия ) Членове: Проф. дфн Стойчо Язаджиев (ФзФ - СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия ) Чл.-кор. Емил Нисимов (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище ) Доц. д-р Димитър Младенов (ФзФ - СУ „Св. [...]

Защита на докторска степен Никола Николаев Съботинков от ИИКТ – БАН

На 16.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване и управление на защитни системи в подземния транспорт” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Никола Николаев Съботинков. Материалите са публикувани на сайта на института.

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 12.09.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Съобществата на макрозообентоса като индикатор за екологичното състояние на дънни хабитати по Българското черноморско крайбрежие (Бургаски залив)" (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност "Хидробиология") на Стефания Ласло Клайн, докторант в отдел "Водни екосистеми". Научeн ръководител: доц. д-р Венцислав Карамфилов (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.