Обяви по ЗРАСРБ

/Обяви по ЗРАСРБ

Защита на дисертационен труд на Петър Данчев от ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 2 юли 2020 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ”   на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДАНЧЕВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Научна специалност „Алгебра и теория на числата“   Председател на Научното жури: Проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: Акад. проф. дмн Веселин Дренски  – рецензент Проф. дн Иво Михайлов – рецензент Доц. д-р Цецка Рашкова – рецензент [...]

Конкурс за главен асистент в Института за литература

Конкурс за главен асистент в Института за литература Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г. Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; Автобиография (европейски образец); Диплома за образователната и научна степен „доктор“; Медицинско свидетелство; Свидетелство за съдимост; Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)  ; Списък на публикации в научни издания. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му [...]

Конкурс за професор в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г. Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; Автобиография (европейски образец); Диплома за висше образование с приложенията към нея (оригинал); Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките”; Документ за академичната длъжност “доцент”; Удостоверение за професионален стаж по специалността; Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. 57 от ППЗРАСРБ; Списък на публикации със диференциране на [...]

Защита на дисертационен труд на Христинка Башева-Николова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 юли 2020 г. (петък) от 13:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд „Приемната грижа в България в началото на ХХI в. – европейски модел и национална специфика“ на Христинка Тошкова Башева-Николова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“, по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Еля Цанева Автореферат Рецензии: Проф. д-р Мария Иванова Доц. д-р Петя Банкова Становища: Проф. д-р Ирина Колева Доц. д-р Таня Бонева Доц. д-р Еля Цанева Председател на Научното жури: доц. д-р Петя [...]

Защита на дисертационен труд на Искрен Валентинов Великов

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 юни 2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Музейни репрезентации на Националното възраждане. Образи на наследството“ на Искрен Валентинов Великов, редовен докторант в Научната група към Етнографския музей по докторска програма Музеология, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: проф. д-р Николай Ненов Автореферат Рецензенти: проф. д.изк. Симеон Недков доц. д-р Николай Вуков Становища: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева проф. д-р Николай Ненов доц. д-р Атанас Шопов Председател на Научното жури: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева Материалите по защитата са [...]

Защита на дисертация на Атанас Узунов, ИИКТ – БАН

На 30.06.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул.„Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Детекция на говор в системи за разпознаване на  диктори“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по  докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Атанас Петров Узунов. Матириалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html