Профил на купувача

/Профил на купувача

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква в) от ЗОП с предмет „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Българска академия на науките в гр. София”.

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-1 / 2020 г. Дата на създаване: 16.03.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2020-03-16T18:10:39+02:00понеделник, 16 март 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2020 г. Дата на създаване: 10.02.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2020-03-13T15:59:31+02:00понеделник, 10 февруари 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“. Преписка идентиф. номер ОП-8 / 2019 г. Дата на създаване: 07.11.2019 г. […]

2020-01-14T17:44:56+02:00четвъртък, 7 ноември 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП.

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. София и гр. Берковица (област Монтана)“. Преписка идентиф. номер ОП-7 / 2019 г. Дата на създаване: 17.10.2019 г.   […]

2020-02-20T13:13:20+02:00четвъртък, 17 октомври 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП от 02.10.2019 г.

Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. Пловдив и гр. Бургас“ Преписка идентиф. номер ОП-6 / 2019 г. Дата на създаване: 02.10.2019 г.   […]

2020-01-10T15:31:36+02:00сряда, 2 октомври 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки от 12.09.2019 г.

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Развитие и модернизация на комуникационните мрежи на Българската академия на науките (БАН), осигуряване достъп до Интернет, защита от DDoS[1] атаки и предоставяне на услуги от доставчик на Интернет за нуждите на БАН и звена на БАН” [1] Под „DDoS атака“ се има предвид Атака тип отказ на услуга. Преписка идентиф. номер ОП-5 / 2019 г. Дата на създаване: 12.09.2019 г. […]

2020-01-06T18:10:07+02:00четвъртък, 12 септември 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |