Профил на купувача

/Профил на купувача

Процедура пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, точка 2 от ЗОП с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-2 / 2020 г. Дата на създаване: 27.05.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2020-05-28T14:02:18+03:00сряда, 27 май 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на финансов одит във връзка с изпълнение на национални научни програми за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2020. Дата на създаване: 28.04.2020 г. […]

2020-05-18T14:12:31+03:00вторник, 28 април 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Обява № ОП-2 от 30.03.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“.

Преписка идентиф. номер: ОП-2 / 2020. Дата на създаване: 30.03.2020 г. […]

2020-05-05T18:46:17+03:00понеделник, 30 март 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква в) от ЗОП с предмет „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Българска академия на науките в гр. София”.

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-1 / 2020 г. Дата на създаване: 16.03.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2020-05-26T14:16:00+03:00понеделник, 16 март 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2020 г. Дата на създаване: 10.02.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2020-05-26T14:20:26+03:00понеделник, 10 февруари 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“. Преписка идентиф. номер ОП-8 / 2019 г. Дата на създаване: 07.11.2019 г. […]

2020-01-14T17:44:56+02:00четвъртък, 7 ноември 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |