Начална страница

Контакти
София, 1040
ул. "15 ноември" 1
02/979 53 33; 02/979 52 23

 
 
Връзки с обществеността
Видео архив
 
Академик Матвеев получи диплом за чуждестранен член на БАН
 
БРОШУРИ И СПРАВОЧНИЦИ
 

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ СЕБРА


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА


ДОКЛАД НА  МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНСТИТУТИТЕ НА БАН


      ГОДИШНИ ОТЧЕТИ      

Годишен отчет 2012
Годишен отчет 2011
Годишен отчет 2010
Годишен отчет 2009
Годишен отчет 2008
Годишен отчет 2007
Годишен отчет 2006
*Подробните годишни отчети на отделните звена се намират на интернет страниците им.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ


image

 

image

 

image

image
GIS- Трансфер център

image

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАН ОТКРИ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОРИ
     
 
Обяви и конкурси
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ открива процедура за избор на директор
Публикувано на: 24 Април 2014
image
ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „Грузински ръкописи”
Публикувано на: 23 април 2014
image
EU-CHINA RESEARCH AND INNOVATION PARTNERSHIP PROGRAMME (ECRIP)
Публикувано на: 16 април 2014
image
Публична защита на дисертационен труд „ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО” на доц. д-р Анна Мантарова, ИИОЗ - БАН
Публикувано на: 14 април 2014
image
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява 2 конкурсa за: академичната длъжност „доцент” към ИЯИЯЕ
Публикувано на: 14 април 2014
image
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: академичната длъжност „доцент” към ИЯИЯЕ
Публикувано на: 14 април 2014
image
„Семинар по екология – 2014” с международно участие
Публикувано на: 11 април 2014
image
ЧЕТВЪРТИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР на тема „МЕТОДИ И АПАРАТУРА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В ТЕЧНИ СРЕДИ И НА ПОВЪРХНОСТНИ ЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В ЕКОЛОГИЯТА” и на 16 и 17 април 2014 г. (сряда и четвъртък)
Публикувано на: 07 април 2014
image
КОЛОКВИУМ "МОЛЕКУЛЯРНА И СТРУКТУРНА БИОЛОГИЯ"
Публикувано на: 01 април 2014
image
Заседание на научното жури за защита на дисертацията “Модулни методи за вграждане на цифрова информация в изображения за подобряване сигурността на Интернет-базирани комуникационни платформи” - ИИКТ – БАН
Публикувано на: 27 март 2014
image
Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”
Публикувано на: 26 март 2014
image
Защита на дисертационния труд на редовния докторант в Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, секция “Липид-белтъчни взаимодействия в биологичните мембрани” Райна Иванова Георгиева на тема “Влияние на докозахексаеновата киселина и фосфолипаза А2 върху процесите на мембранно преструктуриране”
Публикувано на: 24 март 2014
image
Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Характеризиране на тънки оксидни филми, приложими за каталитични носители” на Геновева Борисова Атанасова, докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН
Публикувано на: 24 март 2014
image
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ открива процедура за избор на директор на:
Публикувано на: 21 март 2014
image
Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, обявява конкурси за:
Публикувано на: 19 март 2014
image
Открито заседание на научното жури за присъждане на научната и образователна степен „ДОКТОР” на инж. Красимира Антонова Тончева, ИМСТ "Акад. Ангел Балевски" при БАН
Публикувано на: 18 март 2014
image
Институтът за български език при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават:
Публикувано на: 18 март 2014
image
Институт за космически изследвания и технологии при БАН – София, търси да назначи Главен счетоводител
Публикувано на: 18 март 2014
image
Oткрито заседание на журито за защита на дисертационен труд „Двустепенно обезвреждане на азотни оксиди посредством акумулиращо-редукционен катализ и адсорбция на остатъчния NO” на Ангелина Михайлова, ИОНХ - БАН
Публикувано на: 10 март 2014
image
Международна парламентарна стипендия (IPS) на германския Бундестаг
Публикувано на: 07 март 2014
image
Oткрито заседание на журито за защита на дисертационен труд "Програмируеми специализирани контролери като вградени системи с разширени възможности" с автор гл. ас. инж. Eмил Симеонов Петров, ИСИР-БАН
Публикувано на: 06 март 2014
image
Oткрито заседание на журито за защита на дисертационен труд "Получаване на водород в електролизни клетки с полимерна протонпроводяща мембрана"<br>на Галин Борисов, ИЕЕС - БАН
Публикувано на: 06 март 2014
image
Промяна в датата и часа на заседанието на научно жури за защита на дисертационен труд "Конституционен процес" с автор Радослава Янкулова - редовен докторант в ИДП-БАН
Публикувано на: 05 март 2014
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд „Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи” от доц. д-р Соня Илиева – ИИОЗ, БАН
Публикувано на: 04 март 2014
image
Oткрито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Нови подходи в крайноелементния анализ за елиптични задачи” на доц. д-р Милена Рачева, ИИКТ – БАН
Публикувано на: 04 март 2014
image
Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за доцент
Публикувано на: 04 март 2014
image
Стипендии от правителството на Република Корея
Публикувано на: 28 февруари 2014
image
Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН обявява конкурс за главен асистент
Публикувано на: 28 февруари 2014
image
Oткрито заседание на научното жури за защита на дисертация от гл. ас. Иванка Семерджиева, ИБЕИ-БАН
Публикувано на: 28 февруари 2014
image
Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд “Термочувствителност и оптимизация на акустични сензори, използващи полимерни и свръх хидрофобни слоеве” на Карекин Есмерян, ИФТТ – БАН
Публикувано на: 26 февруари 2014
image
Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд “Термочувствителност и оптимизация на акустични сензори, използващи полимерни и свръх хидрофобни слоеве” на Карекин Есмерян, ИФТТ – БАН
Публикувано на: 26 февруари 2014
image
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД “Българският фолклор и хоровото дело – динамика на традициите и трансформациите” на Галина Минева-Луканова
Публикувано на: 25 февруари 2014
image
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН обявява конкурси за главни асистенти
Публикувано на: 25 февруари 2014
image
Институтът по електроника при БАН обявява конкурс за главен асистент
Публикувано на: 25 февруари 2014
image
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАН открива процедура за избор на директори
Публикувано на: 24 февруари 2014
image
Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” при БАН обявява конкурс за професор
Публикувано на: 21 февруари 2014
image
Защита на дисертационен труд на тема “Конституционен процес” на Радослава Янкулова, ИДП при БАН
Публикувано на: 18 февруари 2014
image
Защита на дисертационен труд “Оценка на въздействието на законодателството в Европейския съюз – същност, правна уредба и механизми” на Тони Димов, ИДП при БАН
Публикувано на: 18 февруари 2014
image
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд “Административнонаказателни производства по българското законодателство” на Теодора Георгиева,ИДП при БАН
Публикувано на: 14 февруари 2014
image
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) – БАН обявява търг
Публикувано на: 14 февруари 2014
image
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) – БАН обявява търг
Публикувано на: 14 февруари 2014
image
V-ти Национален Кристалографски Симпозиум, 25–27 септември 2014
Публикувано на: 11 февруари 2014
image
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ВАСИЛ МИКОВ на тема “ПРОСТИТУЦИЯ И ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИЧИНИ, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ” - ИИОЗ, БАН
Публикувано на: 03 февруари 2014
image
Публична защита на дисертационен труд „ПУБЛИЧНИТЕ ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ: МЕЖДУ ГРУПОВАТА РАЦИОНАЛНОСТ И СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ” на Тошко Кръстев, ИИОЗ - БАН
Публикувано на: 03 февруари 2014
image
Покана за участие в регионален семинар по проект EYE
Публикувано на: 21 януари 2014
image
Институтът по Органична химия с Център по фитохимия – БАН обявява 1 място за „СЕКРЕТАР”.
Публикувано на: 14 януари 2014
image
Открито заседание на научното жури за защита на дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Ивайло Александров Тодоров, редовен докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси" при ИБЕИ-БАН.
Публикувано на: 13 януари 2014
image
Открито заседание на научното жури за защита на дисертация за придобиване на научната степен "доктор на науките" от д-р Ву Куанг Mанх, професор по зоология от Националния педагогически университет, Ханой (Виетнам)
Публикувано на: 02 януари 2014
image
Публична защита на дисертационен труд на тема "Получаване и охарактеризиране на катализатори за реформинг на метан с въглероден диоксид" на Ивайло Георгиев Танков, редовен докторант в Института по катализ - БАН
Публикувано на: 02 януари 2014
image
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА НОРВЕГИЯ, ИСЛАНДИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН
Публикувано на: 02 януари 2014
image
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Публикувано на: 18 декември 2013
image
Публична защита на дисертационен труд на ас. Екатерина Павлова на тема "МОРФО-ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕСТРОГЕННОТО ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СПЕРМАТОГЕНЕЗАТА ПРИ БОЗАЙНИЦИ" - ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ - БАН
Публикувано на: 16 декември 2013
image
Институтът по молекулярна биология “Академик Румен Цанев” при БАН обявява конкурс за за оперативен счетоводител
Публикувано на: 13 декември 2013
image
Институтът по електроника при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по направление 4.1. „Физически науки”, научна специалност 01.03.22 „Физика на вълновите процеси”
Публикувано на: 10 декември 2013
image
АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ в Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"
Публикувано на: 09 декември 2013
image
Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН обявява конкурс за главен асистент
Публикувано на: 03 декември 2013
image
Свободни помещения в Научен комплекс - 1 БАН
Публикувано на: 03 декември 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд "Електрохимични клетки магнезий-въздух с механично презареждане" на Йовка Милушева, ИЕЕС - БАН
Публикувано на: 02 декември 2013
image
Открито заседание на научното жури за защита на “Контекстно ориентирано управление на електронни услуги” на Владимир Вълканов - ИИКТ – БАН
Публикувано на: 02 декември 2013
image
Покана за набиране на независими експерти по Рамковата програма „Хоризонт 2020“
Публикувано на: 29 ноември 2013
image
Конкурс по Програма BIODIVERSA за финансиране на научни изследвания в областта на биоразнообразието
Публикувано на: 29 ноември 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “Светът като творба (Проблемът за светогледа на естетизма)” на Андрей Лешков - ИИОЗ-БАН
Публикувано на: 28 ноември 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд „Изследване на оптични и холографски характеристики на наноструктури третирани с коронен разряд” на Иван Бодуров - Институт по оптически материали и технологии - БАН
Публикувано на: 28 ноември 2013
image
КОЛОКВИУМ "МОЛЕКУЛЯРНА И СТРУКТУРНА БИОЛОГИЯ", 4 декември 2013, Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" - БАН
Публикувано на: 26 ноември 2013
image
Обява за свободно място за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Правна дейност“ в БАН-Администрация
Публикувано на: 21 ноември 2013
image
Защита на дисертацията “Методи и алгоритми за обработка на SAR и ISAR изображения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Тодор Павлов Костадинов
Публикувано на: 18 ноември 2013
image
Трети обучителен семинар на тема: „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВИДОВЕ ИНОВАЦИИ,ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ, МАРКЕТИНГ”
Публикувано на: 14 ноември 2013
image
Лекция на унгарския посланик
Публикувано на: 13 ноември 2013
image
Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен «доктор» на Ивайло Живков Иванов докторант на самостоятелна подготовка към ИЯИЯЕ – БАН на тема «Измерване и анализ на неутронните сечения на кадмия в разделената резонансна област » професионално направление 4.1 Физически науки
Публикувано на: 12 ноември 2013
image
КОЛОКВИУМ ПО МОЛЕКУЛЯРНА И СТРУКТУРНА БИОЛОГИЯ
Публикувано на: 11 ноември 2013
image
Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен «доктор» на Асен Георгиев Чорбаджиев задочен докторант на ИЯИЯЕ – БАН на тема «Impact and correlation studies between atmosphere and cosmic rays parameters» по професионално направление 4.1 Физически науки
Публикувано на: 11 ноември 2013
image
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”
Публикувано на: 08 ноември 2013
image
На 29 ноември 2013 г. от 14.00 ч. в 403 зала на Института по математика и информатика - София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Достатъчни условия за оптималност за възрастово-структурирани задачи на оптималното управление”на Владимир Йорданов Кръстев задочен докторант в секция “Изследване на операциите” на ИМИ
Публикувано на: 08 ноември 2013
image
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:“Аналитичнопсихологически подход към българския фолклор” на Ана Веселинова Стефанова за присъждане на образователната и научна степен "доктор"
Публикувано на: 05 ноември 2013
image
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД “Християнски светци лечители в България. Образи, вярвания и ритуални практики” на Яна Гергова-ИЕФЕМ, БАН
Публикувано на: 04 ноември 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд „Властта като интерес на селищната общност”на Илко Тодоров - ИИОЗ, БАН
Публикувано на: 04 ноември 2013
image
Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪБИТИЕН АРХИВ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО” на АНЕЛИЯ КРЪНДЕВА - ИМИ, БАН
Публикувано на: 01 ноември 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “СЕМАНТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА В ЦИФРОВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” на ЛИЛИЯ ПАВЛОВА - ИМИ, БАН
Публикувано на: 01 ноември 2013
image
КОЛОКВИУМ МОЛЕКУЛЯРНА И СТРУКТУРНА БИОЛОГИЯ - 7 ноември 2013
Публикувано на: 31 октомври 2013
image
Публична защита на тема “Конформационни и динамични свойства на линейни полимерни молекули в присъствие на геометрични ограничения и/или под действие на хомогенно външно поле“ на Кати Аврамовa - Институт по Физикохимия, БАН
Публикувано на: 22 октомври 2013
image
Институтът по електроника обявява конкурс за доцент
Публикувано на: 21 октомври 2013
image
Представяне на проект по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси” в Института по полимери
Публикувано на: 21 октомври 2013
image
Проект "Технологии за независим живот и социално включване" - Институт по системно инженерство и роботика
Публикувано на: 17 октомври 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационния труд „Методи и Алгоритми за Описание Поведението на Автономен Мобилен Сензорен Агент“ - ИСИР – БАН
Публикувано на: 15 октомври 2013
image
Oбучение за работа с платформата ISI „Web of Knowledge” на Thomson Reuters
Публикувано на: 15 октомври 2013
image
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНEН ТРУД за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на ас. Стелиана Борисова
Публикувано на: 11 октомври 2013
image
Публина защита на дисертационен труд “Развитие на “зелена” енергетика в България: иновации, технологии и социално икономически зависимости”на Мартин Иванов - ИИОЗ, БАН
Публикувано на: 11 октомври 2013
image
Колоквиум молекулярна и структурна биология - 24 октомври 2013 г.
Публикувано на: 08 октомври 2013
image
Публична защита на дисертационен труд на тема: "Изследване на изчислителни схеми с повишена разделителна способност за неутронно-физични прeсмятания на ВВЕР” на Николай Любомиров Петров, задочен докторант на ИЯИЯЕ – БАН
Публикувано на: 04 октомври 2013
image
Публична защита на дисертационен труд на тема: "ТЪНКИ ТЕЧНИ ФИЛМИ, СТАБИЛИЗИРАНИ С ПОЛИМЕРНИ ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА” на Христина Тонкова Петкова за присъждане на образователната и научна степен "доктор" - 4.2 Химически науки (Физикохимия)
Публикувано на: 02 октомври 2013
image
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на тема: „Операционен модел за йонизацията от космически лъчи в йоносферата и атмосферата“ на ас. Симеон Асеновски - Институт за космически изследвания и технологии
Публикувано на: 01 октомври 2013
image
Публична защита на дисертационен труд „ОНТОЛОГИЯ НА ЛЮБОВТА. ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ, НАЙДЕН ШЕЙТАНОВ” на Цвета Дончева - ИИОЗ
Публикувано на: 30 септември 2013
image
Публична защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”на гл.ас. Наталия Андреева - Институт по океанология „Проф. Фр. Нансен”- БАН
Публикувано на: 26 септември 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „Приложение на диференциалния импедансен анализ за изследване на системи с честотно зависими пaраметри" на Гергана Стефанова Райкова, докторант на самостоятелна подготовка в ИЕЕС при БАН, специалност 01.05.14 Електрохимия (вкл. Химични източници на тока)
Публикувано на: 25 септември 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд „Еколого-лесовъдска оценка на залесяванията в района на Кърджали и насоки за стопанисване“ на инж. Борислав Янгьозов
Публикувано на: 25 септември 2013
image
Обява за публична защита на дисертационен труд с тема "Наноразмерни литиево-манганови шпинелни оксиди като катодни материали за литиево-йонни батерии." на Светлана Георгиева Иванова, задочен докторант в ИОНХ при БАН
Публикувано на: 19 септември 2013
image
Кръгла маса - Институт за държавата и правото при БАН
Публикувано на: 19 септември 2013
image
Институтът за исторически изследвания - БАН организира лекция на тема: Дьо Гол - отказът от политиката
Публикувано на: 18 септември 2013
image
Обучение “Ползване на ScienceDirect и SCOPUS (Търсене на пълнотекстова информация в базата данни Science Direct; SCOPUS – библиографска информация и наукометрични показатели; Къде да публикувате – SCOPUS Journal Analizer, авторов профил и h индекс.) на 24.09.2013 г. в БАН
Публикувано на: 16 септември 2013
image
На 30.09.2013 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Оптимални многонивови методи за конформни квадратични, биквадратични и бикубични крайни елементи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.09. „Изчислителна математика”, професионално направление 4.5. „Математика” на Мария Димитрова Лимбъри
Публикувано на: 13 септември 2013
image
ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН И НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”, СЪОБЩАВАТ, ЧЕ НА 27 СЕПТМЕВРИ 2013 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ИНСТИТУТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – СОФИЯ, УЛ.”АКСАКОВ” № 3 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТКРИТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ПО ЗАЩИТАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:
Публикувано на: 11 септември 2013
image
Публична защита на дисертационен труд на тема: „Международноправен режим на химическото оръжие“ на доц. д-р Ангел Георгиев Анастасов за придобиване на научната степен „Доктор на юридическите науки” в професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Публикувано на: 11 септември 2013
image
ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН И НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”, СЪОБЩАВАТ, ЧЕ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2013 ГОДИНА ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛА 104 ЕТ.1 НА ИНСТИТУТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – СОФИЯ, УЛ.”АКСАКОВ” № 3 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТКРИТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ПО ЗАЩИТАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:
Публикувано на: 10 септември 2013
image
Обява за публична защита на дисертационен труд с тема "Термодинамичен профил на плазмения протеом при злокачествени заболявания” на Светла Желязкова Тодинова, докторант на самостоятелна подготовка с научен ръководител проф. Стефка Германова Танева, дбн, в секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия”
Публикувано на: 5 септември 2013
image
Обява за публична защита на дисертационен труд с тема „ДЕВИАНТНИ МОДЕЛИ НА УЧАСТИЕ В МЕСТНАТА ВЛАСТ” на Люба Динкова Спасова за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по специалност Социология /05.11.01/
Публикувано на: 5 септември 2013
image
Колоквиум по молекулярна и структурна биология, 18.09.2013
Публикувано на: 2 септември 2013
image
Институтът за литература при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност “Доцент” в професионално направление "Филология", научна специалност “Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия”
Публикувано на: 2 септември 2013
image
Промяна в датата на публична зaщита на дисертационен труд на гл. ас. Полина Матеева
Публикувано на: 23 август 2013
image
Защита на дисертационен труд на тема „Хибриден метод за определяне усилията в котвените връзки на дълбоководни позициониращи системи с използване на резултати от експерименти със скъсени модели " на инж. Олена Виденова от Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна, към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика
Публикувано на: 26 август 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: Успяващият учител по математика на Хари АЛЕКСИЕВ, Институт по математика и информатика при БАН
Публикувано на: 23 август 2013
image
Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за гл. асистент по Международно право и международни отношения
Публикувано на: 20 август 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд „Ономастика на българските селища в северната част на Молдовския Буджак” на Димитър Маринов, Институт за български език при БАН
Публикувано на: 20 август 2013
image
Институтът за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява конкурс за избор на главен асистент
Публикувано на: 15 август 2013
image
Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Чавдар ПАШИНСКИ, Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) - Пловдив при БАН
Публикувано на: 14 август 2013
image
Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен «доктор» на гл.ас. Пламен Йотов, докторант на самостоятелна подготовка на ИЯИЯЕ – БАН
Публикувано на: 14 август 2013
image
Институтът за гората при Българската aкадемия на науките обявява конкурс за доцент
Публикувано на: 08 август 2013
image
Институтът по електроника при БАН обявява конкурс за доцент
Публикувано на: 05 август 2013
image
Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН обявява конкурс за главен асистент
Публикувано на: 02 август 2013
image
Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН обявява конкурс за доцент
Публикувано на: 30 юли 2013
image
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВУЛКАНОГЕННИ СТРУКТУРИ В РАЙОНА НА ИЗТОЧНИ РОДОПИ ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ И ГИС” на гл. ас. Георги Желев - ИКИТ-БАН
Публикувано на: 12 юли 2013
image
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема: “РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ ПО СПЪТНИКОВИ ДАННИ” на ас. Васил Василев, ИКИТ-БАН
Публикувано на: 12 юли 2013
image
Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, обявява конкурс за главен асистент
Публикувано на: 12 юли 2013
image
БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013-2014 г.
Публикувано на: 11 юли 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „БОГОМИЛО-КАТАРСКАТА ФИЛОСОФИЯ КАТО ЖИВЯНА ЕТИКА“ на ЕРИКА ЛАЗАРОВА, ИИОЗ - БАН
Публикувано на: 11 юли 2013
image
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАН открива процедура за избор на директор на ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ към БАН
Публикувано на: 08 юли 2013
image
Институтът за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява два конкурса за избор на доценти
Публикувано на: 02 юли 2013
image
Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд “Определяне на основните газоразрядни параметри на мощен He-SrBr2 лазер” на Стефка СЛАВЕЕВА, Институт по физика на твърдото тяло - БАН
Публикувано на: 02 юли 2013
image
ПОКАНА ЗА КОЛОКВИУМ ПО МОЛЕКУЛЯРНА И СТРУКТУРНА БИОЛОГИЯ
Публикувано на: 28 юни 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд „АРХЕТИПОВЕ И ДИАЛЕКТИКА В СЪЧИНЕНИЯТА ЗА РЕЛИГИЯТА НА К.Г.ЮНГ“ на Севделина Николова, Институт за изследване на обществата и знанието - БАН
Публикувано на: 27 юни 2013
image
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН обявява за нуждите на секция „Сравнителни фолклористични изследвания” конкурси за главни асистенти
Публикувано на: 26 юни 2013
image
Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Николай Симов на тема „Дендробионтните хетероптери (Hemiptera: Heteroptera), свързани с иглолистните дървесни растения от семействата Pinaceae, Cupressaceae и Taxaceae в България“, Националeн природонаучен музей - БАН
Публикувано на: 24 юни 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема “МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ. ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ” на Дарина Пейчева, ИИОЗ-БАН
Публикувано на: 24 юни 2013
image
Чл.-кор. Иван Иванов от Института по молекулярна биология – БАН ще изнесе лекция на тема” „Как човекът прочете своя геном и какво научи от него?”
Публикувано на: 20 юни 2013
image
Открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема:“Интегриране на сензорна информация в многофункционална мехатронна система”, с автор гл.ас. инж. Кирил Белов, докторант на самостоятелна подготовка в ИСИР-БАН, за придобиване на научно-образователната степен ДОКТОР
Публикувано на: 13 юни 2013
image
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема:“СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ” на Дона Костадинова Пикард за получаване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология”, шифър 05.11.01
Публикувано на: 12 юни 2013
image
Открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “ ГРАФИЧЕН СОФТУЕР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЛАС РОБОТИ СЪС ЗАТВОРЕНА КИНЕМАТИЧНА СТРУКТУРА” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 02.01.52 “Роботи и манипулатори”, професионално направление 5.1. Машинно инженерство на Григор Пеев Желев
Публикувано на: 12 юни 2013
image
Публична защита на дисертационен труд на тема:„Войнушката институция в българските земи през XV-XVI в.”на Кръстьо Йорданов Йорданов за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ (в научна област: 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.2. „История и Археология”; научна специалност: „История на България”)
Публикувано на: 12 юни 2013
image
Годишните европейски награди за жени иноватори за 2014 г.
Публикувано на: 05 юни 2013
image
Открито заседание на научно жури за присъждане на образователна и научна степен "доктор",на ас. Милена Николова Павлова,редовен докторант към ИБЕИ-БАН
Публикувано на: 03 юни 2013
image
Институтът за исторически изследвания – БАН организира лекция на тема:"Кой, кога, защо и от кого спаси българските евреи през Втората световна война?"
Публикувано на: 03 юни 2013
image
На 21.06.2013 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Изследване на модели на софт компютинг за управление в реално време” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Пенка Вълкова Георгиева.
Публикувано на: 31 май 2013
image
На 20.06.2013 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Проектиране и разработване на електронни игри за ученици като web-базирана услуга” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 02.21.10. “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.3. “Компютърна и комуникационна техника” на Елена Николаева Паунова.
Публикувано на: 31 май 2013
image
На 13.06.2013 г., от 10:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Изследване на алгоритми за конструиране на обобщеномрежови модели” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по спец. 01.01.12. “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Вася Красимирова Атанасова.
Публикувано на: 31 май 2013
image
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационен труд на тема:„ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“ на доц. д-р Емилия Евгениева Ченгелова за придобиване на научната степен „Доктор на социологическите науки”
Публикувано на: 31 май 2013
image
Институтът по балканистика с Център по тракология при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 21 юни (четвъртък) 2013 г. от 14.00 часа в сградата на ул. „Московска” 45, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема „БОГОВЕ И ОБРЕДИ В АПОЛОНИЯ ПОНТИКА“на Любава Георгиева Александрова
Публикувано на: 29 май 2013
image
Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 24. 06. 2013 г. от 14 ч. 30 мин. в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:“Дестабилизация и ерупция на слънчеви протуберанси”на Костадинка Желязкова Колева
Публикувано на: 28 май 2013
image
КОЛОКВИУМ МОЛЕКУЛЯРНА И СТРУКТУРНА БИОЛОГИЯ - 7 юни, 2013
Публикувано на: 28 май 2013
image
Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:ГЪВКАВИ МЕТОДОЛОГИИ ЗА РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ, ОСНОВАНО НА УТВЪРДЕНИ СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КАЧЕСТВО на НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ
Публикувано на: 23 май 2013
image
Дирекция “Връзки с обществеността и протокол” в БАН обявява свободна позиция за длъжността “старши експерт”
Публикувано на: 18 май 2013
image
Публична защита на дисертационен труд на тема:„Нелинеен статичен и сеизмичен анализ на бетонни дъгови язовирни стени” на инж. Антон Дойчинов Ценков за присъждане на образователна и научна степен „доктор“
Публикувано на: 17 май 2013
image
Институтът за исторически изследвания – БАН Ви кани да присъствате на публична защита на дисертационен труд на тема:„Българските дипломати. 1879-1912 г.“ на Алека Александрова Стрезова за присъждане на образователна и научна степен „доктор“
Публикувано на: 16 май 2013
image
Институтът по балканистика с Център по тракология при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 10 юни (понеделник) 2013 г. от 14.00 часа в сградата на ул. „Московска” 45, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Елмира Младенова Василева, редовен докторант по професионално направление: <br>2.2. История и археология, научна специалност: 05.03.03.
Публикувано на: 15 май 2013
image
Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд “ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВРЪХЛЕГИРАНОТО СЪСТОЯНИЕ В СВРЪХПРОВОДИМА СИСТЕМА Y(Ca)BCO” на Кръстьо Бучков, ИФТТ-БАН
Публикувано на: 14 май 2013
image
Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен «доктор» на Евгени Попов - Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика (ИЯИЯЕ), БАН
Публикувано на: 14 май 2013
image
Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „старши експерт” към Дирекция „Финансова дейност”, група “Бюджетно финансиране” в Централно управление на БАН
Публикувано на: 13 май 2013
image
Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „младши експерт” към Дирекция „Финансова дейност”, група “Бюджетно финансиране” в Централно управление на БАН
Публикувано на: 13 май 2013
image
Националният институт по метеорология и хидрология – БАН обявява конкурси за професори
Публикувано на: 10 май 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд „ Традиция и модернизация на всекидневието на българките мюсюлманки в Средните Родопи през втората половина на ХХ век “ на Елена Петкова, ИЕФЕМ – БАН
Публикувано на: 07 май 2013
image
Открито заседание на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор на физическите науки” на тема: “Свойства на електромагнитното поле в околност на наночастици от благородни метали и тяхното приложение във високочувствителния анализ на вещества и биофотониката” доц. д-р Николай Недялков, ИЕ при БАН
Публикувано на: 29 април 2013
image
Oткрито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд „УСТОЙЧИВОСТ И БИФУРКАЦИИ НА РАВНОВЕСНИ ТОЧКИ В МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА БИОПРОЦЕСИ” на Милен Борисов, Институт по математика и информатика при БАН
Публикувано на: 24 април 2013
image
Защита на дисертационен труд на тема “Влияние на електрични импулси и антитуморни агенти върху адхезивното поведение на ракови и соматични клетки” на Виктория Пехливанова - Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Публикувано на: 24 април 2013
image
Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд “Изследване на динамиката на модели Клетъчно Невронни Мрежи възникващи в биологията и екологията” на Мая Стоянова - Институт по математика и информатика при БАН
Публикувано на: 22 април 2013
image
БАН отдава помещения под наем
Публикувано на: 16 април 2013
image
КОЛОКВИУМ МОЛЕКУЛЯРНА И СТРУКТУРНА БИОЛОГИЯ на 26 април, 2013 г.
Публикувано на: 16 април 2013
image
Oткрито заседание на научно жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" на Димитър Беров, редовен докторант към ИБЕИ-БАН
Публикувано на: 15 април 2013
image
Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд “СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗХОДНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА CuBr ЛАЗЕР” на Николай Денев, Институт по физика на твърдото тяло при БАН
Публикувано на: 15 април 2013
image
СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА УЧЕНИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЕДНОГОДИШНИ СТИПЕНДИИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
Публикувано на: 12 април 2013
image
Институтът за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява два конкурса за избор на главни асистенти
Публикувано на: 11 април 2013
image
Защита на дисертационен труд „Действие на въгленови добавки в отрицателната активна маса на оловни акумулатори за хибридни електромобили” на Пламен Николов, ИЕЕС при БАН
Публикувано на: 10 април 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд “Модифициране и охарактеризиране на въглеродни материали за аноди в литиево-йонни батерии” на Тома Станкулов, ИЕЕС при БАН
Публикувано на: 10 април 2013
image
Защита на дисертационен труд „Население и селища в Сакар планина и прилежащия й район през XV – XVI век“ на Стефан Димитров, Институт за исторически изследвания – БАН
Публикувано на: 05 април 2013
image
Лекция "Реформите в хуманитаристиката в Унгария и Словакия" организира Институтът за исторически изследвания - БАН
Публикувано на: 04 април 2013
image
Отворена е покана за кандидатстване на докторанти за мобилности с цел обучение в чужбина по програма „Еразъм”
Публикувано на: 03 април 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд „Параметрична идентификация и калиброване на манипулационна система на робот за синтез на моделен оператор чрез изследване коефициента на сервиз” на гл.ас.инж. Нина ВЪЛЧКОВА - Институт по системно инженерство и роботика - БАН
Публикувано на: 02 април 2013
image
КОЛОКВИУМ МОЛЕКУЛЯРНА И СТРУКТУРНА БИОЛОГИЯ - 12 април 2013
Публикувано на: 02 април 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд „Прецизна обработка на материали с лазер на меден бромид“ на Ивайло Иванов Балчев, ИЕ при БАН
Публикувано на: 01 април 2013
image
Институтът по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Братанов” и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, на основание заповед №83 от 08.03.2013 г на Директора на Института, съобщават:
Публикувано на: 28 март 2013
image
Научен семинар на учените и докторантите от Института за държавата и правото при БАН
Публикувано на: 25 март 2013
image
Научен семинар на учените и докторантите от Института за държавата и правото при БАН
Публикувано на: 21 март 2013
image
ESF Exploratory Workshops - 2013 Call for Proposals<br>
Публикувано на: 18 март 2013
image
КОЛОКВИУМ МОЛЕКУЛЯРНА И СТРУКТУРНА БИОЛОГИЯ на 29 март, 2013 г.
Публикувано на: 15 март 2013
image
Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 22. 04. 2013 г. от 14 ч. 30 мин. в зала № 301 на Института по електроника при БАН, бул. “Цариградско шосе № 72”, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:
Публикувано на: 13 март 2013
image
Отворена е покана за кандидатстване за грантове за изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки в Британска академия, при условие, че водещият кандидат е от Великобритания.
Публикувано на: 12 март 2013
image
Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”- БАН съвместно с Химикотехнологичен и металургичен университет – София, ще проведе на 14 и 15.03.2013 г. Първи обучителен семинар на тема:„ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ И АПАРАТУРА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТВЪРДОФАЗНИ МАТЕРИАЛИ”
Публикувано на: 12 март 2013
image
ЗАЩИТА на дисертационния труд на д-р Петър Димитров на тема: „ПАТОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИНФЕКЦИЯ С ГОВЕЖДИЯ ЛЕВКОЗЕН ВИРУС ПРИ ПЛЪХОВЕ И ЗАЙЦИ“, ИЕМПАМ - БАН
Публикувано на: 11 март 2013
image
Покана за кандидатстване за стипендия/грант за научни изследвания в Полша
Публикувано на: 11 март 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд "Таксономия, биотопично разпределение и разпространение на почвени нематоди от разред Dorylaimida в полярни пустини", на Милка Елшишка, ИБЕИ-БАН
Публикувано на: 07 март 2013
image
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София обявява конкурси за главни асистенти
Публикувано на: 06 март 2013
image
Публична защита на дисертационен труд „ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРОГНОЗИРАНЕТО В ОБЩЕСТВАТА, ОСНОВАНИ НА ЗНАНИЕТО“ на Благовеста Николова, ИИОЗ - БAН
Публикувано на: 06 март 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Поколението от смесен брак – идентичност и културни характеристики“ на Таня Матанова, ИЕФЕМ - БАН
Публикувано на: 05 март 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд "ДИЗАЙНИ И АНТИПОДАЛНИ ПОЛИНОМИАЛНИ МЕТРИЧНИ ПРОСТРАНСТВА"на ХРИСТИНА КУЛИНА, Институт по математика и информатика при БАН
Публикувано на: 05 март 2013
image
Oбучение по проект “Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицински изследвания за подобряване качеството на живот”
Публикувано на: 04 март 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд “Електроовлакняване на полилактиди и биологично активни вещества с йонен характер за получаване на нови микровлакнести материали” на Антония Тончева, Институт по полимери - БАН
Публикувано на: 04 март 2013
image
БАН обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2012-2013 г.
Публикувано на: 01 март 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд „Интуиционистки размити множества с функции на принадлежност и непринадлежност в метрична релация“ на Петър Василев, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
Публикувано на: 01 март 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд “Флуоресцентни и томографски методи за изследване на биологични среди” на Ирина Близнакова, ИЕ при БАН
Публикувано на: 26 февруари 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд “Грешката като основание за унищожаемост на договорите” на Ангел Шопов, ИДП при БАН
Публикувано на: 25 февруари 2013
image
Институтът по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика при БАН обявява конкурс за професор и двама доценти
Публикувано на: 25 февруари 2013
image
Заседание на научното жури за защита на дисертационния труд "Основни белези и динамика на уврежданията от озон на листната система на горско-дървесни видове" на гл. ас. Александър Кръстев, ИСИР – БАН
Публикувано на: 22 февруари 2013
image
КОЛОКВИУМ "МОЛЕКУЛЯРНА И СТРУКТУРНА БИОЛОГИЯ"
Публикувано на: 21 февруари 2013
image
Открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд "Тревна растителност по варовитите терени западно от София"на ас. Кирил Василев, ИБЕИ-БАН
Публикувано на: 21 февруари 2013
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд “Магнитохидродинамика на акреционно-дисков поток” на ас. Красимира Янкова, Институт по космически изследвания и технологии при БАН
Публикувано на: 21 февруари 2013
image
Oткрито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Изследване на Data Mining модели за класификация” на Дорина Кабакчиева, ИИКТ – БАН
Публикувано на: 21 февруари 2013
image
Открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд "In vitro култивиране на Ruscus aculeatus и Ruscus hypoglossum (Liliaceae)" на ас. Теодора Иванова, ИБЕИ-БАН
Публикувано на: 20 февруари 2013
image
Покана за участие в научен симпозиум
Публикувано на: 15 февруари 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд „Многоцветен холографски запис и холографски оптични елементи” на Бранимир Иванов - Институт по оптически материали и технологии - БАН
Публикувано на: 13 февруари 2013
image
Покана за кандидатстване за позиции на договорно наети служители към Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC)
Публикувано на: 08 февруари 2013
image
Конкурс за специализации на български учени в Украйна
Публикувано на: 08 февруари 2013
image
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ В ИИКТ-БАН
Публикувано на: 08 февруари 2013
image
Покана за набиране на експерти за участие в консултативни комисии (Advisory Groups) на Програмата “Хоризонт 2020”
Публикувано на: 07 февруари 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд „Митологеми на ‘съдбата’ и ‘смъртта’ в епоса ‘Книгата на Деде коркут’“ на Неврие Чуфадар - ИЕФЕМ
Публикувано на: 07 февруари 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд „Митологеми на ‘съдбата’ и ‘смъртта’ в епоса ‘Книгата на Деде коркут’“ на Неврие Чуфадар - ИЕФЕМ
Публикувано на: 07 февруари 2013
image
Публична лекция на тема "Проблеми на доказването в наказателния процес" - Институт за държавата и правото
Публикувано на: 01 февруари 2013
image
Oткрито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд на Димитринка Арабаджиева, докторант на самостоятелна подготовка в Институт по физикохимия - БАН
Публикувано на: 01 февруари 2013
image
Публична защита на дисертационен труд „Контрафактичен анализ и прогнозиране: Възможности за съчетаване на контрафактичния анализ със сценарния метод на прогнозиране“ на Мариана Тодорова - Институт за изследване на обществата и знанието - БАН
Публикувано на: 31 януари 2013
image
Защита на дисертационен труд на гл.асист. Венцеслав Шопов на тема "Софтуерна система за моделиране, симулация и оптимизация на полупроводникови сензори" - ИСИР-БАН
Публикувано на: 29 януари 2013
image
Публична защита на доц.д-р Иванка Богомилова Райнова – ИИОЗ -БАН за придобиване на научна степен доктор на философските науки, научно направление-2.3, философия
Публикувано на: 28 януари 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд “Интерполимерни комплекси на основата на водородни връзки” на доц. д-р Владимир Барановский - Институт по полимери
Публикувано на: 22 януари 2013
image
Институтът за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика (ИЯИЯЕ) при Българска Академия на Науките (БАН) обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен «доктор» на НИНА АРХАНГЕЛОВА НИКОЛОВА – ТОДОРОВА
Публикувано на: 18 януари 2013
image
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) към ИЯИЯЕ по шифър 4.1
Публикувано на: 18 януари 2013
image
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: професор (един) към ИЯИЯЕ по шифър 4.1
Публикувано на: 18 януари 2013
image
Колоквиум "Молекулярна и структурна биология" - 17.01.2013 г.
Публикувано на: 15 януари 2013
image
Открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд “Оценка на влиянието на образователното равнище върху бедността в България” на Десислава Димитрова - Институт за икономически изследвания
Публикувано на: 10 януари 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд “СИМВОЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ПРЕСТИЖНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ” на Вероника Рацеева - Институт за изследване на обществата и знанието
Публикувано на: 07 януари 2013
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд “Правни средства за защита на миноритарните акционери по Търговския закон” на гл. ас. Златка Вангелова, ИДП при БАН
Публикувано на: 27 декември 2012
image
Oткрито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд “Ревизия на Конституцията на Република България. Материалноправни и процесуалноправни аспекти” на Христо Паунов, задочен докторант в ИДП при БАН
Публикувано на: 17 декември 2012
image
Открито заседание на журито за публична защита на дисертационен труд на тема:„МОДЕЛНО ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА КАНАЛ ЗА НЕУТРОННА ТЕРАПИЯ” на Младен Раденков Митев редовен докторант на ИЯИЯЕ при БАН
Публикувано на: 15 декември 2012
image
Институтът по електроника при БАН – София, обявява конкурс за доцент
Публикувано на: 15 декември 2012
image
Институтът по електроника при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент
Публикувано на: 15 декември 2012
image
Институтът по оптически материали и технологии “Акад. Й. Малиновски” при БАН –обявява конкурси за заемане на академичните длъжности „доцент” и „главен асистент”
Публикувано на: 12 декември 2012
image
Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за доцент по направление 3.6 Право, научна специалност 05.05.17 Наказателен процес за нуждите на секция “Наказателноправни науки”,
Публикувано на: 07 декември 2012
image
Oткрито заседание на журито за защита на дисертационен труд „Оценяване и картографиране на показатели на структурата на иглолистни гори чрез спътникови многоканални изображения” на ас. Петър Димитров, Институт за космически изследвания и технологии при БАН
Публикувано на: 03 декември 2012
image
Oткрито заседание за публична защита на дисертационен труд “Мьосбауерова спектроскопия на желязосъдържащи нано/микро материали и потенциални мултифероиди” на ПЕТКО КРЪСТЕВ- ИЯИЯЕ-БАН
Публикувано на: 03 декември 2012
image
Управителният съвет на БАН открива процедура за избор на директор на Институтa по математика и информатика
Публикувано на: 29 ноември 2012
image
Oткрито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд “Динамика на екваториален спътник на планета” на Кoстадин Шейретски - Институт по космически изследвания и технологии
Публикувано на: 28 ноември 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд „Житейски разкази за всекидневието в социалистическия град. (По примера на гр. Русе)” - Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
Публикувано на: 27 ноември 2012
image
Публична защита на дисертацията: „Фауна, морфология и биология на ендохелминти по риби от българския участък на река Дунав” на ас. Георги Атанасов - ИЕМПАМ - БАН
Публикувано на: 26 ноември 2012
image
БАН открива процедура за подбор на финансов контрольор в БАН – ЦУ
Публикувано на: 21 ноември 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд „ПОЛУЧАВАНЕ НА ЙОН СЕЛЕКТИВНИ МЕМБРАНИ ЧРЕЗ ФОТОДОТИРАНЕ НА ВАКУУМНО ИЗПАРЕНИ СЛОЕВЕ ОТ ХАЛКОГЕНИДНИ СТЪКЛА” на Рени Томова - Институт по оптически материали и технологии
Публикувано на: 20 ноември 2012
image
Oткрито заседание на журито за публична защита на дисертационен труд “Анализ на безопасността на реактор ИРТ-София при загуба на електрозахранване” на Стоян Кадалев, ИЯИЯЕ-БАН
Публикувано на: 16 ноември 2012
image
Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН обявява конкурс за професор по философия
Публикувано на: 12 ноември 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд „Динамика на българската и чешката депроприална система в края на ХХ век” на Йорданка Трифонова - ИБЕ при БАН
Публикувано на: 12 ноември 2012
image
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ открива процедура за подбор на Директор на ЕРБОЖ-Сливница
Публикувано на: 09 ноември 2012
image
Защита на дисертационен труд на Теодора Лупанова на тема “ Структурна организация и функционална активност на мeмбранните липиди в норма и в условия на оксидативен стрес”
Публикувано на: 09 ноември 2012
image
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на темa „Протестантската общност в България след 1989 г.: състояние и тенденции” на Жасмина Донкова - ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТАИ ЗНАНИЕТО
Публикувано на: 31 октомври 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Изследване и измерване на рефрактометричните характеристики на оптични полимери” на Стефка Касърова - Институт по оптически материали и технологии
Публикувано на: 30 октомври 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Тънки оксидни керамични слоеве - микроструктура, свойства, лазерна модификация и възможности за приложение” на Емил Крумов - Институт по оптически материали и технологии
Публикувано на: 29 октомври 2012
image
Институтът за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява конкурс за професор
Публикувано на: 29 октомври 2012
image
Институтът за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява конкурс за двама главни асистенти
Публикувано на: 29 октомври 2012
image
Защита на дисертационнeн труд на маг.-инж. Цветан Мудров на тема “Изследване и разработване на високоволтови генератори за външна дефибрилация и електрохимиотерапия” – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Публикувано на: 24 октомври 2012
image
Защита на дисертационния труд на Радослав Цветков на тема “Интуиционистки размити интеграли и тяхното приложение при вземане на решения” - Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Публикувано на: 18 октомври 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема “Принципът на национално третиране в правото на Световната търговска организация” на Антон Петров, Институт за държавата и правото
Публикувано на: 18 октомври 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема “Проблеми на международното частно право в областта на конкуренцията. Правна регламентация в рамките на ЕС” на Димитър Деков, Институт за държавата и правото
Публикувано на: 18 октомври 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема “Международноправна уредба на борбата срещу изпирането на пари” на Диана Ганчева, Институт за държавата и правото
Публикувано на: 18 октомври 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА КЛЕТЪЧНО НЕВРОННИ МОДЕЛИ С ПРИЛОЖЕНИЯ В РАЗПОЗНАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ОБРАЗИ” на ВИКТОРИЯ РАШКОВА - Институт по математика и информатика
Публикувано на: 16 октомври 2012
image
Обява за Открито заседание за защита на дисертационен труд на докторант Яна Пенева-Стоянова от Институт по полимери
Публикувано на: 16 октомври 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Вакуумно отложени Sn-O-Te слоеве като сензори за влага и редукционни газове” на Биляна Чавдарова Георгиева - Институт по оптически материали и технологии
Публикувано на: 15 октомври 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: " Силата на неизговореното в поетичния текст и максималното й проявление в хайку” на Людмила Балабанова-Каракехайова, Институт за литература
Публикувано на: 12 октомври 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на докторант Георги Георгиев от Институт по полимери, БАН
Публикувано на: 09 октомври 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Отлагане на метални частици в електрохимично синтезирани слоеве от поли  3,4 – етилендиокситиофен” на Мария Илиева - Институт по физикохимия
Публикувано на: 09 октомври 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “Български / Булгарски образи в рускоезична среда” на доц. д-р Камен Михайлов от Института за литература при БАН
Публикувано на: 08 октомври 2012
image
Открито заседание за защита на дисертация “Оценяване и прогнозиране на ефективността на електронното обучение във висшето образование чрез балансирана система от показатели и невронни мрежи” на Петър Халачев, ИИКТ – БАН
Публикувано на: 04 октомври 2012
image
Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за професор
Публикувано на: 01 октомври 2012
image
ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ обявява конкурс за заемане на академичната длъжност «главен асистент» по Музеология
Публикувано на: 29 септември 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертация “Модели за вземане на решения при формиране на клъстерни структури” на Ирина Радева, ИИКТ – БАН
Публикувано на: 29 септември 2012
image
Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН обявява конкурси
Публикувано на: 28 септември 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „Върху атмосферната радиоактивност в България през последните 50 години (1959–2011). Методи и връзки с метеорологичните процеси” на гл. ас. Благородка Велева - НИМХ–БАН
Публикувано на: 25 септември 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертацията “Методи за групово решаване на задачи на многокритериалния анализ” на Филип Андонов - ИИКТ – БАН
Публикувано на: 24 септември 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “Устройство за превенция на гръбначни изкривявания и експериментална оценка на приложимостта му” на Кристиян Тахтаков - Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
Публикувано на: 21 септември 2012
image
Институтът по микробиология, БАН отдава под наем помещения
Публикувано на: 20 септември 2012
image
Открито заседание на научното жури за защита на дисертация - ИИКТ – БАН
Публикувано на: 20 септември 2012
image
Oткрито заседание на научното жури за защита на дисертация - ИИКТ – БАН
Публикувано на: 20 септември 2012
image
Защита на дисертационен труд - ИБЕИ - БАН
Публикувано на: 20 септември 2012
image
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ЗАЩИТАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: “Децентрализация на публичните ресурси (на примера на общините от област Стара Загора” на Неделин Марков - ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН
Публикувано на: 18 септември 2012
image
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ПО ЗАЩИТАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: “Междуфирмената задлъжнялост: състояние и търсене на решения” на Галя Тасева
Публикувано на: 17 септември 2012
image
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
Публикувано на: 14 септември 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „Лексикална семантика и синтактична реализация на аргументите (при префигирани глаголи в българския език)” на Светлозара Лесева – Институт за български език при БАН
Публикувано на: 11 септември 2012
image
Открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Синтез, структура, термична стабилност и електрохимични свойства на катионно заместени шпинели LiMn2-y-z MyM/zO4 (M=Li, M/=Al, Co, Cr, Fe, Ni, Ti)” на Георги Авдеев - Институт по обща и неорганична химия при БАН
Публикувано на: 11 септември 2012
image
На 27.09.2012 в Центъра по хидро- и аеродинамика във Варна към ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски”-БАН ще се състои заседание на Научно жури за присъждане на научната и образователна степен „ДОКТОР” на инж. Златко Златков Златев.Професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Публикувано на: 10 септември 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „Растежни особености на зелената дугласка (Pseudotsuga menziesii (MIRB.) Franco) в Северозападни Родопи“ на гл. ас. Ангел Ферезлиев – Институт за гората
Публикувано на: 31 август 2012
image
Oткрито заседание на за защита на дисертационен труд на тема: “МОДЕЛИ, МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЛТИ-МЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ“ на ЯНИСЛАВ ЖЕЛЕВ - Институт по математика и информатика при БАН
Публикувано на: 27 август 2012
image
Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за доцент
Публикувано на: 27 август 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “АЛГОРИТМИ ОТ ТИП ЕМ ЗА СТАТИСТИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ В РАЗКЛОНЯВАЩИ СЕ СТОХАСТИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ“ на НИНА ДАСКАЛОВА - Институт по математика и информатика при БАН
Публикувано на: 22 август 2012
image
International Scientific Analytical project - Invitation
Публикувано на: 22 август 2012
image
Институтът по електроника при БАН обявява конкурс за главен асистент по Физически науки
Публикувано на: 14 август 2012
image
Откритото заседание за защита на дисертацията „Нови подходи в крайноелементния анализ за елиптични задачи” за присъждане на научната степен “доктор на науките” се пренасрочва за 04.09.2012 г.
Публикувано на: 14 август 2012
image
Обява за oтдаване под наем на Творческите домове „Витоша” и „Глогино”
Публикувано на: 9 август 2012
image
Oткрито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Нови подходи в крайноелементния анализ за елиптични задачи” - ИИКТ – БАН
Публикувано на: 8 август 2012
image
Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по Фолклористика
Публикувано на: 6 август 2012
image
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ открива процедура за избор на директор на Институтa за държавата и правото
Публикувано на: 6 август 2012
image
Институт за изследване на обществата и знанието към БАН обявява публична защита за присъждане на образователна и научна степен „доктор” на дисертационен труд<br>на Галин Пенев Пенев редовен докторант на ИИОЗ-БАН на тема „Митът в онтологична перспектива” по специалността 05.01.06 – Естетика (Философия на културата)
Публикувано на: 27 юли 2012
image
Обява за информационно събитие във връзка с българо-швейцарската програма за научен обмен SCIEX за докторанти и постдокторанти
Публикувано на: 11 юли 2012
image
БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2012-2013 г.
Публикувано на: 11 юли 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „Автоматично разпознаване и тагиране на съставни лексикални единици в българския език” на Ивелина Стоянова, Институт за български език при БАН
Публикувано на: 11 юли 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема:“Геометрия на моделни биомембрани. Теория и приложение.” на Мариана Хаджилазова, ИБФБМИ при БАН
Публикувано на: 10 юли 2012
image
Институтът за литература при БАН обявява конкурс за професор
Публикувано на: 10 юли 2012
image
Институтът за литература при БАН обявява конкурс за професор
Публикувано на: 4 юли 2012
image
Открито заседание на научното жури по защита на дисертационен труд на тема “Човешките ресурси в селските райони на област Стара Загора: състояние, проблеми, перспективи” на Красимира Тонева - Институт за икономически изследвания, БАН
Публикувано на: 2 юли 2012
image
Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Иван Русев на тема: „Търговската модерност на Българското Възраждане” - ИБЦТ-БАН
Публикувано на: 28 юни 2012
image
Публична защита на ас. Елена Гърдева, докторант на самостоятелна подготовка към ИЕМПАМ - БАН
Публикувано на: 27 юни 2012
image
Институтът по електроника при БАН обявява конкурс за професор
Публикувано на: 26 юни 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „Логико-епистемологически анализ на юдаизма и християнството” на Стефан Пенов
Публикувано на: 26 юни 2012
image
Публична защита на задочен докторант към ИЕМПАМ - БАН: ас. Христова Ненова на тема: " Изследване на сиалилирането / гликозилирането на повърхностния антиген gp120 на човешкия имунодефицитен вирус (HIV - 1) в условия на остра, хронична и смесена инфекция в клетъчни култури"
Публикувано на: 22 юни 2012
image
Публична лекция на тема: "Паралелните преводи през ХІVв. на Балканите" на Лора Тасева – участник в конкурс за получаване на научно звание "професор"-Институт за балканистика с Център по тракология
Публикувано на: 22 юни 2012
image
Световен доклад по социалните науки 2013 – набират се предложения за участие
Публикувано на: 21 юни 2012
image
Защита на дисертационен труд на тема: "Корозионно-защитно поведение на електрохимично отложени тънки цериево-оксидни слоеве върху неръждаема стомана OC404” на Десислава Гергова-Институт по физикохимия
Публикувано на: 19 юни 2012
image
Защита на дисертационен труд на тема “Макроикономически последици от застаряването на населението” на Диана Младенова - Институт за икономически изследвания, БАН
Публикувано на: 19 юни 2012
image
Защита на дисертационен труд на тема: “Влияние на микровълново поле върху електрическата, механическата и ензимна активност и конформация на белтъците в скелетен мускул на жаба” на гл. ас. Теодора Апостолова - Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
Публикувано на: 18 юни 2012
image
Защита на дисертационен труд на тема: „Епистемични функции на метафорите в научното познание” на Стефан Петков
Публикувано на: 18 юни 2012
image
Колоквиум по молекулярна и структурна биология - 22 юни 2012 г.
Публикувано на: 13 юни 2012
image
Oткрито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на тема "Таксономия и разпространение на видовете от род Triturus Rafinesque 1815 (Amphibia: Salamandridae) в България" на ас. Борислав Наумов
Публикувано на: 13 юни 2012
image
Защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" на тема "ОТ КУЛТА КЪМ ХЕРОЯ КЪМ КУЛТА КЪМ СВЕТЕЦА В ЮЖНОДУНАВСКИТЕ ЗЕМИ (ІІІ - VІІ ВЕК)" на Милен Иванов
Публикувано на: 12 юни 2012
image
Покана за набиране на предложения за финансиране от Международния съвет на научните съюзи (ICSU) в рамките на Грантовата програма за 2013 г.
Публикувано на: 12 юни 2012
image
Академична лекция на професор дхн Янко Димитриев
Публикувано на: 7 юни 2012
image
Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява публична защита на задочен докторант към ИЕМПАМ - БАН д-р Йонко Савов
Публикувано на: 7 юни 2012
image
Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София,обявява публична защита на Сава Тодоров
Публикувано на: 7 юни 2012
image
Защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" на тема "Поленово-аналитични и палекологични изследвания на южнобългарски и неогенски седименти" на ас. Виктория Ангелова Христова, редовен докторант в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН
Публикувано на: 7 юни 2012
image
Защита на дисертационен труд на тема „Принципът на недискриминация по признак човешки геном” на Мариела Янева-Деливерска, задочна докторантка в Секция „Международноправни науки” на ИДП при БАН
Публикувано на: 7 юни 2012
image
Номинирани кандидати в конкурса за нови академици и член-кореспонденти на БАН-2012 г.
Публикувано на: 1 юни 2012
image
Институтът за литература при БАН обявява конкурс за главен асистент по специалността “Теория и история на литературата”
Публикувано на: 1 юни 2012
image
Конкурс за професори по биологически науки
Публикувано на: 15 май 2012
image
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ В ИИКТ-БАН
Публикувано на: 14 май 2012
image
Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 30-ти май 2012 г. от 14:00 ч. в Мултимедийната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:
Публикувано на: 14 май 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема “Фотометрично изследване на звезди от тип FU Orionis и EX Lupi” на Стоянка Пенева
Публикувано на: 7 май 2012
image
Кирило-Методиевският научен център при БАН обявява конкурс за главен асистент
Публикувано на: 3 май 2012
image
Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА Roebel КАБЕЛИ ОТ ПОКРИТИ СВРЪХПРОВОДНИЦИ” на Станимира Терзиева
Публикувано на: 3 май 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационния труд на тема "Екобиологично и фитохимично in situ и ex situ проучване на Rhodiola rosea L. в България" на ас. Мариам Божилова
Публикувано на: 3 май 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема “Потенциали на взаимодействие и термофизични свойства на разредени газове и бинарни смеси” на Милена Дамянова
Публикувано на: 2 май 2012
image
Семинар-обучение на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ” на 7 май 2012 г.
Публикувано на: 2 май 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационния труд на тема "Таксономична и екологична характеристика на многоножките (Chilopoda, Diplopoda) на град Шумен и Шуменското плато" на Дарина Бъчварова
Публикувано на: 26 април 2012
image
Институтът по електроника при БАН обявява конкурс за главен асистент по физически науки
Публикувано на: 26 aприл 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационния труд на тема "РОМАНИЗАЦИЯ НА ГОРНА И ДОЛНА МИЗИЯ ПО ДАННИ НА АНТРОПОНИМИЯТА (I - III в.)" на Калин Цветанов Стоев
Публикувано на: 25 април 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Колективизацията в българското село (1948-1970). Етнографски аспекти"
Публикувано на: 24 април 2012
image
Kонкурси за двама главни асистенти- Институт за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН
Публикувано на: 24 април 2012
image
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: “Висшето образование в България и европейското образователно пространство-институционални и финансови аспекти” на Мария Александрова Иванова
Публикувано на: 23 април 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационeн труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" на тема "Екологична и етологична характеристика на европейския лалугер (Spermophilus citellus L. 1766) в моделни колонии" на Йордан Спасов Кошев
Публикувано на: 19 април 2012
image
Kонкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН
Публикувано на: 17 април 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Кръщението у православните българи – тайнство и традиция" по специалност Фолклористика
Публикувано на: 12 април 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Българската фолклористика в края на ХХ век – насоки, автори, издания" по специалност Фолклористика, 2 май 2012 г.
Публикувано на: 10 април 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационния труд “Томография на напречното фазово пространство на електронен сноп в PITZ” на Галина Лазарова Асова
Публикувано на: 10 aприл 2012
image
Институтът за гората – БАН обявява конкурс за професор по професионално направление „Аграрни науки”
Публикувано на: 10 април 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “Етически проблеми в арабската философия (ІХ–ХVІ век) “ на Ахмед Юсуф
Публикувано на: 5 април 2012
image
Oткрито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Модели на процеси в мрежова сигурност чрез обобщени мрежи” на гл. ас. Ивелина Вардева
Публикувано на: 2 април 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Към историята на хуманитаристиката от втората половина на ХХ век: българският принос за развитието на структурализма и постструктурализма (Цветан Тодорови и Юлия Кръстева)” на Петя Николова Тодорова
Публикувано на: 30 март 2012
image
Oткрито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: Евристични похвати при решаване на задачи от изявени ученици и бъдещи учители на Живко Иванов Желев, докторант в Институтa по математика и информатика при БАН на 19 април 2012 г.
Публикувано на: 29 март 2012
image
П О К А Н А за Заключителна среща на проекта "WETLANET – Повишаване на научния потенциал чрез изграждане от лаборатории за изучаване екосистемите на влажните зони, тяхното въстановяване и управление”
Публикувано на: 28 март 2012
image
Защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: “Валери Петров – тематични модуси и феноменът на поетиката” на Константин Антонов Делов, докторант на самостоятелна подготовка в Института за литература при БАН
Публикувано на: 28 март 2012
image
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей– БАН обявява конкурс за доцент по Фолклористика
Публикувано на: 27 март 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Мениджмънт на културното наследство и антропология на туризма" на Виктория Сотир Момева-Алтипармаковска,в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
Публикувано на: 26 март 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на докторант Филип Спасов Ублеков от Институт по полимери, БАН
Публикувано на: 22 март 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА СИМУЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ” на НИНА ДОБРИНКОВА
Публикувано на: 21 март 2012
image
Покана за представяне на предложения за програмата LIFE+
Публикувано на: 21 март 2012
image
Защитата на дисертационен труд на тема: ИНТЕГРАЦИЯТА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ НА ЕС И ВЪЗМОЖНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ФИНАНСОВА СИСТЕМА” на Юлия Стоянчева Стефанова
Публикувано на: 16 март 2012
image
Защита на дисертационен труд на тема: “Магнитни свойства и отклонения в повърхностната струкура при наноразмерен магнетит и хибридни комплекси магнитно ядро/немагнитна обвивка”, на 04 април 2012 от 14:00 часа в зала 301 на Института по електроника
Публикувано на: 14 март 2012
image
КОЛОКВИУМ ПО МОЛЕКУЛЯРНА И СТРУКТУРНА БИОЛОГИЯ
Публикувано на: 14 март 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Нови религиозни движения в Европа – национални и транснационални контексти" на Светослава Петрова Тончева, докторант, на 10 април 2012 г., 14:00 ч.
Публикувано на: 13 март 2012
image
БАН ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ
Публикувано на: 08 март 2012
image
Управителният съвет на БАН открива процедура за избор на директори
Публикувано на: 5 март 2012
image
The 6th International Summer Schools on Nanosciences & Nanotechnologies: Organic Electronics & Nanomedicine (ISSON12)
Публикувано на: 21 февруари 2012
image
Колоквиум по молекулярна и структурна биология на 24 февруари 2012 г.
Публикувано на: 17 февруари 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационния труд на Виолин Стоянов Райков на тема ”Състояние, тенденции и екологични аспекти на популационната динамика на трицоната (Sprattus sprattus L.) в българския сектор на Черно море”
Публикувано на: 16 февруари 2012
image
Открито заседание за зашита на дисертационен труд на тема “Формиране на политика за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия” на Надежда Николаева Иванова
Публикувано на: 13 февруари 2012
image
Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН обявява конкурс за главен асистент
Публикувано на: 10 февруари 2012
image
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема "Макрофинансова специфика за интеграцията на България в Европейския съюз" на Иван Крумов Тодоров - Институт за икономически изследвания при БАН
Публикувано на: 7 февруари 2012
image
Колоквиум по молекулярна и структурна биология
Публикувано на: 6 февр 2012
image
Институтът по космически изследвания и технологии при БАН и Научното жури за присъждане на научна степен “доктор на науките” съобщават, че на 05.03.2012. от 10:00 часа, бл. 1, ул. “Акад. Георги Бончев”, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Национална аерокосмическа система за дистанционни изследвания на Земята и приложението й за мониторинг и защита от природни екокатастрофи” на проф. Петър Стефанов Гецов
Публикувано на: 6 февруари 2012
image
Открито заседание за защита на дисертационния труд на Георги Димитров Пърличев на тема ”Геоекологична брегозащита на българското Черноморие”
Публикувано на: 3 февруари 2012
image
Управителният съвет на Българската Академия на Науките открива процедура за избор на директор на Център за медицински науки
Публикувано на: 3 февруари 2012
image
Институтът по космически изследвания и технологии при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 10.02.2012. от 11:00 часа в заседателната зала на ул. “Акад. Г. Бончев, бл.1, София ще се проведе открито заседание за защита на дисертационнен труд на тема: “Електромагнитни полета и геопатогенни зони – биологичен ефект и защита” на Стоян Бранко Велкоски.
Публикувано на: 27 януари 2012
image
Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научна степен “доктор на математическите науки ” съобщават, че на 10-ти февруари 2012 г. от 11:30 ч. в Заседателната зала на Института, ще се проведе открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “КОХОМОЛОГИИ НА ГАЛОА И РЕАЛИЗИРАНЕ НА p-ГРУПИ КАТО ГРУПИ НА ГАЛОА” на ИВО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
Публикувано на: 23 януари 2012
image
Публична защита за присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР” на 30 януари 2012 г., от 14 часа, в заседателната зала на ИИХ-БАН
Публикувано на: 17 януари 2012
image
Управителният съвет на БАН открива процедура за избор на директор
Публикувано на: 17 януари 2012
image
Защита на дисертационен труд на Лъчезар Христов Филчев на тема: "Модел за разпознаване на стресови ситуации в иглолистни ландшафти с използване на многоканални и спектрометрични спътникови данни"
Публикувано на: 16 януари 2012
image
Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 27 януари 2012 г. от 14.00 ч. в мултимедийната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г.Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "МЕТОДИ, МОДЕЛИ И СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРИДОБИТИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ В МЕДИЦИНАТА" на РАДОСЛАВ ДАКОВ ЙОШИНОВ.
Публикувано на: 12 януари 2012
image
Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН обявява конкурс за професор и главен асистент
Публикувано на: 10 януари 2012
image
БАН обявява свободно работно място за експерт в дирекция ”Международна дейност”
Публикувано на: 9 януари 2012
image
Годишна награда на Гьоте-институт за млади учени в областта на социологията
Публикувано на: 5 януари 2012
image
Институтът по физикохимия "Академик Ростислав Каишев" при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че откритото заседание за защита на дисертационен труд на тема: "Електрохимично отлагане, структура и свойства на покрития от сплав сребро-кобалт" на Светла Ленинова Нинева – редовен докторант в Института по физикохимия по специалността 01.05.14 – Електрохимия (вкл. химични източници на тока) ще се състои на 19 януари 2012 г. от 16 ч. в Заседателната зала на блок 11 на БАН (II етаж).
Публикувано на: 4 януари 2012
image
Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури за присъждане на научната и образователна степен „доктор” съобщават, че на 31 януари 2012 г. от 14,30 ч. в Заседателната зала на КМНЦ – София, ул. Московска № 13, 2 етаж – ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „ПРОБЛЕМИ НА СЪСТАВЯНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА БИБЛИОГРАФИЯ“ на Нели Василева Ганчева, задочен докторант в КМНЦ – БАН.
Публикувано на: 4 януари 2012
image
Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че ще проведе открито заседание на 17.01.2012 г., от 15:00 часа, за защита на дисертационен труд на Емилия Тодорова Саранова на тема: Оразмеряване на телекомуникационни мрежи с комутация на канали при детайлно отчитане на потребителското поведение
Публикувано на: 30 декември 2011
image
Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на социологическите науки” обявява Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „Пол и стратификация. Социално-структурни измерения на неравенствата между половете в българското общество след 1989 г.” на доц. д-р Румяна Иванова Стоилова за получаване на научната степен „ДОКТОР НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ”. Заседанието ще се проведе на 23 януари 2012 г. (понеделник) от 15:00 ч. в заседателна зала 207 в сградата на Централно управление на БАН.
Публикувано на: 29 декември 2011
image
Конкурс за наградите на Програма „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО
Публикувано на: 19 декември 2011
image
Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че ще проведе открито заседание на 18.01.2012 г., от 14:00 часа, за защита на дисертационен труд на Тихомир Радев Тодоров на тема: Форми на съществуване на преходни метали в повърхностни води
Публикувано на: 19 декември 2011
image
Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин” при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че ще проведе открито заседание на 28.12.2011 г., от 15:00 часа, за защита на дисертационен труд на Мария Александрова Райкова на тема: Разложкото ръкописно книжовно средище от втората половина на ХIХ в.
Публикувано на: 13 декември 2011
image
Фондът за научни изследвания на Фландрия (FWO) откри първия си конкурс за стипендии “Pegasus - Marie Curie”
Публикувано на: 12 декември 2011
image
МОМН обявява конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и индексиране на научни списания
Публикувано на: 12 декември 2011
image
МОМН обявява конкурс за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения
Публикувано на: 12 декември 2011
image
Oбучение за докторантите и младите учени от БАН на тема: „ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНИ” организират Центърът за обучение – БАН и Кариерният център към ЦО-БАН. Обучението ще се проведе на 15 декември 2011 г., от 13:30 часа.
Публикувано на: 08 декември 2011
image
Европейската комисия утвърди предложението за "Хоризонт 2020"
Публикувано на: 08 декември 2011
image
Обявена е процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” - 09/11/2011
Публикувано на: 07 декември 2011
image
Институт по инженерна химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че ще проведе открито заседание на 20.12.2011 г., от 16:0 часа, за защита на дисертационен труд на инж. Евгения Красимова Василева на тема: Биоразграждане на халогенирани мастни киселини от клетки на щама Xanthobacter autotrophicus GJ 10
Публикувано на: 07 декември 2011
image
Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че ще проведе открито заседание на 20.12.2011 г., от 15:30 часа, за защита на дисертационен труд на Петя Тодорова Боянова на тема: Оптимални многонивови методи за неконформни крайни елементи
Публикувано на: 07 декември 2011
image
Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че ще проведе открито заседание на 19.12.2011 г., от 15:00 часа, за защита на дисертационен труд на Борислав Игнатов Абрашев на тема: Механо-химично получени наноструктурирани ТiFe сплави като материали за отрицателни електроди в метал-хидридни акумулатор
Публикувано на: 05 декември 2011
image
Институт за икономически изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че ще проведе открито заседание на 20.12.2011 г., от 14:00 часа, за защита на дисертационен труд на Нели Константинова Попова на тема: Данъчна политика в условията на членство на Икономическия и паричен съюз на ЕС – предизвикателства и възможности за България
Публикувано на: 05 декември 2011
image
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че ще проведе открито заседание на 07.12.2011 г., от 14:00 часа, за защита на дисертационен труд на Мария Василева Наумова на тема: Фаунистични, таксономични, зоогеографски и екологични изследвания върху аранеофауната на Славянка (Arachnida: Araneae)
Публикувано на: 29 ноември 2011
image
На 09.12.2011 г. Консултативният Научен Съвет организира лекция на тема: „Ключови проблеми за изпълнение на стартегията за развитие на енергетиката в България“
Публикувано на: 29 ноември 2011
image
Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че ще проведе открито заседание на 16.12.2011 г., от 11:00 часа, за защита на дисертационен труд на Камелия Тодорова Христова на тема: Модулирано взаимодействие на остеобластни клетки с хидроксиапатитни мтериали
Публикувано на: 29 ноември 2011
image
Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че ще проведе открито заседание на 16.12.2011 г., от 14:00 часа, за защита на дисертационен труд на Анелия Стефанова Костадинова на тема: Модулиране взаимодействие на клетки с полимерни повърхности и мембрани
Публикувано на: 29 ноември 2011
image
Институтът по невробиология при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че ще проведе открито заседание на 07.12.2011 г., от 14:00 часа, за защита на дисертационен труд на д-р Павел Тончев Краевски на тема: Модулация от нестероидни и стероидни адюванти на ноцицепцията и ефекта на някои аналгетици. Невропатични и възпалителни експериментални модели и клинични наблюдения
Публикувано на: 29 ноември 2011
image
Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” ще проведе открито заседание на 01.12.2011 г., от 11:00 часа, за защита на дисертационен труд на ас. Иван Ангелов Илиев на тема: Проучване на имуномодулиращи свойства на хемоцианини, изолирани от Helix lucorum и Rapana venosa при експериментална имунотерапия на миелоиден тумор на Graffi, асцитен тумор на Guerin и трихинелоза
Публикувано на: 28 ноември 2011
image
СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА УЧЕНИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЕДНОГОДИШНИ СТИПЕНДИИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ
Публикувано на: 24 ноември 2011
image
Институт за икономически изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” ще проведе открито заседание на 15.12.2011 г., от 14:00 часа, за защита на дисертационен труд на Младен Атанасов Хаинбоазкr на тема: Икономика на селските райони – тенденции, проблеми, перспективи (на примера на област Стара Загора)
Публикувано на: 22 ноември 2011
image
Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” ще проведе открито заседание на 13.12.2011 г., от 14:00 часа, за защита на дисертационен труд на тема: Изследване ефекта на течните слоеве на миелиновата обвивка върху мембранните свойства на симулирани случаи на демиелинизиращи невропатии на гл. асистент Стефан Мирчев Кръстев
Публикувано на: 21 ноември 2011
image
Колоквиум по молекулярна и структурна биология на 2 декември 2011 г.
Публикувано на: 16 ноември 2011
image
Конкурс BiodivERsA 2011-2012 - нова възможност за съвместни изследователски проекти в областта на биоразнообразието
Публикувано на: 11 ноември 2011
image
Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право” съобщава, че ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд на тема “Органно представителство на акционерното дружество” на Николай Тодоров Колев
Публикувано на: 8 ноември 2011
image
Международна научна конференция на тема "ИНТЕРКУЛТУРНИ КОНТЕКСТИ – СЪВРЕМЕННИ КОМПОЗИТОРИ В АВСТРИЯ И БЪЛГАРИЯ"
Публикувано на: 4 ноември 2011
image
Институтът по математика и информатика при БАН съобщава за открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Изследване на магнитоелектроеластични композити с пукнатини чрез метод на граничните интегрални уравнения” на 18 ноември 2011 год.
Публикувано на: 3 ноември 2011
image
Семинар на тема “Имунологични проблеми на репродукцията при човека” организира Институтът по биология и имунология на размножаването
Публикувано на: 2 ноември 2011
image
Открито заседание на журито за защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на тема „Рециклиране на смесени отпадъци от полиетилен и полипропилен"на инж. Ирена Борованска
Публикувано на: 01 ноември 2011
image
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ обявява конкурс за редактор на научна литература
Публикувано на: 31 октомври 2011
image
Открито заседание на журито за защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на тема „Вибрационно поведение на матрично-изолирани тетраедрични йони и НDO молекули в неорганични соли – сулфати, селенати, хромати и формиати” на Деляна Маринова Манасиева
Публикувано на: 29 октомври 2011
image
На 31.10.2011 г. от 9:00 часа в Института за икономически изследвания на БАН ще се проведе НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие на тема:„ИНОВАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”
Публикувано на: 28 октомври 2011
image
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТАТА МЛАДЕЖКА СРЕЩА НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО В ХЕЛЗИНКИ ПРЕЗ 2012 ГОД.
Публикувано на: 27 октомври 2011
image
Покана за тържествено събрание, посветено на 1 ноември - Ден на народните будители
Публикувано на: 27 октомври 2011
image
Тържествено събрание, посветено на 1 ноември - Ден на народните будители
Публикувано на: 27 октомври 2011
image
Научна конференция „Етничност, идентичност, език”
Публикувано на: 26 октомври 2011
image
Шест текущи позиции за командировани национални експерти в ГД на ЕК със срок за кандидатстване 26.10.2011 г. и 10.11.2011 г.
Публикувано на: 25 октомври 2011
image
Колоквиум по молекулярна и структурна биология на 28 октомври 2011 г.
Публикувано на: 19 октомври 2011
image
Oткрито заседание за защита на дисертацията на тема: “Унгарските реалии в контекста на културния трансфер” на доц. д-р Йонка Маринова Найденова от Института за литература при БАН
Публикувано на: 19 октомври 2011
image
Програмата „За жените в науката“, за стипендии от 5000 евро, удължава срока за подаване на документи
Публикувано на: 19 октомври 2011
image
Oткрито заседание за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: “Семиотични методи в българската хуманитаристика. Прагматизмът и Иван Саръилиев” на Андрей Христов Ташев
Публикувано на: 19 октомври 2011
image
Oткрито заседание за защита на дисертацията на тема: “Художествената система на Ботевата поезия” на доц. д-р Александър Асенов Панов от Института за литература при БАН
Публикувано на: 19 октомври 2011
image
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Процесуалната философия: история и съвременност” на доц. д-р Веселин Петров за получаване на научната степен „доктор на философските науки”
Публикувано на: 19 октомври 2011
image
Открито заседание на журито за защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките” на тема „Оптимално използване на ресурсите в заводски комплекси с периодични процеси” на проф. д-р инж. Боян Бонев Иванов
Публикувано на: 18 октомври 2011
image
Институтът за държавата и правото обявява конкурси за 7 научни длъжности
Публикувано на: 18 октомври 2011
image
Открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема „Синтез на ванадатни и молибдатни фази с участие на ZnO и ZrO2” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Мая Георгиева Маркова-Величкова
Публикувано на: 17 октомври 2011
image
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ открива процедура за избор на директори
Публикувано на: 13 октомври 2011
image
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за защита на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен “ДОКТОР” на тема “Презгранични вливания и сливания на търговски дружества в Европейския съюз” на Беанета Василева Янева
Публикувано на: 10 октомври 2011
image
Открито заседание на Научното жури за защита на дисертацията “Семантични дескриптори на рефлексивни по форма глаголни структури в съвременния български, френски и унгарски език” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на Милена Николова Славчева
Публикувано на: 06 октомври 2011
image
Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Приливно взаимодействие в масивни рентгенови двойни и симбиотични звезди” на Кирил Атанасов Стоянов
Публикувано на: 06 октомври 2011
image
Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Морфологична характеризация на избрани Сийфърт галактики и сравнителен анализ с извадка от неактивни галактики” на Люба Стоянова Славчева–Михова
Публикувано на: 06 октомври 2011
image
Открито заседание на научно жури за присъждане на научна степен “доктор на науките” провежда открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „Флуктуации, неустойчивост и самоорганизация в разреден газ. Математическо моделиране и числени симулации” на доц. д-р Стефан Кънчев Стефанов
Публикувано на: 06 октомври 2011
image
Открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Моделиране на кинетиката на токови носители в полупроводникови прибори” за присъждане на научната степен “доктор на науките” доц. д-р Михаил Христов Недялков
Публикувано на: 06 октомври 2011
image
Открито заседание на научно жури за защита на дисертацията “Среда за управление на компютърно подпомагани учения по гражданска сигурност” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на Ирена Тодорова Николова
Публикувано на: 06 октомври 2011
image
Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор", обявява публична защита на дисертационен труд на Кольо Йорданов Колев на тема: "Нови сребро-съдържащи аморфни материали"
Публикувано на: 04 октомври 2011
image
Покана за представяне на Оферта за Комплексен доклад на “Проект за преустройство на ІІ етаж на блок А в сградата на Бл. №5 от Научен комплекс 1 на БАН”
Публикувано на: 04 октомври 2011
image
Защита на дисертационен труд на Камен Любомиров Ковачев на тема: "Разпространение на свръхкъси лазерни импулси в среда с нестационарен оптичен и магнитен отклик: линеен и нелинеен режим"
Публикувано на: 04 октомври 2011
image
Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” провежда открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: “ Ag+ проводящи телуритни стъкла ” на гл.ас. Елефтерия Димитрова Лефтерова
Публикувано на: 30 септември 2011
image
“Електрокаталитични свойства на магнетронно разпрашени Pt и Pt-Ir филми като електродни материали за горивни елементи с твърд полимерен електролит” на инж. Георги Георгиев Топалов
Публикувано на: 30 септември 2011
image
Избор за директор на 11 звена към БАН
Публикувано на: 21 септември 2011
image
Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява публична защита на докторант на самостоятелна подготовка към ИЕМПАМ - БАН: ас. Катя Иванова Георгиева Секция "Паразитология"
Публикувано на: 21 септември 2011
image
Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява публична защита на докторант на самостоятелна подготовка към ИЕМПАМ - БАН: ас. Георги Александров Радославов Секция "Паразитология"
Публикувано на: 21 септември 2011
image
Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява публична защита на докторант на самостоятелна подготовка към ИЕМПАМ - БАН: ас. Деница Руменова Теофанова Секция "Паразитология"
Публикувано на: 21 септември 2011
image
Защита на дисертационен труд на Биляна Георгиева Раева на тема: "Миграционни процеси – Димитровград (1947 – 1989)"
Публикувано на: 21 септември 2011
image
Осъществяване на денонощна физическа въоражена охрана на Централната сграда на БАН
Публикувано на: 20 септември 2011
image
Защита на дисертационен труд на Кольо Георгиев Данков на тема: "Роля на организацията на фотосинтетичния апарат за устойчивостта му към температурен и светлинен стрес"
Публикувано на: 16 септември 2011
image
Защита на дисертационен труд на Петя Миткова Конова на тема: "Нискотемпературно хетерогенно-каталитично окисление на СО и органични съединения"
Публикувано на: 15 септември 2011
image
Защита на дисертационен труд на Ангелина Иванова Илиева на тема: "Фолклор и фантастика (Почитателски клубове и младежки неформални групи в България)"
Публикувано на: 12 септември 2011
image
Защита на дисертационен труд на Масаюки Ватанабе на тема: “Възможност за обучение по съвременна геометрия чрез арбелоси и Васан”
Публикувано на: 12 септември 2011
image
Експерт "Връзки с обществеността
Публикувано на: 1 септември 2011
image
Конкурс за доцент по 02.22.01 екология и опазване на екоситемите
Публикувано на: 1 септември 2011
image
Открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на Калина Стефанова Мичева-Пейчева на тема "Семантичните опозиции в българския език и техните културни конотации (чист - нечист)"
Публикувано на: 1 септември 2011
image
Покана за кандидатстване за стипендии за Исландия и Норвегия
Публикувано на: 30 август 2011
image
Удължаване на срока за подаване на оферти за участие в ремонтни дейности на сградите на БАН на ул. "Сердика" 4 и ул. "Московска" 13 А
Публикувано на: 29 август 2011
image
Покана за участие в извършването на ремонтни дейности на ул. "Сердика" 4
Публикувано на: 18 август 2011
image
Покана за участие в извършването на ремонтни дейности на ул. "Московска" 13А
Публикувано на: 18 август 2011
image
Защита на дисертационен труд на Цветина Тодорова Евгениева на тема: “Изследване на оптичните характеристики на атмосферния аерозол чрез активно (лидарно) и пасивно (радиометрично) дистанционно сондиране”
Публикувано на: 12 август 2011
image
Защита на дисертационен труд на Антоанета Емилова Стефанова на тема: “Анализ на поведението на ядрено гориво при Оксидация в условия на авария”
Публикувано на: 22 юли 2011
image
Академично издателство “Проф. Марин Дринов” обявява свободно работно място за редактор на научна литература
Публикувано на: 18 юли 2011
image
Българската академия на науките обявява свободно работно място за юрисконсулт
Публикувано на: 18 юли 2011
image
Българската академия на науките отдава под наем многостаен апартамент на бул. Витоша, 265 кв.м.
Публикувано на: 15 юни 2011
image
Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2011-2012 г.
Публикувано на: 13 юли 2011
image
Институтът по физиология на растенията и генетика - конкурс по документи за главен агроном
Публикувано на: 8 юли 2011
image
Защита на дисертационен труд на Анета Боянова Сакалова на тема: “Мобилност на учените в контекста на европейските изследователски програми”
Публикувано на: 6 юли 2011
image
Стажантска програма на Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Публикувано на: 4 юли 2011
image
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) – БАН, София обявява конкурси за: доцент по Фолклористика, главен асистент по Музикознание и музикално изкуство, главен асистент по Етнография
Публикувано на: 4 юли 2011
image
Обява за директор на Социално-битов комплекс при БАН
Публикувано на: 1 юли 2011
image
Институтът по Молекулярна биология "Академик Румен Цанев" – БАН обявява конкурс за главен счетоводител и специалист "човешки ресурси"
Публикувано на: 23 юни 2011
image
Защита на дисертационен труд на Ивайло Димитров Марков на тема "Съвременни трудови миграции на албанците от Македония"
Публикувано на: 23 юни 2011
image
Защита на дисертационен труд на Таня Валентинова Димитрова на тема "Съвременни миграционни групи в Гърция"
Публикувано на: 23 юни 2011
image
Защита на дисертационен труд на София Димитрова Захова на тема "Динамика на идентичностите в Черна гора"
Публикувано на: 23 юни 2011
image
Българската академия на науките отдава под наем терен от 7270 кв.м. с построени сгради
Публикувано на: 15 юни 2011
image
Защита на дисертация на тема "Правното съзнание на държавните служители" на Надежда Йонкова
Публикувано на: 26 май 2011
image
Конкурси за доценти в Института по микробиология “Стефан Ангелов” към БАН
Публикувано на: 26 май 2011
image
Избор на директор на Националния природонаучен музей
Публикувано на: 20 април 2011
image
Избор на директор на Института за държавата и правото
Публикувано на: 20 април 2011
image
Избор на директори
Публикувано на: 20 април 2011
image
СОЦИАЛНО-БИТОВИЯ КОМПЛЕКС ПРИ БАН ОТДАВА ПОД НАЕМ СТОЛА КЪМ ТВОРЧЕСКИ ДОМ "ВАРНА"
Публикувано на: 01 април 2011
image
Годишен конкурс за докторски десертации 2011г. на Комитета на регионите на ЕС на тема ”Местните и регионалните власти в Европейския съюз”
Публикувано на: 11 март 2011
image
Институтът за международно обучение(IIE) обяви от името на «Ролекс» конкурс за набиране на предварителни кандидатури за наградите на «Ролекс» за 2012
Публикувано на: 11 март 2011
image
ExxonMobil Chemical European Science&Engineering Award-2011
Публикувано на: 11 март 2011
image
Конкурс за награди за млади учени “проф. Марин Дринов” и награди за най-млади учени “Иван Евстратиев Гешов”
Публикувано на: 08 февруари 2010
image
 
  БГ / EN
Направления и Институти
Информационни и комуникационни науки и технологии
Енергийни ресурси и енергийна ефективност
Нанонауки, нови материали и технологии
Биомедицина и качество на живот
Биоразнообразие, биоресурси и екология
Климатични промени, рискове и природни ресурси
Астрономия, космически изследвания и технологии
Културно-историческо наследство и национална идентичност
Човек и общество
Специализирани звена
 

image

image

 

image
 

 

 
Контакти    Връзки с обществеността    Администрация    Карта на сайта   

За връзка webadmin@bas.bg  БАН © 2007-2009, Created by Web Publishing House, powered by Face Control