/Девета международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по математика и информатика организира от 26 до 28 септември 2019 г. в Бургас девета международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2019. Събитието е под патронажа на ЮНЕСКО и Община Бургас, с подкрепата на Национален фонд „Научни изследвания“.

Конференцията цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документиране, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и нематериално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. С приоритет е направление цифровото представяне и съхранение на паметници на културата и историята в условия на риск. На конференцията ще бъдат демонстрирани иновативни технологии и прототипи, в т.ч. цифрови хранилища, цифрови архиви, виртуални музеи и цифрови библиотеки, резултат на утвърдени практики и постижения в областта. Обществени и специализирани библиотеки, музеи, галерии, архиви, центрове, изследователски институции и университети (национални и чуждестранни) са поканени да обменят опит, идеи и резултати по тематиката на конференцията.

Представените на форума научни изследвания и резултати ще се публикуват в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание-сборник на английски език, което се отпечатва преди началото на конференцията.

Повече информация за конференцията може да се види на страницата на DiPP2019 (http://dipp2019.math.bas.bg/).