/Икономическото поведение на българите и осъзнатото нарушаване на закона изследва проект
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Основните резултати от научноизследователски проект „Икономиката в сянка”: осъзнавано и добре замаскирано нарушаване на законодателството и социалните норми“ ще представят на пресконференция учени от  Института за изследване на обществата и знанието – БАН. Проектът е  реализиран през периода 2016-2019 г. от екип в състав: проф. д.с.н. Емилия Ченгелова (ръководител), проф. д.с.н. Валентина Златанова, проф. д.с.н. Светлана Съйкова и гл. ас. д-р Люба Спасова.

Проведено е национално представително изследване сред населението (15+г.), с обем на извадката 1000 лица, на тема” Сенчестите икономически практики като специфични форми на девиантно поведение”. Събраната информация е представителна и може да послужи за обяснение на икономическото поведение на съвременния българин. На базата на изследването са направени изводи за отношението и нагласите на българското население “към икономиката в сянка”, за склонността към нарушаване на законодателството и толериране на сенчестите практики. Резултатите от изследването могат да бъдат използвани за управленската практика и най-вече за формулиране на политики за минимизиране на сенчестите практики в България.

Пресконференцията ще се проведе на 22.04.2019 г, от 11:00 часа в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов” на БАН, ул. „15 ноември“ 1.