/Конкурс за най-добра научна и научно-приложна разработка на ИМСТЦХА – БАН
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика организира “Конкурс за най-добра научна и научно-приложна разработка”, резултатите от който ще бъдат обявени на 23 май по време на съвместно заседание на общоинститутския колоквиум и научния съвет в заседателната зала в сграда Б на института.

До участие са допуснати следните разработки:

І. Научно-теоретични

1.Д. Трухчев, Структура и сезонна изменчивост на климатичните хидрологични полета в западната част на Черно море.

2.Г. Стефанов, Термомеханично изследване на нанокристални и аморфни ленти от CuZrV сплав.

3. Г. Евт. Георгиев, Л. Лаков, П. Иванов, М. Красимирова, Математичен модел на молекулярно наслояване при магнетронно разпрашаване.

4. Л. Йовков, Метод на изчислителния експеримент за изследване процеса на кристализация на бинарни сплави.

ІІ. Научно-приложни

1. Н. Гидикова, Вл. Петков, Р. Вълов, С. Вълканов, Електрохимично отлагане на сребро върху алуминиеви сплави.

2. Вл. Петков, Р. Вълов, В. Дякова, Й. Костова, Изследване на корозионната устойчивост на покрития от хром с ннодиаманти върху синтерована стомана с различни концентрации на въглерод.

3. Б. Дочев, А. Великов, И. Панов, В. Дякова, П. Кузманов, В. Манолов, Изследване влиянието на различни видове модификатори върху структурата и свойствата на надевтектична алуминий-силициева сплав