/Международна конференция „Езикови нагласи и книжовен език“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на Българската академия на науките организира конференция с международно участие на тема Езикови нагласи и книжовен език. Конференцията ще се проведе на 17 и 18 септември 2019 г. в централната сграда на БАН (София, ул. „15 ноември“ № 1).

 Събитието се организира във връзка с изпълнението на проекта Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – МОН, договор ДН 10/5 от 15.12.2016 г.

Тематиката на конференцията обхваща въпроси, свързани със съвременния български език, в следните направления:

  •  Динамика в съвременния български книжовен език
  • Книжовен език и обществено мнение
  • Книжовна норма и кодификация

Програмата на конференцията може да бъде видяна на

 http://ibl.bas.bg/konferentsiya-vezikovi-naglasi-i-knizhoven-ezikv-v-17-i-18-septemvri-2019-g/