/Представяне на изданието „Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

„Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България“ е издание на Института за изследване на изкуствата – БАН, което ще бъде представено на 10 декември от 17 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките на ул. „15-ти ноември“ 1. То е резултат на извършените научни изследвания върху стенописната програма на църкви в България от първата половина на 19 век от колектив от специалисти на Института и сътрудници от университети и музеи в страната.

Обемното издание от 900 страници и богат илюстративен материал от 1200 снимки на паметници е крайният резултат от 3-годишен проект, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката.

Съдържанието на Корпуса включва 52 стенописни паметника, представени като отделни корпусни единици. В увода към изданието, под формата на обща научна студия, са представени още над 40 стенописни паметника. В регистъра на църквите е дадена систематизирана информация за стенописните паметници, изписани от даден зограф, с цел да бъде улеснен читателят, търсещ данни за творчеството на определен майстор. Изданието също има събрана библиография, иконографски двуезичен индекс (български и английски), за да улесни и чуждестранните специалисти в търсенето на определен сюжет или образ на светец.

Книгата е посветена на 80-годишнината на чл.-кор. проф. Елка Бакалова.