/ИИНЧ – БАН представя сборник доклади по проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът за изследване на населението и човека при Българска академия на науките (ИИНЧ – БАН) ще представи отпечатания сборник материали по проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“ на 30 септември 2019 г., в зала „Проф. Марин Дринов“.

Възложен от Министерски съвет на Република България, проектът имаше за цел да извърши цялостен преглед върху развитието на населението в България и да предложи конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на страната.

Комплексното изучаване на тенденциите в демографското възпроизводство и взаимодействието между отделните процеси бе осъществено от шест работни групи в следните основни тематични направления: I. „Раждаемост и семейни политики“; II. „Смъртност, стареене и качество на живот“; III. „Миграции и национална идентичност“; IV. „Демографско развитие и трудови ресурси“; V. „Уязвими етнически и религиозни групи и общности“; VI. „Демографска политика в България през периода 1879 – 1989 г.

В резултат от дейността на всяка работна група бяха набелязани конкретни мерки за преодоляване на съществуващите проблеми в съответната демографска област. Окончателният материал бе публикуван в 6 тома (по един от всяка работна група). Обобщените в това многотомно издание материали са изключително актуални и от първостепенно значение за формирането на ефективна, стабилна и устойчива демографска политика на Република България.

С представянето на тези 6 тома, пред широката общественост ще се разкрият постиженията на екипа, ръководен от ИИНЧ – БАН, за разрешаването на един от най-важните проблеми, стоящи пред съвременна България – този за оптимизиране на демографското възпроизводство в страната.