/Представяне на справочник за жените учени и откриване на изложба „Жените в историята на Българската академия на науките”
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

В едно „общество на знанието”, което имаме амбицията да градим, темата за жените и тяхното място и принос за развитието на научното познание, е повече от актуална.

На 28 май (понеделник) 2018 г. в централната сграда на БАН, ул. „15 ноември” 1 в 11.00 часа Научният архив на БАН ще представи справочник и документална изложба „Жените в историята на академичната наука в България“. Събитието е част от проекта „Енциклопедичен справочник и база данни „Жените в историята на академичната наука в България“, финансиран от ЮНЕСКО през 2017 г. Целта на проекта е да популяризира сред обществото научните постижения и значимостта на хабилитираните жени, работещи в системата на Българската академия на науките от създаването  й до днес, а те са 952.

Енциклопедичният справочник продължава традицията на старите енциклопедични издания, отразяващи личния състав на Академията. Справочникът съдържа биографични данни, сведения за награди и отличия, за членство в наши и чуждестранни научни организации и академии, преподавателска дейност, библиография на важни научни трудове и авторство на патенти, изразява научното израстване на жените и заеманите от тях  ръководни позиции.

Документалната изложба прави ретроспекция на темата за жените и мястото, което те заемат в създаването, развитието и утвърждаването на Българската академия на науките и нейните академични звена. Тя показва важни и малко известни документи от служебните архиви и личните архивни фондове, както и богат фотоматериал за жените учени.