Home/Публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

 

 

 

На 16 октомври 2018 г. от 10.00 часа в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ № 1) ще се състои публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ). Събитието ще бъде предшествано от пресконференция по проекта, която ще се състои от 9:30 ч. в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ на Българската академия на науките.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 29 355 861 лева, от които  24 952 482 лева (85%) са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие  и 4 403 379 лева (15%) са национално съфинансиране. Над 75% от стойността на проекта е за изграждане на научна инфраструктура. Периодът за изпълнение е 03.08.2018 г. – 31 12.2023 г.

Партньори

ЦВП по Информатика и ИКТ се изгражда от консорциум, включващ: Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (водеща организация); Институт по математика и информатика – БАН; Институт по механика – БАН; Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Медицински университет – София; Университет по библиотекознание и информационни технологии. Асоциирани академични партньори са Институтът по статистика и математически методи в икономиката – ТУ Виена (Австрия) и  Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия). Шест високотехнологични български компании са асоциирани индустриални партньори: Онтотекст АД; Интерконсулт България ООД; AMET ООД; ТехноЛогика ЕАД; Биодит Глобал Текнолоджи АД; Орак Инженеринг ЕООД.

Дейности

Изграждането на научно-изследователската инфраструктура ще се реализира на два етапа:  Е1. Дейта център с капацитет над 3 PB в т.ч. управляващи сървъри и сървъри с голяма памет за работа с  големи данни; първи етап на Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ с микронна резолюция;  Е2. Следващо поколение високопроизводителна изчислителна система с висока енергийна ефективност и производителност над 1 PFOP/s; втори етап на Лаборатория за 3D дигитализация, включващ оборудване за компютърна томография на динамични процеси със суб-микронна резолюция.  Новата инфраструктура ще бъде интегрирана в европейските електронни инфраструктури, като по този начин се осигурява достъп до ресурси в EGI и PRACE.

ЦВП по Информатика и ИКТ ще изгради научен комплекс, в който ще се провеждат научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики, при осигуряване на критична маса от учени на високо ниво, добре дефинирана организационна структура и програма за научни изследвания, в съответствие с приоритетите на тематична област Информатика и ИКТ на ИСИС. Тя включва следните научни проекти (НП): НП1.  Иновативни пресмятания и големи данни: алгоритми, средства, услуги; НП2. Мрежови алгоритми и софтуерни средства за широкомащабни симулации на високотехнологични материали и процеси; НП3. Ефективни методи и алгоритми за Монте Карло симулации, анализ на чувствителността и стохастични оптимизации; НП4. Езикови  технологии  и  технологии,  базирани  на  съдържание, за  приложения  над  големи  данни; НП5. Вариационни и статистически методи в информационните науки и технологии; НП6. ИКТ подходи за моделиране и симулации на динамични процеси в индустрията и уеб базирани приложения, нови услуги и продукти; НП7. Математически модели и числени методи за процеси на пренос и свързани процеси свързани с мехатроника и биомедицински приложения; НП8. Иновативни пресмятания за анализ на последствията от климатичните промени; НП9. Математическо моделиране в лекарствения дизайн и биоинформатика; НП10. Уеб и безжични технологии на бъдещето, търсене в масиви от данни и моделиране с приложения; НП11. Концептуално моделиране и симулация на интелигентни екосистеми.

Специфични цели

  • Изграждане на модерна електронна инфраструктура: компютърни системи, ресурси за съхранение на данни и услуги с отворен достъп за изследователите в България;
  • Интегриране на отделните слоеве на е-инфраструктура със стандартизирани и специфични за отделните научни общности услуги, с цел създаване на виртуална изследователска среда;
  • Осигуряване на функции, позволяващи управление на данни за научните общности;
  • Осигуряване на програми за подпомагане и обучение за потребителите в България;
  • Създаване на условия за провеждане на научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти при стимулиране работата в интердисциплинарни екипи.

Очаквани резултати

  • Утвърждаване на лидерската позиция на България в Югоизточна Европа в областта на високопроизводителните пресмятания чрез изграждане на съвременен Дейта център и суперкомпютърна система от ново поколение;
  • Пълноценно участие на България в Европейската Облачна и Грид инфраструктура, издаване на Грид сертификати, подкрепа на включените в европейската инфраструктура български клъстери, подкрепа на виртуалните организации, използващи инфраструктурата, създаване на среда за изследвания в областта на облачните пресмятания;
  • Инсталиране и обновяване на софтуер, позволяващ съхранение и обработка на големи обеми от данни с използване на високопроизводителни ресурси; обучение и подкрепа на интердисциплинарни екипи, които използват най-съвременни постижения в областта на ИКТ и на математическите методи и алгоритми за научни изследвания;
  • Разработване на интегрирана платформа, обхващаща всички слоеве на изчислителната екосистема, включително мрежови, компютърни ресурси и данни, софтуер и средства за ефективна работа на научните общности;
  • Изграждане на модерна Лаборатория за тримерна дигитализация и микроструктурен анализ с цел създаване и анализ на цифрови модели на реални обекти с висока резолюция; обучение и поддръжка за учени от интердисциплинарни екипи, които прилагат най-нови постижения в областта.

Въздействие

Прякото въздействие на изследователския комплекс ЦВП по Информатика и ИКТ се определя от високата научна, научно-приложна и обществена значимост на научните проекти. Много по-широко и всеобхватно е въздействието на изграждането на електронна  инфраструктура на най-високо световно ниво за развитието на науката, образованието и иновациите в България.

Go to Top