/Стартираща пресконференция по проект за изграждане на Център за компетентност
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по органична химия с Център по фитохимия-БАН в качеството си на бенефициент по проект за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ договор BG05M2OP001-1.002-0012-C01, финансиран Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, организира стартираща пресконференция.

Събитието ще се проведе на 05.06.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в Национален пресклуб БТА (бул. „Цариградско шосе“ 49).