/Тържествено връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2018 г.
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2018 г. в областта на езикознанието ще бъдат връчени на 18 февруари 2019 г. от 14 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Събитието се организира от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на БАН и Националния дарителски фонд „13 века България“.

В конкурса тази година участват пет индивидуални труда, предложени за участие от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Ръководният съвет на Фонда в състав: акад. Михаил Виденов, чл.-кор. Емилия Пернишка, чл.-кор. Мария Попова, проф. Анна Чолева-Димитрова, проф. Сия Колковска, проф. Светла Коева и доц. Христина Дейкова, присъди две индивидуални награди: първа и втора.

Наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ е учредена в изпълнение на завещанието на акад. Владимир Иванов Георгиев – изтъкнат български езиковед, получил широко международно признание като специалист по индоевропейско езикознание. Според обновения през 2013 г. статут на Фонда наградата е годишна и се присъжда на индивидуални или колективни трудове, издадени през последните три години, представляващи значителен и оригинален научен принос в дадена област на езикознанието.

След възобновяването на връчването на наградата с нея са удостоени трудове на изтъкнати български езиковеди. През 2014 г. беше присъдена награда за колективен труд по езикознание на учени от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ за труда „Речник на книжовния български език на народна основа (върху текст на Тихонравовия дамаскин)“. През 2015 г. наградата получи чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка за труда „Местните имена в Свищовско“. През 2017 г. – труда на проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова „От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата)“. През 2018 г. връчването на наградите се проведе в рамките на Тържествената научна сесия, посветена на 110-годишнината от рождението на акад. Владимир Георгиев.  Наградата за колективен труд по езикознание беше присъдена на „Български диалектен атлас. Обобщаващ том IV. Морфология“, изработен от колектив от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, а с първа награда за най-добър труд по езикознание бе отличен трудът „Увод в палеобалканистиката“ с автор Албена Мирчева.