Сключва се между звено на БАН и ВУЗ в чужбина като се използва Еразъм кодът на БАН за всички звена.

Подписва се от Институционалния координатор по Програмата.