Мобилност на докторанти с продължителност от 3 до 12 месеца.

Съгласува се с приемащия университет в съответствие с крайните срокове за кандидатстване за първи/втори семестър.

Не се заплащат академични такси за обучението.