Публична защита на дисертационен труд – Пламен Станков Глогов

 
Докторант на самостоятелна подготовка: Пламен Станков Глогов
НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Проучване на висшата флора и анализ на дендрофлората на Лозенска планина“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология)

Научен ръководител: доц. д-р Александър Делков – Институт за гората – БАН
Научен консултант: доц. д-р Доля Павлова – СУ „Св. Климент Охридски“

Научно жури (Заповед на директора на Институт за гората № РД-15-409/31.10.2017 г.):

1. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН) – рецензент, председател на НЖ
2. акад. Александър Александров – рецензент
3. доц. д-р Александър Делков (ИГ-БАН)
4. доц. д-р Анна Ганева (ИБЕИ-БАН)
5. доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН)

Дата и място на защитата: 17.01.2018 г. (сряда), от 11:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.
Материали по защитата:

Автореферат (на български език)
Резюме от автореферата (на английски език)
Рецензия на проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
Рецензия на акад. Александър Александров
Становище на доц. д-р Александър Делков (ИГ-БАН)
Становище на доц. д-р Анна Ганева (ИБЕИ-БАН)
Становище на доц. д-р Светла Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН)

Поздравителен адрес по случай 89-години от създаването на Институт за гората – БАН – 01.12.2017 г.

Институт за гората – БАН
89 години
Поздравителен адрес


01/12/2017
София, България


Уважаеми колеги,

Днес Институт за гората при Българската академия на науките навършва 89 години от създаването си.

Използвам случая да изкажа благодарност на всички Вас, които независимо от социалния строй, годината, тенденциите и нагласите винаги сте били тук и сте отстоявали вярата си в това, което правим всички заедно и всеки поотделно: НАУКА.

(още…)