ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на

инж. Ибрахим Ибрахим Молла,

редовен докторант към Института за гората при БАН,

научна специалност „Почвознание”

Тема на дисертацията: „Изменения на почвени показатели и свойства след пожари в горски екосистеми

Научен ръководител: доц. д-р Емилия Велизарова

Научен консултант: проф. М. Соколовска

Дата и място на защитата: 19.09.2017 г., 13:00 ч., Заседателна зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Кл. Охридски“, 132
Материалите по защитата са публикувани на сайта на ИГ – БАН.

Лекция на тема „Ecosystem services – lessons learned from the bilateral cooperation between Bulgaria and Norway and further steps“

На 14.09.2017 г. от 11.00 ч.
В голямата зала на Институт за гората – БАН, Dr. Paul Eric Aspholm от Норвежкия Институт по Биоикономика /NIBIO/ ще изнесе лекция на тема „Ecosystem services – lessons learned from the bilateral cooperation between Bulgaria and Norway and further steps“.