Докторантът Ибрахим Молла с награда!

Докторантът Ибрахим Молла от ИГ – БАН, с научен ръководител доц. д-р Е. Велизарова  е сред шестимата наградени с Диплом  за отлично представена устна презентация на Интердисциплинарния докторантски форум, който се проведе на 6-7 април 2016 г., София. Дипломите са връчени от проф. дбн Евдокия Пашева, директор на Центъра за обучение – БАН LINK

Решение на комисията

Решение на комисията относно публична покана за „Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“ за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB) Решение Протокол

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Във връзка с обявена Публична покана с  УИН номер в РОП 9052052 с предмет „Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“ по проект „За по-дорбро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка на екосистемни услуги“(TUNESinURB), уведомяваме всички заинтересовани лица, че постъпилите оферти ще бъдат отворени и разгледани на 15.04.2016 г. от…