ПОКАНА

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на две публични академични лекции:

1. „Съвременни технологии за добив на дървесина в страните от Средна Европа и приложението им у нас

Лекцията ще бъде изнесена от проф. дтн Сотир Петров Глушков на 03 ноември 2016 год. (четвъртък) от 13:00 часа в сградата на Института, зала „Акад. Мако Даков”

2. Лесовъдски проучвания на горските екосистеми в планините на Южна България

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Ивайло Величков Величков на 03 ноември 2016 год. (четвъртък) от 14,00 часа в сградата на Института, зала „Акад. Мако Даков”

Конкурс за професор

Конкурс, обявен в Държавен вестник брой 26 от 01.04.2016 г., за заемане на академичната длъжност “професор” в професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добив на дървесина“, за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси” към ИГ-БАН.

Повече информация