Конкурс за професор

Конкурс, обявен в Държавен вестник брой 26 от 01.04.2016 г., за заемане на академичната длъжност “професор” в професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добив на дървесина“, за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси” към ИГ-БАН. Повече информация

Конкурс за доцент

Конкурс, обявен в Държавен вестник брой 18 от 08.03.2016 г., за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „ Лесовъдство (вкл. Дендрология), за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към ИГ-БАН. Повече информация