Конкурс за професор

Конкурс, обявен в Държавен вестник брой 26 от 01.04.2016 г., за заемане на академичната длъжност “професор” в професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добив на дървесина“, за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси” към ИГ-БАН. Повече информация

Конкурс за доцент

Конкурс, обявен в Държавен вестник брой 18 от 08.03.2016 г., за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „ Лесовъдство (вкл. Дендрология), за нуждите на секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към ИГ-БАН. Повече информация

Докторантът Ибрахим Молла с награда!

Докторантът Ибрахим Молла от ИГ – БАН, с научен ръководител доц. д-р Е. Велизарова  е сред шестимата наградени с Диплом  за отлично представена устна презентация на Интердисциплинарния докторантски форум, който се проведе на 6-7 април 2016 г., София. Дипломите са връчени от проф. дбн Евдокия Пашева, директор на Центъра за обучение – БАН LINK