Посещение

Посещение в Института за гората
На 23 май проф. д-р Джовани Пачиони от Университета Акила, Италия изнесе публична лекция в Института за гората. Темата на лекцията бе свързана с гъбите – за тяхната роля от почвообразуването до култивирането им. Всички си мислим за гъбите като за нещо просто и основната им роля в природата е да разграждат органичната материя и да я връщат в кръговрата. А се оказва, че техните ензимни системи могат да се използват в производството на хартия, био горива, пречистване на води, обработка на промишлени утайки и т.н.
Проф. Пачиони е на посещение по програмата Еразъм+. Той е професор по приложна растителна биология и има патенти за отглеждане и съхранение на трюфели и други недървесни горски продукти. Автор е и на множество публикации в тази област.

 

 

Кръгла маса

Кръгла маса за здравословното състояние на горите в Западни Родопи

Учени от Института за гората взеха участие в международна кръгла маса, посветена на здравословното състояние и възобновяването на насаждения, пострадали от ветрова инвазия в Родопите. В нея са участвали и ръководители на горските администрации от района. Срещата е част от международен проект, свързан с възобновяването на дендроценозите в Рила, Витоша, Татрите и Родопите.
Гл. ас. д-р Анг. Ферезлиев и ръководителят на проекта проф. Хр. Цаков докладваха целите и задачите на международното изследване, свързано със структурата на дървостоите, математическите и визуални модели, техния растеж, развитие и особености. Учени от Словакия RNDR – Ив. Михал и д-р M. Барна, отговориха на въпроси, свързани с промени в облистването на короните, гъбни заболявания и насекомни вредители. Споделен е опит за борба с природните ветрови нарушения и лесовъдски практики.
На терена са дискутирани първи резултати от проучванията върху биологията, развитието и причинените щети от Blastophagus (Tomicus) piniperda, T. minor (голям и малък горски градинар), Ips acuminatus (върхов корояд), коренови гъбни заболявания, деформации на стъблата, повреди от паша и др. Коментирани са мерките за борба с „ловни дървета”, феромонови уловки и нуждата от мониторингови наблюдения.

 

Обява

Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Института;

Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство вкл. Дендрология“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Института;

Обявата е със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник” в бр. 41/23.05.2017 г.
Документи се приемат в Институт за гората, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 132.

Деловодство: тел.: (02) 962-04-47; GSM: 087 9976705