Конкурси за главен асистент

Конкурс, обявен в бр. 41/23.05.2017 г. на Държавен вестник
Професионално направление: 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: Лесовъдство вкл. Дендрология
За нуждите на СНЗ „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората
Кандидат по конкурса: д-р Йонко Добринов Додев

Научно жури (Заповед на Директора на ИГ-БАН №РД15-326/03.08.2017 г.):
1. доц. д-р Груд Попов (ИГ-БАН) – председател
2. проф. дсн Христо Цаков (ИГ-БАН)
3. проф. д-р Александър Ташев (ЛТУ)
4. доц. д-р Цветан Златанов (ИГ-БАН)
5. доц. д-р Георги Костов (ЛТУ)

Дата на заседанието за изпит: 11 септември 2017 г. от 10:00 часа в заседателна зала „акад.
Мако Даков“, Институт за гората, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

Конкурс за доцент

Конкурс, обявен в бр. 41/23.05.2017 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство

Научна специалност: „Горски култури, селекция и семепроизводство“ за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мария Христова Глушкова

Научно жури
доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – Председател
акад. Александър Александров (ИГ-БАН)
проф. дсн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН)
проф. д-р Милко Милев (ЛТУ)
проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ)
доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ)
доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)

Материали по процедурата:
Списък с публикациите на кандидата
Списък с цитиранията
Справка за научните приноси
Резюмета
Рецензия акад. Александър Александров
Рецензия проф. д-р Милко Милев
Становище проф. дсн Иван Ц. Маринов
Становище проф. д-р Николина Цветкова
Становище доц. д-р Емил Попов
Становище доц. д-р Веселка Гюлева
Становище доц. д-р Петър Желев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 25.10.2017 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.

Конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2017/2018 г.

В брой 58/18.07.2017 г. на Държавен вестник беше публикувана обява за новия конкурс за редовни и задочни докторанти в БАН за учебната 2017/2018 г.

Съгласно обявата, Институт за гората – БАН има подадени 3 заявки за редовни докторантури:
1. Професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна
специалност „Горски култури, селекция и се
мепроизводство“
2. Професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност “
Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“
3. Професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“

В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на ИГ-БАН на адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 132, тел. 02 9620447.

Дата на обявяване на конкурса – 15 август 2017 г.