Награда за млад учен

Управителният съвет на БАН на свое заседание с Протокол №1 от 11.01.2017 г. отличи с еднократна финансова подкрепа гл. ас. д-р Гергана Заемджикова, ръководител на проект ДФНП-209, за отлично отчетен първи етап по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“.

ОБЯВА

Публична защита на дисертационен труд

за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на

инж. Йонко Добринов Додев, докторант на самостоятелна подготовка към Института за гората при БАН, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство (вкл. Дендрология).

Секция: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“

Тема на дисертацията:  ”Еколого-лесовъдска характеристика на горите от Carpinus orientalis Mill. в Етрополска Стара планина и възможности за устойчивото им стопанисване”

Допълнителна информация

ПОКАНА

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на две публични академични лекции:

1. „Съвременни технологии за добив на дървесина в страните от Средна Европа и приложението им у нас

Лекцията ще бъде изнесена от проф. дтн Сотир Петров Глушков на 03 ноември 2016 год. (четвъртък) от 13:00 часа в сградата на Института, зала „Акад. Мако Даков”

2. Лесовъдски проучвания на горските екосистеми в планините на Южна България

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Ивайло Величков Величков на 03 ноември 2016 год. (четвъртък) от 14,00 часа в сградата на Института, зала „Акад. Мако Даков”