Лекция на доц. д-р Мария Христова Глушкова

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция:
„Генетични ресурси на обикновения кестен (Castanea sativa Mill.) в България“
Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Мария Христова Глушкова на 1 декември 2017 год. (петък) от 13:30 часа в сградата на
Институт за гората, зала „акад. Мако Даков“.

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на

инж. Ибрахим Ибрахим Молла,

редовен докторант към Института за гората при БАН,

научна специалност „Почвознание”

Тема на дисертацията: „Изменения на почвени показатели и свойства след пожари в горски екосистеми

Научен ръководител: доц. д-р Емилия Велизарова

Научен консултант: проф. М. Соколовска

Дата и място на защитата: 19.09.2017 г., 13:00 ч., Заседателна зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Кл. Охридски“, 132
Материалите по защитата са публикувани на сайта на ИГ – БАН.