Конкурси за доцент

Конкурс, обявен в бр. 41/23.05.2017 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство

Научна специалност: „Горски култури, селекция и семепроизводство“ за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Мария Христова Глушкова

Научно жури
доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – Председател
акад. Александър Александров (ИГ-БАН)
проф. дсн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН)
проф. д-р Милко Милев (ЛТУ)
проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ)
доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ)
доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)

Материали по процедурата:
Списък с публикациите на кандидата
Списък с цитиранията
Справка за научните приноси
Резюмета

Рецензия акад. Александър Александров
Рецензия проф. д-р Милко Милев
Становище проф. дсн Иван Ц. Маринов
Становище проф. д-р Николина Цветкова
Становище доц. д-р Емил Попов
Становище доц. д-р Веселка Гюлева
Становище доц. д-р Петър Желев

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 25.10.2017 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.

Конкурс, обявен в Държавен вестник брой 18 от 08.03.2016 г., за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „ Лесовъдство (вкл. Дендрология), за нуждите на секция  “Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към ИГ-БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ивайло Величков Величков

Научно жури:

проф. дсн Христо Цаков (ИГ-БАН) – председател

акад. Александър Александров (ИГ-БАН)

проф. дсн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН)

проф. д-р Милко Милев (ЛГУ)

доц. д-р Васил Стипцов (ЛТУ)

доц. д-р Георги Костов (ЛТУ)

доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)

Материали по процедурата:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 7 септември 2016 г. (сряда)  от 10,00 часа в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. Кл. Охридски 132, София


Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство (вкл. Дендрология)“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Института;

Обявата е със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник” в бр.18 /08.03.2016 г.

Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 132

Деловодство: Тел.: (02) 962-04-47; GSM: 087 9976705