Конкурси за професор

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР
Конкурс, обявен в Държавен вестник брой 26 от 01.04.2016 г., за заемане на академичната длъжност “професор” в професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добив на дървесина“, за нуждите на секция «Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към ИГ-БАН.
Кандидат по конкурса: доц. дтн Сотир Петров Глушков
Научно жури:
1. проф. дсн Христо Цаков (ИГ-БАН) – председател
2. чл.-кор. дтн Христо Белоев (Русенски университет „Ангел Кънчев“)
3. проф. дтн Георги Тасев (ЛТУ)
4. проф. дтн Динко Динев (Бургас)
5. проф. д-р Михо Михов (ССА)
6. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
7. доц. д-р Груд Попов (ИГ-БАН)

 


Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добив на дървесина“ – 1 (един) брой за нуждите на секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Института
Обявата е със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник” в бр.26 /01.04.2016 г.

Документи се приемат в Института, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 132

Деловодство: Тел.: (02) 962-04-47; GSM: 087 9976705