Лесовъдство и управление на горските ресурси

Постер на секцията

Постер на секцията

Ръководител:
Доц. д-р Груд Попов, Тел. (02) 962 04 47; GSM 0887311507
E-mail: gr_popov@abv.bg

Лесовъдство, биология, екология, възобновяване, отглеждане и ползване на горските екосистеми; разпространение, формиране и устойчиво управление на горски хабитати; влияние на лесовъдските системи върху тях; оценка на горите.

Биологична продуктивност на дендроценозите; строеж, растеж, структура, зрелост и турнус на насажденията; икономика, организация и управление на горите; методи и технологии за възпроизводство и ползване на горските ресурси.

Състав:

доц. д-р Груд Попов – ръководител [CV]
проф. дсн Христо Цаков
проф. дтн Сотир Глушков
доц. д-р Мария Стоянова
доц. д-р Георги Хинков [CV]
доц. д-р Румен Петрин [CV]
доц. д-р Ивайло Величков [CV]
гл. ас. д-р Ангел Ферезлиев [CV]
гл. ас. д-р Светозар Маджов
гл. ас. Ивайло Марков [CV]
ас. Димитър Н. Димитров
ас. Йонко Додев
инж. Христина Христова
инж. Екатерина Андонова
инж. Магдалена Златанова
инж. Васил Чакъров
докторант Петър Димов
докторант Михаил Александров
докторант Пламен Глогов

Проекти на секцията