Горска генетика, физиология и култури

Постер на секцията

Постер на секцията

Ръководител:
Доц. д-р Емил Попов
Тел. (02) 962 04 47; GSM 0885170296
e-поща: emilpopov99@hotmail.com

 

Биологичното разнообразие при горскодървесните видове, горски генетични ресурси и методи за тяхното запазване; генетични и физиологични особености на горските дървета и храсти; биоенергетика на екосистеми и растителните видове; биология на репродуктивния процес и микроразмножаване при горскодървесните видове; зелени технологии за производство на качествена дървесина и биомаса за подобряване на околната среда и ландшафта.

 

Състав:

доц. д-р Емил Попов – ръководител [CV]
доц. д-р Веселка Гюлева
доц. д-р Александър Делков
доц. д-р Ивайло Цветков
доц. д-р Татяна Станкова [WEB SITE]
гл. ас. д-р Мария Глушкова
гл. ас. д-р Пролетка Димитрова [CV]
гл. ас. д-р Ваня Качова [CV]
гл. ас. Георги П. Георгиев
агроном Пенка Стефанова
биолог Ивайло Калайджиев
ланд. архитект Елена Недкова

докторант Анелия Димитрова, тема на дисертационния труд: Създаване иотглеждане на енергийни култури от върба (Salix viminalis var. Rubra) вБългария” (срок: 01.07.2014 – 01.07.2017), Научни консултанти – доц.д-р Кънчо Калмуков, доц.д-р Веселка Гюлева

Проекти на секцията