Горска екология

 

Постер на секцията

Постер на секцията

Ръководител:
проф. дсн Иван Маринов [CV]
 
проф. д-р Мария Соколовска [CV]
доц. д-р Миглена Жиянски [CV]
гл. ас. Димитър П. Димитров
ас. Ели Павлова [CV]
инж. Надежда Старшова
инж. Светослава Даскалова
инж. Йонка Василева
докторант Биляна Христова
докторант Лора Найденова
докторант Ибрахим Молла

Научно-изследователски направления

 • Горските екосистеми – фактор за смекчаване на климатичните промени
 • Горска хидрология и ерозия на почвата
 • Особености на почви от естествени и антропогенно-повлияни горски екосистеми
 • Характеристика на хумусната система в горски почви
 • Екологични проблеми на лесовъзобновяването
 • Кръговрат на вещества и елементи в горски екосистеми
 • Дендрохронология
 • Климатични промени и влиянието им върху водните ресурси в горски екосистеми
 • Горски пожари – поведение, разпространение и влияние върху функциите на почвата
 • Методи и техники за ремедиация на замърсени субстрати и почви

Научни и научно-приложни приноси:

 • Методика за оценка на ерозията в горския фонд и определяне на необходимите противоерозионни дейности – приета от горското ведомство (ИАГ)
 • Модел за оценка и определяне на необходимите мероприятия за адаптация на горите в условията на климатични промени (периоди 2021–2049 и 2071–2099 г.)
 • Математически модели за определяне на ерозиращата способност на отделни интензивни дъждове и възможност за определяне на R фактора от тези данни.
 • Проучена е динамиката на валежите, водния отток и ерозираната почва при различни начини на стопанисване на земите.
 • Методика за изчисляване на запасите на въглерод от горски почви и измененията им във връзка с инвентаризация на парниковите газове.
 • Проучена е връзката на горите и климатичните промени в контекста на местните политики за развитие на горския сектор.
 • Установена е структурата и динамиката на естественото възобновяване в различни по състав горски екосистеми
 • Характеризирани са климатични условия за различни райони и е разгледан методически подход за подпомагане адаптацията на гори към климатични промени
 • Предложен е интердисциплинарен подход за реконструкция на климата в миналото, който се базира на косвена климатична информация от годишните пръстени на дървесните растения и архивни исторически документи.
 • Изградени са 15 дендрохронологични редици на обикновен бук (Fagus sylvatica L.) за територията на Западна Стара планина, Средна Стара планина и Същинска Средна гора .
 • Изградена е дендрохронологична редица от черен бор (Pinus nigra Arn.) за района на Западни Родопи с дължина 337 г., от която е установен период на засушаване в края на XVIII век.
 • Определени са стойностите на Трансфер Фактора за Cs-137 от почвата към дървесината на Quercus petraea в Южна България.
 • Установено е, че отпадъците от целулозно-хартиената промишленост могат да се прилагат при фиторемедиация ремедиация с червен дъб (Quercus rubra L.) и черен бор (Pinus nigra Arn.) на субстрати от промишлеността.
 • Въздействието на горските пожари върху почвените свойства и показатели зависи от неговия тип – низов или върхов и дървесния вид. Най-значителни изменения в почвите настъпват непосредствено след пожар по отношение на органичното вещество и качествения му състав, микробиологичната активност и киселинността.
 • Успешно е приложен математически „Игрови“ модел за прогнозиране на разпространението на горски пожари.

Лабораторен комплекс:

Лаборатория за елементен спектрален анализ, оборудвана по проект CEBDER

New Picture

Апарат за определяне на азот в почва и растителен материал, VELP SCIENTIFICA UDK 129 Distillation

Лаборатория „Химични анализи на почва и растителност
Лаборатория „Физични анализи на почвата
Лаборатория „Дендрохроноличен анализ

Оптичен емисионен спектрометър с радиално наблюдение на плазмата и 40Mhz RF генератор (ICP Varian 715-ES)

Оптичен емисионен спектрометър с радиално наблюдение на плазмата и 40Mhz RF генератор (ICP Varian 715-ES)

New Picture

Химични и физични анализи на почва и растителност

 


Стационарни изследвания:

Стационари в:

Рила – с. Говедарци, Якоруда и в резервата „Парангалица”
Стара планина – “Беклемето”
Средна гора – с. Габра
Малешевска планина – с. Игралище

Стационар в с. Говедарци

Стационар в с. Говедарци

Стационар “В. Серафимов”

Стационар “В. Серафимов”

Стационар в с. Габра

Стационар в с. Габра

 

 

 

 

 

 

 

 


Публикации в списания с IF

New Picture

Environmental Chemistry Letters

New Picture (1)

Journal of Environmental Radioactivity

New Picture (2)

Journal of Georchemical Exloration

 

 

 

 

 

 

Издадени книги с участието на учени от секцията

New Picture (1) New Picture (2) New Picture (3)  New Picture

New Picture (4)