Профил на купувача

Дата: 06.02.2017 г.
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия
и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН“
,
открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН
Преписка рег. № 01175-2016-0006 в АОП

Дата: 18.04.2016 г.
Предмет: Решение на комисията

Дата: 12.04.2016 г.
Предмет: Уведомление за отваряне на офертите

Дата: 04.04.2016 г.
Идентификационен номер на ИГор: РД 15-95/31.03.2016 г.
УИН номер на РОП: 9052095
Предмет: Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми

Дата: 05.01.2016 г.
Уведомление за отваряне на офертите

Дата: 22.12.2015 г.
Идентификационен номер на ИГор: РД 15-307/22.12.2015 г.
УИН номер на РОП: 9048852
Предмет: Организиране и провеждане на събития, и изготвяне на информационни материали

Дата: 15.12.2015 г.
Oттегляне Публична покана № 9048852/10.12.2015

Дата: 10.12.2015 г.
Идентификационен номер на ИГор: РД 15-307/10.12.2015 г.
УИН номер на РОП: 9048852
Предмет: Организиране и провеждане на събития, и изготвяне на информационни материали