Project Description

Инженерни науки

“Инженерни науки“ е най-голямото българско академично списание в областта на инженерните науки.

През периода 1964-2004 се е наричало „Техническа мисъл“ (Technical ideas).

Списанието е издание на институтите от направление „Инженерни науки“ към БАН.

Издател на списанието е Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – БАН.

Издава се на български и английски език с периодичност 4 книжки годишно.

Тематично обхваща:

  • материалознание и технология на материалите,
  • автоматика и телемеханика,
  • информационни технологии и изчислителна техника,
  • водни проблеми,
  • електротехника,
  • градоустройство и архитектура,
  • други области на инженерните науки.

„Инженерни науки“ се разпространява чрез абонамент и международния библиотечен книгообмен в университети и научни институти в 13 страни. Публикациите се следят, обработват и реферират от 5 международни реферативни издания, които ги разпространяват в електронна и печатни версии.

Подобни издания:

ISSN: 1312-5702

Печатно. Международно списание, излиза всяко тримесечие на български/английски език.

Адрес на редакцията:

1574 София, ул.“ Шипченски проход“ 67
Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – БАН

E-mail:
ti_ims_bas@mail.bg