Project Description

Списание „Икономически изследвания”

Списание „Икономически изследвания” – единствено в страната списание с импакт ранг в областта на икономиката – SJR рейтинг на SCOPUS. В него се публикуват резултати от научни изследвания, посветени на важни и интересни съвременни икономически проблеми.

Списанието е международно и излиза в 5 книжки годишно. Публикува студии на английски език, рецензирани анонимно от двама рецензенти.

Списанието се индексира и реферира от Journal of Economic Literature/EconLit, както и RePEc, EBSCO, SCOPUS. Списанието се разпространява и електронно, чрез най-голямата виртуална библиотека за списания от Централна и Източна Европа – CEEOL на адрес https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=977

Подобни издания:

ISSN: 0205-3292

На английски език.

Адрес на редакцията:
Институт за икономически изследвания
София, ул. Аксаков №3, п.к. 788

Излиза 5 пъти годишно.