Project Description

Списание на Българската академия на науките

“Списание на Българската академия на науките” е печатен орган на Българската академия на науките. То е наследник на сп. “Периодическо списание” на Българското книжовно дружество. Първата книжка на Списанието излиза през 1870 г. и през 1953 г. е преименувано в “Списание на Българската академия на науките” и като такова има 141-годишна история.

Основната цел на Списанието е да допринася за духовното израстване на българския народ и чрез книгообмена да информира българската диаспора по света за постиженията на българските учени, проблемите на българската наука, научния живот в БАН и в страната.

Задна корица

В “Списание на БАН” се публикуват на български език обзорни статии по актуални научни проблеми, оригинални научни и научноприложни разработки, рецензии на книги, дискусии, информация за: национални и международни научни прояви, юбилейни чествания и други събития из живота на Българската академия на науките и нейните звена.

Списанието дава трибуна на млади учени, а също така и на учени от чужбина, работещи в областта на българистиката. Отразяват се важни събития от живота на учените у нас и в чужбина – конференции, семинари, конгреси, изложби. Публикуват се рецензии за новоизлезли български и чуждестранни книги, интервюта с български и чуждестранни учени.

ISSN: 0007-3989
Печатно.
На български език.

Адрес на редакцията:
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ул. „Акад. Георги Бончев“ №6, 1113 София

Годишно излизат от печат 6 книжки.

Издание на:
Българска академия на науките

Уебсайт:
https://press.bas.bg/

Ел. поща:
journbas@bas.bg

Телефон:
(+359 2) 979 30 09, (+359 2) 873 74 27