Project Description

Списание на Българското геологическо дружество

Списание на Българското геологическо дружество започва да се издава през 1927 година. Основна негова задача е да популяризира научните постижения на български и чуждестранни геолози.

Издаването се финансира от Българското геологическо дружество чрез средства, набрани от членски внос, спонсориране от БАН и други организации и фирми. През различните периоди на неговото съществуване са публикувани 3 или 1 книжки годишно. Списанието на Българското геологическо дружество се разпространява всред геоложката колегия чрез годишен абонамент и чрез обмен в 44 страни.

Статиите, включени в книжките на Списанието на Българското геологическо дружество и в материалите на Годишните научни конференции се публикуват и в електронен вид на сайта на изданието.

Подобни издания:

ISSN: 0007-3938
Печатно.
На български и английски език.
Излизат 3 книжки годишно.

Адрес на редакцията:
Геологически институт на БАН
София 1113, България
ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 24