Project Description

Списание “Проблеми на географията”

Научното списание “Проблеми на географията” е издание на департамент География (бившия Географски институт) към Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ). Списанието е основано през 1974 г. и е единственото специализирано академично географско издание в България.  Наследник е на отпечатваната от 1951 г. до 1975 г. поредица „Известия на Географския институт”.

В списанието се поместват научни статии и студии, отнасящи се до важни и актуални въпроси на физическата и икономическата география (геоморфология, климатология, хидрологията, ландшафтознание, география на населението, селищата, стопанските отрасли и комплекси, картография, географски аспекти на опазването на околната среда, рационално използване на природните и човешките ресурси, пазара на труда, регионално развитие и планиране и др.). Публикуват се статии с теоретико-методолoгичен характер и статии, представящи резултати от научни и приложни изследвания на български и чуждестранни учени по важни и актуални въпроси от всички клонове на географските науки и близки с тях области от научното познание. Поместват се също и резултати от работата по различни научни проекти, научни съобщения, дискусионни материали, отзиви и рецензии, както и материали във връзка с годишнини на видни български и чужди учени географи. Всички материали се рецензират.

Редакционната колегия акцентира вниманието си върху публикуването на материали, дискутиращи важни съвременни научни проблеми, които се отнасят до климатичните промени и възможностите на социалните и икономическите системи за адаптиране към тях, върху устойчивото природоползване, развитието на планинските и селските региони, крайбрежните зони, процесите на социално-икономическата трансформация, еврорегионите и др. Особено място ще се отделя и на поместването на научни статии в областта на изключително актуалните и слабо застъпени в други издания проблеми като приложението на геоинформационните технологии за управление и моделиране на промените в околната среда, управлението на риска, мобилността на населението, географски аспекти на функционирането на пазара на труда, развитието на туризма и др. Тези проблематики са водещи в изследванията от учените не само в страната, но и в чужбина.

Списанието излиза в четири книжки годишно и публикува статии и на английски, френски, немски и руски език с резюмета на български език. В последната книжка за годината статиите се публикуват само на английски език. Списание “Проблеми на географията” се разпространява в чужбина чрез Централна библиотека при БАН.

ISSN: 0204-7209 (Print)
ISSN: 2367-6671 (Online)
Печатно.
На английски, френски, немски и руски език.
Излиза в 4 книжки годишно.

Адрес на редакцията:
Национален институт по геофизика, геодезия и география
ул. “Академик Георги Бончев”, бл.3, ет. 3, стая 316 (309), София 1113, България

Издание на:
Национален институт по геофизика, геодезия и география

Ел. поща:
geoproblems@gmail.com

Уебсайт:
http://geoproblems.eu/

Телефон:
(+359) 2 870 0204
(+359) 2 979 3361
(+359) 2 979 3214