Project Description

Cybernetics and Information Technologies

Списанието представя научни статии, включително оригинални теоретични и приложни разработи, в такива области като:

  • информационни процеси и системи,
  • разпознаване на образи,
  • обработка на естествен език,
  • изкуствен интелект,
  • обработка на сигнали и изображения,
  • теория на управление,
  • научни пресмятания,
  • паралелни алгоритми,
  • комуникационни технологии, и др.

Списанието е с отворен достъп т.е. неговото електронно издание е свободно достъпно без заплащане.

Списанието има SJR импакт ранг (Scientific Journal Ranking): SJR 2015 = 0.170, SNIP 2015 = 0.425, IPP 2015 = 0.289, CiteScore 2015 = 0,39.

Print ISSN: 1311-9702
Online ISSN: 1314-4081
Печатно.
На английски език.

Адрес на редакцията:

ул. Акад. Г. Бончев, блок бл.2, ст. 502
1113 – София

Излизат 4 книжки годишно.