Home/Erasmus+ eвропейската програма за образование, обучение, младеж и спорт
Erasmus+ eвропейската програма за образование, обучение, младеж и спорт2020-09-30T19:34:06+00:00

Project Description

Програма Еразъм+

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира на 1 януари 2014 г. и ще продължи до 2020 г. Тя обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни. Тази седемгодишна програма има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с предишните, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

Като висше учебно заведение /БАН обучава докторанти, т.е. студенти в третата, най-висока степен на висшето образование/, Българска академия на науките кандидатства успешно за получаване на университетска Харта Еразъм, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата.

Проектът за мобилности в рамките на Програмата включва:

1. Мобилност на докторанти, независимо от формата на обучение, за мин. 3 и макс. 12 месеца с цел посещаване на курсове в приемащото висше учебно заведение или разработване на дисертационен труд без да се заплащат за това академични такси. Програмата отпуска месечна финансова помощ, като срокът на докторантурата не се прекъсва по време на мобилността и те продължават да получават стипендията си в БАН.

Целта е да се постигнат положителни и дълготрайни ефекти върху участниците и участващите организации. Що се отнася до докторантите, те са:

 • По-добри резултати в обучението;
 • По-големи възможности за намиране на работа и перпспективи за кариера;
 • Повишена предприемчивост и предприемачески умения;
 • По-високо самооценка и мотивация;
 • По-добри езикови компетенции;
 • По-добро разбиране на интеркултурните особености;
 • По-активно участие в обществото;
 • По-добро разбиране на европейския проект и на ценностите на ЕС;
 • Увеличена мотивация да се участва в бъдещо /формално или неформално/ образование или обучение след периода на мобилност в чужбина.

2. Мобилност на учени и на служители с цел изнасяне на лекции и с цел обучение за мин. 2 дни до макс. 2 месеца без да се броят дните на път. Програмата отпуска дневен грант за мах. 5 дни и средства за пътни. Мобилността на учени и административни служители има за цел да доведе до следните резултати:

 • Подобрени компетентности във връзка с професионалния профил;
 • По-широко разбиране на практиките, политиките и системите в образованието и обучението в различните страни;
 • Увеличени възможности за осъществяване на промени с цел модернизация и международно отваряне на образователните институции;
 • По-добро разбиране на взаимовръзките между формалното и неформалното образование и трудовия пазар;
 • По-добро качество на работата и дейността им в полза на докторантите;
 • По-голямо разбиране и отзивчивост към социалното, лингвистично и културно разнообразие;
 • Увеличени възможности за професионално и кариерно развитие;
 • Подобрени езикови компетенции;
 • Повишена мотивация и удовлетворение от ежедневната работа.

Условие за кандидатстване за мобилности е предварително сключен междуинституционален договор между БАН и приемащо ВУЗ, заявка за което може да бъде направена в Еразъм офиса при наличие на установени контакти.

Страни-участнички в Програмата (програмни страни):

Страните-членки на ЕС: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швеция

Страните-членки на ЕИП: Норвегия, Исландия, Лихтенщайн

Кандидат-членки: Турция, Македония

Институционален координатор

проф. дбн Евдокия Пашева, Главен научен секретар
Тел. (+359 2) 979 5231
E-mail: eva@bio21.bas.bg

Офис Erasmus+

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Еразъм код: BG SOFIA30
Еразъм офис:
ул. 15 ноември №1, 1040 София

Мобилност на докторанти:
Венета Николова, Началник отдел
Международна дейност и ОПП
Тел. (+359 2) 979 5230
E-mail: veneta@cu.bas.bg

Еразъм договори, мобилност на учени и персонал:
Томина Галибова, главен експерт
Еразъм координатор
Тел. (+359 2) 979 5387
E-mail: tominaglb@cu.bas.bg

Визи и застраховки:
Пламен Стефанов, старши експерт
Тел. (+359 2) 979 5238
E-mail: stefanov@cu.bas.bg

Психологическа подкрепа на мобилни лица:
проф. д-р Катя Стойчева
Департамент по психология
Институт за населението и човека
E-mail: kstoycheva@iphs.eu

Календар

 • 1 октомври – начало на академичната година

 • 30 септември – край на предходната академична година. До тази дата трябва да са преведени всички грантове и всички участници в мобилност трябва да са се върнали дотогава.

 • април-май – кандидатстване на докторанти, на учени и на служители за мобилност през следващата академична година. Поканите се обявяват на сайта на БАН, в рубриката за Еразъм или в „Новини” и се изпращат на хартия до всички звена на Академията.

 • септември – евентуално втора покана за кандидатстване за докторанти

 • средата на април – юни – краен срок за подаване на документите на одобрените докторанти в приемащите университети, различен за всеки от тях, за първи семестър/цялата акад. година

 • средата на октомври – декември – краен срок за подаване на документите на одобрените докторанти в приемащите университети за втори семестър.

Документи

Речник на понятията

Академична година (по програмата)2017-06-19T14:20:45+00:00

От 1 октомври на дадена календарна година до 30 септември на следващата.

В случай, че БАН е получила очакванато финансиране от ЕС и процедурата по селекция е минала, евентуални мобилности могат да се осъществят и известно време преди това, но никога след 30 септември, която е най-късната дата за връщане на участниците в мобилност.

Студентска харта Еразъм2017-06-19T14:22:39+00:00

Информация за основните права и задължения на докторанта – участник в мобилност, с която той/тя трябва да се запознае.

Изтегли “Студентска харта Еразъм”

 

Студентска мобилност2017-06-19T14:17:22+00:00

Мобилност на докторанти с продължителност от 3 до 12 месеца.

Съгласува се с приемащия университет в съответствие с крайните срокове за кандидатстване за първи/втори семестър.

Не се заплащат академични такси за обучението.

Мобилност с цел обучение2017-06-19T14:16:34+00:00

Мобилност на учени (на основен трудов договор и на академична длъжност) и на служители (на основен трудов договор) в БАН с цел обучение.

Продължителност, с оглед на финансирането – 5 дни.

Лекторска мобилност2018-09-08T10:30:25+00:00

Мобилност на учени на основен трудов договор и на академична длъжност в БАН с цел изнасяне на лекции (мин. 8 за първата седмица).

Трябва да се има предвид, че обикновено през втората половина на юли, през август и септември няма кой да слуша лекции в приемащата институция.

Продължителност, с оглед на финансирането – от 2 до 5 дни.

Код на познание2017-06-19T14:13:06+00:00

Използвана от ЮНЕСКО класификация на областите на познание със съответстващото им цифрово обозначение /ISCED-F 2013/.

Изтеглете класификацията
Еразъм код2017-06-19T14:11:13+00:00

След получаването на Еразъм харта, всяко висше училище получава уникален Еразъм код. Този на БАН е BG SOFIA30.

Еразъм кодовете на другите висши училища се формират по подобен начин /изписват се съкращение на държавата, интервал, част или цялото наименование на населеното място, номер на ВУ в съответното населено място, всичко с главни букви/.

Еразъм харта2017-06-19T14:12:41+00:00

Документ, който дава правото на дадено висше училище да участва в Програмата. Понастоящем притежателите на Еразъм харта в ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Македония и Турция са над 4000. Те са възможни партньори за сключване на Еразъм договор.

Изтегли списък на партньорите
Индивидуален (финансов) договор2017-06-19T13:52:43+00:00

Сключва се с цел отпускане на гранта между участника в мобилност и Академията. Подписва се от Институционалния координатор.

Двустранен договор2017-06-19T13:52:38+00:00

Сключва се между звено на БАН и ВУЗ в чужбина като се използва Еразъм кодът на БАН за всички звена.

Подписва се от Институционалния координатор по Програмата.

Мобилност2017-06-19T14:01:55+00:00

Командировка, като мобилността може да е входяща и изходяща, т.е. може да се приемат гости.

Основава се на сключен Еразъм договор.

Подпомага се финансово със средства на ЕС.

Erasmus+ Going Digital

Carbon Footprint Calculator

Впечатления

Моят престой по програма Еразъм + започна през септември 2015 г. и приключи м. февруари 2016 г. Аз бях във Варшавски университет, Варшава, Полша. Имах възможност както да свърша много работа по моята дисертация, така и да се срещна с нови хора. Като цяло, администрацията в университета помага и реагира бързо. Библиотеката е сравнително богата /на английски език/, а за мен беше изумително, че имаше книги на български език издадени миналата година. Курсовете са на английски език, но има и на полски, за тези, които говорят добре езика. В този ред на мисли преподавателите също са много помагащи и бързо реагиращи.

Относно града – хубав е, има какво да се види особено през пролетно-летния сезон. Има много музеи, паркове и градинки. Всъщност доста зелен град е. Но аз препоръчвам непременно пътешествие до Краков – изключителен град. И изобщо – пътувайте из Полша. Дори и вече да сте го правили – посетете съседните на Полша страни /а и не само тях/. За тази цел има бърз и евтин транспорт. И още една препоръка – внимавайте с менторите! Пожелавам приятно и ползотворно изкарване!

Емилия Тихова

Казвам се Карекин Есмерян и понастоящем съм командирован като научен сътрудник във Virginia Commonwealth University, САЩ. Тук се занимавам с разработване на лесно достъпни и евтини методи за синтез на свръххидрофобни и диаманто-подобни въглеродни покрития за приложения в противообледеняващи системи, корабостроенето, медицината и т.н. Допирът ми с програма Еразъм беше през академичната 2012/2013 година, когато разбрах, че има възможност за специализация в различни европейски научни институти и университети. След кратка справка в интернет сам открих приемащата институтция, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne, UK, и след разговор с проф. Глен МакХейл стигнахме до договорка да замина за 6 месеца. Беше ми осигурено пълно съдействие от страна на Българска Академия на Науките и в частност, Проф. Бърлиева и г-жа Томина Галибова, които се отнесоха изключително професионално към всички мои желания и претенции.

За мен участието в програма Еразъм, в чисто личностен план, беше едно приключение. Видях какво е да си член на международната академична общност, отделно се докоснах и до различния начин на живот в Северна Англия. В професионален план, програма Еразъм беше един от основните двигатели за моето последващо развитие, тъй като в Нюкасъл под ръководството на проф. Глен МакХейл се запознах с методите за синтез на свръхидрофобни повърхности (известни още като свръхводоотблъскващи повърхности) и техните практически приложения. Въз основа на наученото, преминах предварителна защита на докторската си дисертация в рамките на 3 годишния законов срок, което ми донесе награда от 1000 лева, а след това в рамките само на 3 месеца получих и докторската си степен, което ми донесе награда от още 1000 лева. Извън финансовата страна на нещата обаче, програма Еразъм допринесе за това да съм с необходимата квалификация за продължаване на работата си като научен работник и за това да стигна до там, че имената на американска и българска институция да стоят редом едно до друго. В този ред на мисли, препоръчвам на всеки, който се колебае за участието си в програмата да преустанови тези колебания и да се възползва от възможностите. Вярно, Еразъм има и някои малки недостатъци, например, грант, който е една идея под стандарта на приемните държави, но при достатъчно добра мотивация, организация и целеустременост, човек преодолява тези препятствия.

Оставам с най-добри чувства към тези отминали дни и пожелавам успех на всички колеги, които ще се участват в програмата.

Карекин Есмерян

В качеството ми на докторант към БАН бях командирован във Венеция, Италия по програма „Еразъм+“ в периода юни-август 2015 г. По време на мобилността работих над дисертацията си в университета Ка‘Фоскари. Координатор в приемащата институция за мен отговаряше проф. Илияна Кръпова, един от най-изтъкнатите специалисти по генеративен синтаксис в световен мащаб.

Поради спецификата на живота и инфраструктурата във Венеция университетските ресурси са разпръснати в множество библиотеки в различни части на града. Проф. Кръпова, освен че ме консултираше по темата на докторския ми труд, също така ме насочваше към най-полезните източници. Въпреки че лятото не е сред най-активните академични периоди, библиотеките и електронните ресурси бяха на разположение почти през цялото време с изключение на кратка ваканция през месец август. Пребиваването в чуждестранен университет предлага изключителни възможности за изграждане на академични контакти, за мен например беше много полезно общуването с проф. Родолфо Делмонте, известен специалист в областта на компютърната лингвистика.

Наред със специализираните професионални контакти трябва да отбележа и наличието на т.н. програма „Buddy“. По тази програма студенти от Ка‘Фоскари помагат на новопристигащи колеги, което е изключително полезно при запознаването с живота в непознат университет и град като цяло. Венеция е сред най-популярните световни туристически дестинации и цената на живот е висока даже в сравнение с други известни западноевропейски градове. По време на мобилността бях настанен в Коледжо Джезуити, една от множеството религиозни институции, които предлагат общежития на студентите, като подобна форма на настаняване позволява по-продължителен престой на по-разумни цени. Също така наличието на студентски стол и възможността за ползване на студентски карти за водния транспорт спомагат значително за намаляване на ежедневните разходи.

Изключително богатата културна програма във Венеция далеч не е концентрирана само около венецианския карнавал, който се провежда през зимните месеци. През лятото, в рамките на традиционното „Биенале“се провеждат множество фестивали: с отделни седмици, посветени на литературата, танцовото и изобразителното изкуство и много други. В областта на хуманитаристиката особено интересен беше фестивалът „Shylock“, който беше посветен на творчеството на Шекспир, и в частност на неговата пиеса „Венецианският търговец“. Като част от този фестивал се проведоха беседи с актьори и режисьори от Кралския шекспиров театър. Всичко това беше допълнено от студентския маратон във Венеция и фестивала „Реденторе“, който традиционно се съпровожда от грандиозни фойерверки в залива на Сан Марко и временен понтонен мост, свързващ Венеция и остров Джудека. Разбира се, не само Венеция, а и цялата лагуна е източник на вълнуващи преживявания – Мурано (островът на венецианското стъкло), Бурано (известен с изключителните си дантели и многоцветни къщи), Лидо (с плажовете си на Адриатическо море) и Торчело (островът дал историческото начало на Венеция). И като кулминация на лятото може с право да се приеме Международният филмов фестивал във Венеция с премиери на световни филмови продукции в присъствието на изтъкнати актьори и режисьори.

Трите месеца във Венеция по програма „Еразъм+“ се превърнаха в една истинска научна експедиция, която беше много ползотворна за моята изследователска дейност, и ме обогатиха с множество положителни емоции и преживявания.

Николай Желязков, Институт за Български език

Това беше второто ми участие в програма „Еразъм“, като този път трябваше да съчетавам редовното обучение в чужд университет с научноизследователската работа в също чужд научен институт. Това ми даде възможност да обогатя научните си познания двойно и да се върна отново на университетската скамейка, но при напълно нови за мен условия.

Имах възможността да се обучавам в един от най-новите и най-добре оборудвани университетски кампуси в цяла Централна Европа. Паралелно с това участвах в редица университетски инициативи, които ми позволиха да пътувам, да се запознавам с нови хора със сходни на моите интереси и да науча повече за другите култури. Програма „Еразъм+“ представлява един неизчерпаем извор от знания, пълен с много възможности, динамика и перспективи за развитието на един прохождащ млад учен!

Изпращаща институция: Българска академия на науките, Институт по органична химия с Център по фитохимия
Приемаща институция: Масариков университет и Институт по биофизика към Чешката академия на науките, гр. Бърно, Чехия.
Академичен престой: зимен (есенен) семестър на академичната 2015/16 г. (4 месеца)

Йордан Георгиев, Институт по органична химия с Център по фитохимия

Аз съм Ралица и съм докторантка в ИФРГ-БАН. През академичната 2012-2013 г. се обучавах за три месеца в катедрата по Генетика на Биологическия факултет на Силезийския университет, Катовице, Полша.

За възможностите, които предоставя Програмата за мобилност Еразъм научих от колега докторант, който ми обясни в подробности за процедурите по кандидатстване и необходимите документи, като също така ме запали с ентусиазъм да посетя друга европейска държава и да видя какъв е академичния, социален и културен живот по света.

Първото ми впечатление от Полша в лицето на Катовице и нейните жители беше изумление от неизброимите разлики в архитектурен, културен и традиционен аспект в лицето на множеството червените сгради, огромните добре поддържани зелени площи, добре организираният градски транспорт, чистите улици и множеството църкви.

За трите месеца на моето обучение в Катовице, аз бях настанена в общежитие на Силезийския университет. Условията бяха добри. Единственото нещо, което ме изненада беше, че макар блокът, в който бях настанена да беше предназначен предимно за чуждестранни студенти, портиерите рядко владееха друг език освен полски, което понякога създаваше проблеми.

Местната организация на Студентската мрежа Еразъм (ESN Katowice) организираха на всеки две седмици събирания на Еразъм студентите от различните университети в Катовице. Там имах възможността да се запозная със студенти дошли по Програмата от различни краища на Европа и да обменя с тях мисли и впечатления на най-различни теми. ESN Katowice организираха също така забавен и приятен излет до полските Бескиди, както и екскурзия до една от мините за въглища близо до Катовице. Те бяха и главния координатор на традиционната седмица на Силезийските дни, в която бяха представени различни възможности за по-нататъшно развитие на Еразъм студентите, които осигуряваха местни фирми и учреждения. Естествено полезното беше съчетано с приятното под формата на различни игри, състезания и забави.

Докторантите и учените от Катедрата по генетика на Силезийския университет бяха много любезни и готови да помогнат във всеки един момент с каквото могат. Всяка седмица се провеждаха семинари, на които се обсъждаха резултати, изработени от различни докторанти. Семинарите се провеждаха на английски не само, за да мога аз да ги разбирам, а и за да се тренират самите докторанти да изнасят презентации на английски. Освен това имах възможността да посетя няколко лекции, изнесени от гостуващи учени. Като цяло работната атмосфера в Биологичния факултет на Силезийския университет беше много творчески ползотворна.

Като цяло тези три месеца в Полша бяха едно невероятно изживяване. Създадох нови приятелства, научих нови методи, които да прилагам в моята научна работа, потопих се в една по-различна култура.

Бих препоръчала Програмата да бъде по-широко популяризирана и всеки да се възползва от възможностите й.

Go to Top