Евдокия Пашева завършва органична химия през 1980 г., в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. През 1988 г. става доктор, през 2012 г. – доктор на химическите науки.

Областите на научен интерес на професор Пашева са биохимия, молекулярна и клетъчна биология: нехистонови белтъци HMGB1/2, репарация и репликация на ДНК, епигенетичен контрол, ремоделиране на хроматина, канцерогенеза и туморни маркери. Има 40 научни публикации в международни списания и поредици, с 337 цитирания, и h-index – 10.

В БАН работи от 1980 г. – в Института по органична химия, а от 1983 в Института по молекулярна биология. Заема академична длъжност „доцент“ през 2003 г., и „професор“ през 2011 г. Избрана е за главен научен секретар на БАН през 2012 г.

Професор Евдокия Пашева е избрана за Главен научен секретар на Академията на заседание на Общото събрание на 09.01.2017 година, като това е неин втори мандат на тази длъжност.