БАН-ОП-2019

/Tag: БАН-ОП-2019

Покана 3 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

ПОКАНА изх. номер 63-00-262 от 25.07.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Абонаментна поддръжка и обслужване на счетоводни програмни продукти „Опал” и „Еква” на „Ада-Софт” ООД” за отчитане и контрол на бюджетните средства и обобщаване на месечни, тримесечни и годишни счетоводни отчети“. Преписка идентиф. номер: Покана 3 по чл. 191 ЗОП / 2019 г. Дата на създаване: 25.07.2019 г. […]

2019-09-19T14:50:34+02:00четвъртък, 25 юли 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Покана 2 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

ПОКАНА изх. номер 63-00-268 от 23.07.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Следгаранционна поддръжка на програмен продукт „ОМЕКС®2000” на „ОмегаСофт” ООД и допълнителни модули към този продукт: модул „Директ” и модул „Администратор”», както и поддръжка на модул „Хонорари” и 8 допълнителни бази данни“. Преписка идентиф. номер: Покана 2 по чл. 191 ЗОП / 2019 г. Дата на създаване: 23.07.2019 г. […]

2019-08-29T16:38:44+02:00вторник, 23 юли 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Покана 1 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

ПОКАНА изх. номер 63-00-269 от 23.07.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Абонаментна поддръжка и обслужване на счетоводни софтуерни продукти – модул „АС 2012 Фактуриране” и модул „АС 2012 Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД”. Преписка идентиф. номер: Покана 1 по чл. 191 ЗОП / 2019 г. Дата на създаване: 23.07.2019 г. […]

2019-08-30T14:24:02+02:00вторник, 23 юли 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя

Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г. Дата на създаване: 08.04.2019 г. […]

2019-07-16T15:11:33+02:00понеделник, 8 април 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Обществена поръчка за доставка – процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на три броя нови моторни превозни средства за нуждите на БАН“

Преписка идентиф. номер: ОП-2 / 2019 г. Дата на създаване: 02.04.2019 г. […]

2019-07-16T15:26:49+02:00вторник, 2 април 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Обществена поръчка за услуга – процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Охрана на Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км в гр. София, охрана на сградата на БАН на ул. «15 ноември» № 1 в гр. София и охрана с помощта на технически средства (Сигнално – охранителна дейност) на обекти на БАН на територията на Р България“

Преписка идентиф. номер: ОП-1 / 2019 г. Дата на създаване: 14.01.2019 г. […]

2019-07-16T15:27:10+02:00понеделник, 14 януари 2019 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |