БАН-ОП-2020

/Tag: БАН-ОП-2020

Обява № ОП-2 от 30.03.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“.

Преписка идентиф. номер: ОП-2 / 2020. Дата на създаване: 30.03.2020 г. […]

2020-06-10T16:43:22+03:00понеделник, 30 март 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква в) от ЗОП с предмет „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Българска академия на науките в гр. София”.

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-1 / 2020 г. Дата на създаване: 16.03.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2020-05-26T14:16:00+03:00понеделник, 16 март 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |

Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2020 г. Дата на създаване: 10.02.2020 г. (дд/мм/гггг). […]

2020-05-26T14:20:26+03:00понеделник, 10 февруари 2020 |Категории: Профил на купувача|Етикети: |