Home/Tag: ИБЕИ-БАН

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 26.01.2021 г. (вторник), от 10:00 ч. ще се проведе дистанционно, открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Адаптация на европейския лалугер (Spermophilus citellus) при транслокации на индивиди в България" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01) на Мария Николаева Качамакова редовен докторант в отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология" Научен ръководител: гл. ас. д-р Йордан Кошев Научен консултант: доц. д-р Ясен Мутафчиев Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 30.10.2018 г. (вторник) от 14:00 ч., в Зала Левентис (НПМ-БАН), бул. "Цар Освободител" № 1, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Оценка и управление на риска при инвазивни видове от род Dreissena във водните басейни на България" (научна специалност "Хидробиология", шифър 01.06.11) на Теодора Ангелова Тричкова докторант на самостоятелна подготовка в отдел "Водни екосистеми", секция "Биоразнообразие и процеси в сладководни екосистеми" Научни консултанти: проф. д-р Здравко Хубенов (НПМ-БАН) доц. д-р Димитър Кожухаров (БФ СУ "Св. Кл. Охридски") Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, [...]

2018-10-17T16:22:20+03:00сряда, 17 октомври 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top