Home/Tag: ИБФБМИ

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 108/22.12.2020 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-prof-pm-2020/  

2020-12-23T14:40:19+00:00сряда, 23 декември 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Екатерина Калинова Йоцова, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Любомирова Апостолова и научен консултант доц. д-р Анелия Георгиева Добрикова, на тема „Чувствителност, инхибиране и защита на фотосинтетичния апарат в условия на кадмиев стрес“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“), ще се състои на 27 август 2020 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Емилия Любомирова Апостолова Рецензенти: -           проф. д-р Катя Маринова Георгиева -           доц. д-р Детелин Стефанов Стаменов Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Евгений Иванов Маринов, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов, на тема „Претопологични, топологични и алгебрични структури за интуиционистки размити множества“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“), ще се състои на 27 юли 2020 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: доц. д-р Олимпия Георгиева Роева. Рецензенти: проф. дтн инж. Кети Георгиева Пеева и проф. дмн Ралица Крумова Ковачева. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. [...]

2020-07-13T16:07:55+00:00понеделник, 13 юли 2020 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за професор в секция „QSAR и молекулно моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (in silico изследване на биоактивни съединения)“, за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 18/28.02.2020 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-professor-qsar/

2020-02-28T14:14:18+00:00петък, 28 февруари 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Млади учени в областта на биомедицината отбелязаха 150-та годишнина на БАН

Научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ за млади учени, докторанти и постдокторанти се проведе на 4-5 ноември в Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ). Второто издание на форума беше посветено на 150-та годишнина от създаването на Българска академия на науките. Представени бяха общо 22 научни доклада на млади учени, докторанти и постдокторанти и два научни доклада на гост-лектори. […]

2019-11-18T17:04:21+00:00четвъртък, 7 ноември 2019 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: , |

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 41/21.05.2019 г., с единствен участник доц. д-р Сашка Бойчова Крумова и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 30.09.2019 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Сашка Бойчова Крумова. [...]

2019-09-30T12:45:01+00:00понеделник, 30 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top