ИБФБМИ

/Tag: ИБФБМИ

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 41/21.05.2019 г., с единствен участник доц. д-р Сашка Бойчова Крумова и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 30.09.2019 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Сашка Бойчова Крумова. [...]

2019-09-30T12:45:01+02:00понеделник, 30 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за главен асистент в секция „Фотовъзбудими мембрани“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52/02.07.2019 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-sen-assist-prof/

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН с почетен плакет „Марин Дринов“ по повод 50 години от неговото създаване

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство към Българска академия на науките (ИБФБМИ – БАН) отбеляза тържествено 50 години от създаването си. На събранието в Големия салон на БАН присъстваха учени от Института, представители на ръководството на БАН, директори на научни звена в Академията, партньори от академичната общност и бизнеса. Директорът на ИБФБМИ – БАН чл.-кор. Андон Косев представи дейността на Института, който е водещ изследователски институт в България в областта на фундаменталните науки биофизика, биохимия, клетъчна биология, физиология. Институтът е на челно място в развитието на технологиии за биомедицината в областта на електрофизиологията, двигателната механика, информационните технологии и биологично активните вещества и демонстрира успешен трансфер на технологии към други институти на БАН, университети, клиники и компании. Научните постижения на сътрудниците на Института се публикуват в [...]

2017-06-26T17:01:53+02:00понеделник, 26 юни 2017 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН отбелязва 50 години от създаването си

На 23 юни 2017 г., от 11:00 часа в Големия салон на БАН ще се проведе тържествено събрание по случай 50-годишнината на Института по биофизика и биомедицинско инженерство към Българска академия на науките (ИБФБМИ – БАН). Във връзка с юбилея, на 26 и 27 юни 2017 г. ИБФБМИ – БАН, със съдействието на Съюза на учените в България, организира Научна сесия „Биомедицина и качество на живот – младите в науката“. За участие в научната сесия са подадени 35 доклада от млади учени и докторанти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински университет – София, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Национална спортна академия „Васил Левски“, Национален център по заразни и паразитни болести, както и от редица институти на БАН – Институт по микробиология [...]